KD eduskuntaryhmä jätti tänään hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen opiskelijoiden opintotuen tulorajan poistamisesta. Tänäkin vuonna Kela perii takaisin opintotukia kymmeniltä tuhansilta opiskelijoilta, joiden tulot ovat ylittäneet vuositulorajan.

–          Opintotuen tuloraja aiheuttaa opiskelijoille huomattavia tulojen menetyksiä, mutta myös lannistaa opiskelijoita vastaanottamasta töitä. Opintoaikaisen työnteon merkitys on aivan keskeinen valmistumisen jälkeisen työllistymisen kannalta, sanoo kirjallisen kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman.

Nykyään puolet opiskelijoista käy opintojen ohella töissä toimeentulonsa varmistamiseksi.

–          Opintotukijärjestelmämme ei ole yritteliäisyyteen kannustava. Eduskuntaryhmän mielestä ahkeruudesta tulee palkita, sillä se on niin yksilön kuin koko yhteiskunnankin edun mukaista, sanoo Östman.

Suomessa opintotuen tulorajat ovat alemmat verrattuna muihin Pohjoismaihin.

Kirjallinen kysymys

Opintotuen vuositulorajasta luopuminen

Eduskunnan puhemiehelle

Tänäkin vuonna Kela perii takaisin opintotukia opiskelijoilta, joiden tulot ovat ylittäneet toissa vuoden vuositulorajan. Perintäehdotus opintotuen takaisinperinnästä lähetettiin lähes 40 000 opiskelijalle, kun viime vuonna perinnän kohteeksi joutui 34 800 opiskelijaa. Päätösehdotusten saaneiden määrä nousi vuoden takaisesta yli 5 000:lla. Opintotukia on tarkoitus periä takaisin 43,3 miljoonan euron edestä. Keskimäärin yhden opiskelijan on maksettava opintotukea takaisin 1 090 euroa.

Opintotuen vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Opintotuen tulorajaan ei ole koskettu pitkään aikaan lukuun ottamatta vuotta 2018, jolloin tulorajaa korotettiin 1 %:lla. Nykyinen vuosituloraja on 11 973 euroa, mikäli opiskelija nostaa opintotukea 9 kuukaudelta. Suomessa opintotuen tulorajat ovat alemmat verrattuna muihin Pohjoismaihin.

Työssäkäyvien opiskelijoiden määrä on lisääntynyt jatkuvasti. 2000-luvun alussa opiskelijoista vain yksi viidesosa oli työssäkäyvä opiskelija. Nykyään puolet opiskelijoista käy opintojen ohella töissä toimeentulonsa varmistamiseksi. Opintoaikaisen työnteon merkitys on keskeinen valmistumisen jälkeisen työllistymisen kannalta.

Opintotuen tuloraja aiheuttaa opiskelijoille huomattavia tulojen menetyksiä, mutta ne myös lannistavat opiskelijoita hakeutumasta töihin. Liian moni koulutettu nuori on tällä hetkellä ilman töitä. Opintotukijärjestelmämme ei ole yritteliäisyyteen kannustava. Ahkeruudesta palkitseminen on niin yksilön kuin koko yhteiskunnankin edun mukaista.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä opiskelijoiden taloudellisen tilanteen helpottamiseksi, ja aikooko hallitus kannustaa opiskelijoita yritteliäisyyteen poistamalla opintotuen vuositulorajan?

Helsingissä 14.02.2019

_______________________________

Peter Östman (kd)

_______________________________

Sari Essayah (kd)

_______________________________

Päivi Räsänen (kd)

_______________________________

Sari Tanus (kd)

_______________________________

Antero Laukkanen (kd)