Kuvaaja Hanne Salonen / Eduskunta

Eduskunnan suuri valiokunta hyväksyi perjantaina 30. marraskuuta lausunnot maakaasun sisämarkkinoiden yhteisiä sääntöjä koskevan direktiivin muuttamisesta sekä toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen vahvistamisesta EU:n päätöksenteossa. Valiokunta sai myös pääministeri Juha Sipilän (kesk.) jälkiraportin ylimääräisestä Eurooppa-neuvostosta sekä kuuli ministereitä tulevista EU:n neuvostokokouksista.

Maakaasun sisämarkkinoiden yhteisiä sääntöjä koskeva direktiiviehdotus

EU-komission ehdottama keskeisin muutosehdotus on, että EU:n maakaasumarkkinalainsäädäntöä alettaisiin soveltaa jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiin yhdysputkiin niiden EU:n lainkäyttövallan rajaan ulottuvaan osaan saakka. Merellä sijaitsevien putkien osalta direktiiviä pitäisi sen johdanto-osaan kirjatun mukaisesti soveltaa jäsenvaltioiden aluevesillä ja talousvyöhykkeillä. 

Suuri valiokunta pitää vakavana puutteena, että komission ehdotuksesta ei ole tehty komission toimesta vaikutuksenarviota. Valiokunta katsoo, että valtioneuvoston tulee ajaa vaikutustenarvion teettämistä EU:n neuvoston toimesta. Valiokunnan mukaan valtioneuvoston on myös aiheellista esittää tähänastista tarkempi arvio Suomen kansallisesta edusta käsiteltävässä asiassa. Suuri valiokunta yhtyy lausunnossaan (SuVL 9/2018 vp) valtioneuvoston kantaan eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan ja talousvaliokunnan lausuntojen mukaisesti.

EU-komission tiedonanto toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen vahvistamisesta EU:ssa

Tiedonannossa käsitellään keinoja tehostaa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen noudattamista EU:n lainsäädäntötyössä. Toissijaisuusperiaatteen tarkoituksena on rajoittaa EU:n toimivallan käyttöä silloin, kun jäsenvaltiot voivat toimia tehokkaasti kansallisesti, alueellisesti tai paikallisesti.

Suuri valiokunta pitää lausunnossaan (SuVL 10/2018 vp) komission esittämiä toimenpiteitä pääosin myönteisinä ja toissijaisuusmenettelyä joustavoittavina. Valiokunnan mukaan toissijaisuusmenettelyn tehostaminen ei itsessään ole riittävä vastaus kysymykseen kansallisten parlamenttien osallisuudesta lainsäädäntöön. Suuri valiokunta pitää tarpeellisena, että keskustelu laajennetaan kysymykseen siitä, miten kansallisten parlamenttien lainsäädännön sisältöä koskevat näkemykset kuullaan unionin lainsäädäntöprosessissa.  Valiokunta katsoo, että kansallisten parlamenttien näkemykset voidaan kansallisella tasolla parhaiden huomioida parlamenttien ja hallituksen yhteistyötä kehittämällä. 

Pääministerin jälkiraportti ylimääräisestä Eurooppa-neuvostosta 

Pääministeri Sipilä antoi suurelle valiokunnalle selvityksen ylimääräisestä Eurooppa-neuvostosta (25.11.), joka vahvisti sopimuksen Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) eroamisesta EU:sta ja hyväksyi poliittisen julistuksen tulevasta suhteesta. Sipilän mukaan kokous meni ennakkosuunnitelmien mukaisesti. Valiokunnan keskustelussa käsiteltiin mm. unionin ja UK:n EU-eron jälkeistä suhdetta ja todettiin, että Suomella voi olla omalla EU-puheenjohtajuuskaudellaan hyvin merkittävä rooli tämän suhteen rakentamisessa.

Ministeriselvitykset tulevista neuvostokokouksista

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) oli suuren valiokunnan kuultavana tulevasta Ecofin-neuvostosta sekä euroryhmästä. Neuvosto käsittelee direktiiviehdotusta tiettyjen digitaalisten palvelujen verotuksesta. Suuri valiokunta päätti, että sillä ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan, jonka mukaisesti Suomi suhtautuu kielteisesti puheenjohtajamaan kompromissiesitykseen. Suomi katsoo, että työtä tulee jatkaa OECD:ssa globaalin ratkaisun aikaansaamiseksi digiverotuksessa. Neuvostossa on esillä myös mm. pankkiunionin vahvistamiseen liittyvä pankkipaketti, jolla pyritään riskien vähentämiseen. 

Euroryhmässä keskustellaan mm. euromaiden alustavien talousarviosuunnitelmien arvioinnista, euroalueen budjettitilanteesta sekä euroalueen talousnäkymistä. Euroryhmän laajennetussa kokoonpanossa käsitellään talous- ja rahaliitto EMU:n syventämistä osana joulukuun eurohuippukokouksen valmisteluja. Valiokunnan puheenvuoroissa esiin nostettiin mm. Italian ajankohtainen tilanne sekä mahdolliseen euroalueen yhteiseen budjettiin liittyvä eurooppalaisen tason keskustelu.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) selvitti tulevaa oikeus- ja sisäasiainneuvostoa, jossa sisäasioiden osalta esillä on mm. eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskeva asetusehdotus. Valiokunnan keskustelussa tuotiin esiin kysymys raja- ja merivartioston henkilöstön toimivaltuuksista. Neuvostossa on esillä myös asetusehdotus terroristisen verkkosisällön levittämisen ehkäisemisestä. Oikeusasioiden osalta neuvostossa on käsittelyssä asetusehdotus, joka koskee lainvalvontaviranomaisten rajat ylittävää pääsyä sähköiseen todistusaineistoon.  Suuri valiokunta päättää kantansa asiaan seuraavassa kokouksessaan 5. joulukuuta.

Liikenne-, ja televiestintäneuvoston valmistautumisen osalta valiokunta sai selvityksen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneriltä (kesk.), jossa on käsittelyssä mm. EU:n liikkuvuuspaketti ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustaminen.

Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttajaneuvostosta valiokunta kuuli ministereitä Jari Lindström (sin.), Pirkko Mattila (sin.) ja Annika Saarikko (kesk.). Neuvosto mm. käsittelee direktiiviehdotusta, jolla pyritään vähentämään työntekijöiden altistumista syöpävaarallisille tekijöille. Terveysasioiden osalta on tarkoitus hyväksyä ehdotus rokotussuosituksiksi. Neuvosto myös keskustelee puuttumisesta ajankohtaiseen rokotusvastaisuuteen EU:ssa. Valiokunnan puheenvuoroissa nostettiin esiin kysymys eurooppalaisesta yhteistyöstä rokotuskattavuuden parantamisessa sekä nykyaikaisen digitaalisen viestinnän tuomat yhtäältä mahdollisuudet ja toisaalta haasteet rokotuskattavuuteen liittyen.