Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Sari Multala pitää merkittävänä sitä, että kuluneen hallituskauden aikana koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten määrää on pystytty vähentämään huomattavasti. Niin kutsuttujen NEET-nuorten (neither in employment nor in education or training) osuuden väheneminen käy ilmi OKM:n, STM:n ja TEM:n tuoreeltaan julkaisemista tilastotiedoista.

”Hallitus on edistänyt lukuisilla keinoilla nuorten mahdollisuuksia kouluttautua ja työllistyä, ja tulokset puhuvat puolestaan. Pidän erityisen hyvänä sitä, että koulutukseen pääsyyn on panostettu esimerkiksi koulutustarjontaa lisäämällä ja sitä kohdentamalla. Koulutus ja osaaminen antavat parhaat eväät elämässä pärjäämiseen”, Multala sanoo

”Syrjäytymisen ehkäisyyn tulee panostaa myös tulevalla hallituskaudella. Koulutuksessa yksilöllinen tuki on varmistettava jokaiselle lapselle ja nuorelle aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluun. Erityisesti varhaisiin vuosiin panostamalla saadaan vaikuttavuutta enemmän, kuin vasta nuoruusvaiheen ongelmiin tarttumalla. Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun onkin tarjottava vahvat perustaidot, jotta oppilailla on hyvät edellytykset edetä jatko-opintoihin. Erityisesti koulutuksen nivelvaiheissa tukea on oltava niin, että yksikään nuori ei jää tyhjän päälle siirtymävaiheessa”, Multala linjaa.

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrä nousi Suomessa 2010-luvun alussa ja se on ollut verrattain korkealla tasolla esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna. Vuonna 2015 NEET-nuorten osuus oli toistaiseksi korkeimmalla tasolla.

”Vailla työtä tai opiskelupaikkaa oleminen ei toki aina tarkoita, että nuoren tilanne olisi huono, mutta tilanteen pitkittyessä riskit kasvavat ja yhdenkin nuoren syrjäytyminen on liikaa. On aktiivisesti etsittävä keinoja, joilla estetään nuoria luisumasta reunamille ja joutumasta sivuun. Nyt saavutettu NEET-nuorten osuuden lasku osoittaa sen, kuinka vaikuttavaa nuorten tukeminen onkaan”, Multala iloitsee.

”Koulutus on tutkitusti tehokas keino ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Tavoitteena on oltava, että jokainen nuori saavuttaa vähintään toisen asteen tutkinnon, sillä pelkän peruskoulun varaan jääminen heikentää yksilön asemaa työmarkkinoilla ja elämässä. Opintojen keskeytyminen toisella asteella on merkittävin syy jäädä vaille tutkintoa”, Multala sanoo.

”Toisen asteen opintojen keskeytysten määrä on saatu hallituskauden aikana kääntymään laskuun ja tämä suunnan muutos on keskeinen, mutta työtä riittää vielä tehtäväksi. Varhaiskasvatuksesta ja perusasteelta saatava vahva osaamisen pohja on edellytys toisella asteella menestymiseen. Lisäksi toisen asteen koulutuksessa tulee edelleen panostaa yhä vahvemmin esimerkiksi opintojen ohjaukseen, sekä moniammatillisen tuen tarjoamiseen, jotta jokainen nuori saa opiskeluun tarvitsemansa tuen ja saavuttaa tutkinnon”, Multala linjaa.