DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

:TOIMENPIDEALOITE: Edustaja Ronkainen (ps.) teki toimenpidealoitteen sähkön siirtohinnan kertakorotuksen enimmäismäärästä

Jari_ronkainen-opt

Perussuomalainen kansanedustaja sekä liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Jari Ronkainen jättää tänään toimenpidealoitteen, jossa esitetään sähköverkon siirtohinnan kertakorotukselle kohtuullinen enimmäisprosentti. Siirtohinnoista syntyi kova keskustelu julkisuudessa etenkin sen jälkeen, kun sähköverkkoyhtiö Caruna Oy ilmoitti vuonna 2016 nostavansa siirtohintoja jopa 30 %:lla, johon kuluttajaviranomainenkin joutui puuttumaan.

”Nyt epätavallisen kylmillä keleillä sähkön hinta korostuu. Minun ja monen muunkin laskussa siirtohinta on jo suurempi kuin itse energian hinta. Siirtohintojen korotuksille on saatava tolkku!”, Ronkainen puuskahtaa.

Siirtomaksujen korotukset perustuvat vuoden 2013 sähkömarkkinalain muutokseen, jossa sähköverkon toiminta on turvattava vikatapauksissa tietyn aikamääreen sisällä. Etupainotteiset investoinnit sähköverkkoon ovat kuitenkin mahdollistaneet sen, että siirtoyhtiöt ovat keränneet suuret voitot.

”Verkkoyhtiöt keräsivät vuosien 2012-2015 tarkastelujaksolla noin 170 miljoonaa euroa ylimääräistä vielä kohtuullisen tuoton päällekin. Nämä rahat pitäisi palauttaa kuluttajille tai näkyä siirtohintojen laskuna. Uusia korotuksia on mahdoton perustella”, sanoo Ronkainen.

Ronkainen näkee, että suuret sähkön siirtomaksut eivät palvele kotimaista etua.

”Valtion sähköinfran myyminen ulkomaisille pääomasijoittajille oli aikanaan vika tikki. Ei pääomasijoittajilla ole intressiä huoltovarmuuden ylläpitämiseen vaan voiton maksimointiin, jota ne tekevätkin aggressiivisella verokikkailulla. Meillä on sen sijaan mahdollisuus enää vain vahinkojen minimointiin”, Ronkainen toteaa.

TOIMENPIDEALOITE

sähkön siirtomaksuista ja siirtohinnan kertakorotusten kohtuullisuudesta

Eduskunnalle

Aloitteessa ehdotetaan, että valtioneuvoston sähkömarkkinoista annetun asetuksen (65/2009) 5 §:ää muutetaan siten, että sähköverkon siirtohinnan kertakorotuksen suuruudelle muodostuisi määritetty kohtuulliseksi katsottava enimmäisprosentti.

Sähköntoimituksen hinta muodostuu kolmesta osasta: sähköenergian hinnasta, siirtopalvelun hinnasta ja veroista. Sähkömarkkinoita säädellään erityislainsäädännöllä ja valvojana toimii Energiavirasto.

Sähkömarkkinalain (588/2013) 21 §:ssä säädetään verkonhaltijan siirtovelvollisuudesta. Säännöksen mukaan verkonhaltijan on kohtuullista korvausta vastaan myytävä sähkön siirto- ja jakelupalveluja niitä tarvitseville sähköverkkonsa siirtokyvyn rajoissa.

Siirtohintojen kohtuullista kuluttajahintaa säädellään määrittämällä sähköverkkoyhtiöille kohtuullinen tuotto monimutkaisella laskentakaavalla (WACC). Tästä säädetään valtioneuvoston sähkömarkkinoista annetun asetuksen (65/2009) 5 §:ssä, sähköntuotannon siirtomaksu jakeluverkossa, seuraavasti:

Sähköntuotannon siirtomaksu jakeluverkossa perustuu energiamäärään.

Jakeluverkonhaltijan yksittäiseen liittymään sijoittuvalta sähköntuotannolta veloittama siirtomaksu ei saa ylittää keskimäärin 0,07 senttiä kilowattitunnilta vuodessa. Tässä tarkoitettu siirtomaksu määritetään jakamalla yksittäiseen liittymään sijoittuvalta sähköntuotannolta verkkoon syötöstä vuodessa veloitettujen siirtomaksujen summa ilman arvonlisäveroa saman ajan kuluessa verkkoon syötetyn energian määrällä. Siirtomaksuksi ei katsota liittymismaksua eikä lisäpalveluista veloitettuja maksuja.”

Sähkömarkkinoita käyttäjille koskevan sääntelyn tehtävänä on varmistaa kohtuulliset hinnat ja hyvälaatuinen energiantoimitus. Verkkoyhtiöiden omistajille taas halutaan taata kohtuullinen tuotto verkkoon sijoitetulle pääomalle.

Sähkön siirtomaksujen korotuksia on pidetty kohtuuttomina. Sähkön siirtohinnan alentamista on vaadittu kansalaisadressilla (Pekka Kettunen Lylynsalmentie 15 73600 Kaavi). Sähkönsiirron kilpailutusta vaadittiin 8.2.2016 päivätyssä kansalaisaloitteessa (OM 20/52/2016). Kansalaisaloitteen (OM 33/52/2017) sisältönä oli, että jokaisen kansalaisen on voitava kilpailuttaa sekä sähkön myynti, että sähkön siirto.

Kuluttaja-asiamies katsoi ratkaisussa (KKV/207/14.08.05/2016), että vaikka sähköverkon luotettavuuden parantamiseksi tehtäviä investointeja voitiin pitää kuluttajien kannalta sinänsä perusteltuna, Carunan tapa toteuttaa hinnoittelumuutos suurella kertakorotuksella oli virheellinen. Ratkaisussa todetaan, että sähkö on välttämättömyyshyödyke, jota ilman kuluttaja ei voi tulla toimeen. Sähkön siirtohinnan suuren kertakorotuksen kohtuuttomuutta lisäsi se, ettei kuluttaja voi sähkön siirron monopoliluonteen takia vaihtaa sähköyhtiötä.

Siirtomaksujen korotukset perustuvat vuonna 2013 voimaan tulleen sähkömarkkinalain muutokseen, jossa laki edellyttää, ettei verkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena saa aiheuttaa asemakaava-alueella yli 6 tuntia ja muualla yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä. Verkkoyhtiöiden on täytettävä toimitusvarmuusvaatimukset puolella jakeluverkon käyttäjistä vuoden 2019 loppuun mennessä ja pääsääntöisesti vuoden 2028 loppuun mennessä. (sähkömarkkinalain 51 ja 119 §). Tästä seuraava investointien etupainotteisuus mahdollistaa kuitenkin myös suurten voittojen keräämisen.

Edellä kerrotuin perustein sähkön siirtohintojen korotuksille tulee asettaa enimmäismäärä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin valtioneuvoston sähkömarkkinoista annetun asetuksen (65/2009) 5 §:n muuttamiseksi siten, että sähköverkon siirtohinnan kertakorotuksen suuruudelle määritetään kohtuulliseksi katsottava enimmäisprosentti.

Helsingissä 28.3.2018

Jari Ronkainen /ps

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018