Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan ympäristö- ja luontoryhmän puheenjohtaja Pertti Salolainen jyrähtää, että kaikki puolueet heräisivät puolustamaan luonnon monimuotoisuutta. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus julkaisivat tänään eliölajien uhanalaisuusarvioinnin eli niin sanotun punaisen kirjan. Arvion mukaan uhanalaistumiskehitystä ei ole onnistuttu pysäyttämään. Salolainen vaatii METSOn kaltaisen ohjelman välitöntä laajentamista ja parempaa resursointia.

“Arvokkaan suoluontomme tilaa on heikentänyt laajamittainen ojittaminen, turpeen nosto sekä pellonraivaus. Yli puolet Suomen alkuperäisestä suoalasta on jo menettänyt luonnontilansa. Merkit ovat olleet havaittavissa jo vuosikymmenet, mutta toimet ovat jääneet uupumaan. Meillä ei ole enää varaa katsoa vierestä toimettomana”, Salolainen kiirehtii.

Vuonna 2010 toteutetussa arvioinnissa uhanalaisia lajeja oli 10,5 prosenttia, kun nyt luku oli puolestaan 11,9 prosenttia. Kaikkiaan joka yhdeksäs Suomen eliölajeista on uhanalainen. Arvioinnin mukaan suurin osa uhanalaisista lajeista elää vanhoissa metsissä, mutta uhanalaistuminen on nopeinta soilla. Tilanne on huonontunut 461 lajilla ja Suomessa tiedetään hävinneen 312 lajia. Myös myrkyt ja kemialliset tuotteet tuhoavat luontoamme.

Salolaisen mukaan vapaaehtoisuuteen perustuva Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO on tuottanut merkittäviä tuloksia. Ohjelma on myös laajasti hyväksytty malli, joka on laajennettava koskemaan kaikkia elinalueita. Tosin omana rahoituksenaan sillä metsät tarvitsevat edelleen lisärahoitusta.

“Soiden suojelualueen verkostoa on laajennettava merkittävästi lisäämällä suojelun piiriin valtakunnallisesti arvokaita suoalueita. Lisäksi meidän on luotava edellytykset sille, että uusia ojitettuja talousmetsiä ei enää synny arvokkaille suoalueille. Myös hukkaojikkojen ennallistaminen luonnontilaisiksi soiksi vuoteen 2025 mennessä parantaisi tilannetta”, Salolainen toteaa.

“On päivänselvää, että toimiin on ryhdyttävä heti, jotta muun muassa lintulajistomme uhanalaisuuskehitys saadaan taittumaan. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen kulkevat kädekkäin. Monimuotoisuuden köyhtyminen on vakava globaali uhka, jolla on lukuisia ja arvaamattomia seurauksia ihmisten hyvinvoinnillemme”, Salolainen päättää.