Kuvaaja Hanne Salonen / Eduskunta

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat linjanneet tänään tiistaina 15.1.2019, että käsittelyssä olevat lakiesitykset priorisoidaan siten, että niistä saadaan päätökset aikaiseksi kahden kuukauden kuluessa ja lait voimaan mahdollisimman pian. Linjaus koskee seuraavia esityksiä:

HE 212/2018: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

  • Esityksen sisältö: Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain seksuaalirikoksia koskevaa lukua. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistus korotettaisiin neljästä vuodesta kuuteen vuoteen vankeutta. Lisäksi rikoslakiin lisättäisiin törkeää lapsenraiskausta koskeva uusi rangaistussäännös. Rikoksesta rangaistaisiin sitä, joka syyllistyy samalla teolla törkeään raiskaukseen ja sukupuoliyhteyden käsittävään törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön.
  • Mietintö LaV, ei lausuntoja muilta valiokunnilta
  • RYHMÄJOHTAJIEN LINJAUS: Valiokuntakäsittelyssä kiristettävä myös törkeiden lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten minimirangaistuksia. Vietävä ripeästi läpi.

HE 242/2018: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

  • Esityksen sisältö: Laissa parannettaisiin poliisin mahdollisuuksia käyttää monipuolisemmin olemassa olevilla toimivaltuuksilla saatuja henkilötietoja rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi ja selvittämiseksi. Poliisi saisi esimerkiksi arvioida henkilötietojen tarpeellisuutta enintään kuuden kuukauden ajan.
  • Mietintö HaV, lausunto PeV
  • RYHMÄJOHTAJIEN LINJAUS: Lakiesitys merkityksellinen seksuaalirikosten torjunnassa. Vietävä ripeästi läpi.

HE 272/2018: Kansalaisuuslain muutos

  • Esityksen sisältö: rikoksiin syyllistynyt voisi menettää Suomen kansalaisuuden. Näitä rikoksia olisivat sellaiset Suomen elintärkeitä etuja vastaan kohdistuneet maanpetos-, valtiopetos- ja terrorismirikokset, joista olisi säädetty ankarimmaksi rangaistukseksi vähintään kahdeksan vuotta vankeutta ja joista olisi tuomittu vähintään viiden vuoden vankeus- tai yhdistelmärangaistus. Kansalaisuuden menettäminen voisi koskea vain sellaisia henkilöitä, joilla olisi myös jonkin toisen valtion kansalaisuus sekä riittävästi tosiasiallisia siteitä toiseen kansalaisuusvaltioonsa. Myös syntyperäinen Suomen kansalainen voisi menettää kansalaisuuden mainituilla perusteilla.  
  • Mietintö PeV, ei lausuntoja muilta valiokunnilta
  • RYHMÄJOHTAJIEN LINJAUS: Velvoitetaan hallitus nopealla aikataululla arvioimaan mahdollisuus (kv-sopimukset huomioiden) täydentää esitystä törkeillä seksuaali- ja väkivaltarikoksilla. Jos mahdollista, täydentävä esitys eduskuntaan. Vietävä ripeästi läpi.

Lisäksi ryhmäjohtajat sopivat siitä, että valiokunnat varaavat lisäkokouksia, jotta varmistetaan em. lakihankkeiden läpimeno tämän eduskunnan toimikauden aikana.

Ryhmäjohtajat painottavat myös, että hallituksen on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota erilaisiin seksuaalirikoksia ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.

Nettipoliisitoiminnalla, poliisin rikostutkinnalla, valistuksella ja rikoksen uhrien auttamisella on oltava riittävät resurssit. Turvapaikanhakijoiden osalta ryhmyrit painottavat riittävän vahvaa suomen kielen, kulttuurin ja lainsäädännön opetusta.

Hallituksen on tarvittaessa tuotava eduskuntaan esitys lisäbudjetista, joilla em. asioihin vastataan.