Kokoomus on julkaissut Yrittäjyystekoja 2018 –kiertueellaan kerätyn palautteen pohjalta päivitetyt kokoomuksen yrittäjyystavoitteet tulevalle vaalikaudelle. Jotta suomalaiset yrittäjät voivat jatkossakin tarjota töitä, toimeentuloa ja hyvinvointia, tekoja yrittäjyyden puolesta tarvitaan lisää. Yrittäjyystekoja 2018 -kiertue sisälsi 14 tapahtumaa ympäri Suomen. Useat sadat yrittäjät eri aloilta ja erikokoisista yrityksistä osallistuivat kiertueen tilaisuuksiin ja jakoivat ajatuksiaan yrittämisen edellytysten parantamisesta.

Menestyvät yrittäjät ja yritykset ovat koko hyvinvointimme perusta. Yritysten menestyksen myönteiset vaikutukset heijastuvat koko yhteiskuntaan työllisyyden ja verotulojen kasvuna. Kokoomus pitää siksi tärkeänä, että suomalaisten yrittäjien ja yritysten toimintaedellytykset ovat kunnossa nyt ja tulevaisuudessa,” kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen sanoo.

Keskeisimmäksi yrittäjien huoleksi paljastui pula osaavasta työvoimasta. Työvoimapulasta kärsittiin kaikkialla Suomessa ja kaikilla aloilla. Suomalaisille tuotteille ja osaamiselle on maailmalla kysyntää, mutta tekijöiden puutteen vuoksi tähän ei pystytä täysin vastaamaan. Samanaikaisesti yhä kestämättömän moni suomalainen on parantuneesta työllisyyskehityksestä huolimatta edelleen työttömänä. Erityisesti tähän ongelmaa toivottiin yrittäjien keskuudessa ratkaisuja.

”Toinen keskeinen huoli liittyi epävarmuuteen tulevaisuudesta. Yrittäjät olivat huolissaan poliittisista avauksista, joissa yrittäjien vero- ja sääntelytaakkaa halutaan kiristää. Huoli on myös työntekijöistä. Investointikannustimien ja kannattavuuden heiketessä heikkenee myös yritysten kyky työllistää ja maksaa työntekijöille parempia palkkoja. Julkisessa keskustelussa lietsottua vastakkainasettelua ei tunnistettu omalla työpaikalla, vaan samassa veneessä olemisen henki oli vahva yrityksissä. Paikallisen yrityskohtaisen sopimisen laajentamista kaikkiin yrityksiin reiluin ehdoin pidettiin tästä syystä tärkeänä,” valmisteluun osallistunut kansanedustaja Eero Lehti sanoo.

”Jokainen yrittäjä tavoittelee oman yrityksensä menestystä. Tukien sijaan toivotaan yhteiskunnalta ”saa tehdä” -henkeä eli kannustavaa ja kilpailukykyistä toimintaympäristöä kilpailijamaihin verrattuna. Joskus yrittämisen riskit myös realisoituvat, ja yrittäjät toivoivatkin yhteiskunnan paremmin tukevan epäonnisia yrittäjiä takaisin yrittämisen tielle. Itsensätyöllistäjien ja pienyrittäjien perusturvaan toivottiin parannuksia. Lisäksi rehellisten konkurssin tehneiden yrittäjien uuteen alkuun toivottiin helpotuksia”, Jokinen ja Lehti sanovat.

Kokoomuksen kansanedustajat ovat kuunnelleet herkällä korvalla yrittäjäkentän palautetta ja tiivistäneet palautteen kymmeneksi päivitetyksi Kokoomuksen eduskuntaryhmän yrittäjyystavoitteeksi. Kokoomus tekee työtä sen eteen, että uudet yrittäjyyskärjet etenevät samalla menestyksellä kuin edellisen kiertueen esitykset.

Kokoomuksen päivitetyt 10 yrittäjyystavoitetta voit lukea täältä: https://www.kokoomus.fi/yrittajyystavoitteet/ 

Kokoomuksen päivitetyt 10 yrittäjyystavoitetta:

1)      Edistetään reilua paikallista sopimista

Kun luottamus on kunnossa, yrittäjä ja työntekijä ovat samalla puolella. Paikallista sopimista on laajennettava ja sopiminen on mahdollistettava myös liittoon kuulumattoman luottamusvaltuutetun johdolla tehtäväksi. Luottamusvaltuutetulla on oltava tuki ja osaaminen paikalliseen sopimiseen saatavilla.

2)      Ei veronkorotuksille!  Turvataan hyvät yrittämisen edellytykset

Yrittämisen ja omistamisen verotusta ei pidä kiristää ensi vaalikaudella. Talouskasvua ei saa vaarantaa kokonaisveroastetta kiristämällä. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työstä ja yrittämisestä haittoihin ja päästöihin.

3)      Huolehditaan osaavan työvoiman saatavuudesta lisäämällä työpaikkaoppimista

Tuetaan koulutussopimuksen käyttöä huolehtimalla ammatillisen koulutuksen riittävistä tuki- ja ohjausresursseista. Tehdään oppisopimuksesta yrittäjille houkuttelevampi vaihtoehto sallimalla palkan kehittyminen joustavammin osaamisen kertyessä. Vahvistetaan palkkatuella työnteon merkitystä maahanmuuttajien kotoutumisessa.

4)      Työhön kannustava sosiaaliturva

Uudistetaan perusturvaa kokoomuksen yleistukimallin pohjalta kannustavampaan ja velvoittavampaan suuntaan. Parannetaan yritysten työvoiman saatavuutta tekemällä lyhyempienkin työkeikkojen vastaanottaminen työttömällä houkuttelevammaksi. Töitä on tehtävä, jos töitä on tarjoll

5)      Helpotetaan ulkomaisen työvoiman saatavuutta

Luovutaan ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta. Vahvistetaan reilujen työehtojen noudattamisen valvontaa. Edistetään osaavan työvoiman saantia myöntämällä ulkomaisille tutkinto-opiskelijoille valmistumisen jälkeen automaattisesti vähintään kahden vuoden oleskelulupa. Oleskelulupakäytäntöjä tulee edelleen sujuvoittaa. Tavoite on, että työluvan saa viikossa.

6)      Poliittisia lakkoja kohtuullistettava

Pk-yrittäjä ei ole vastuussa eduskunnan tai hallituksen päätöksistä. On kohtuutonta, että kustannus pitkittyneestä poliittisesta lakosta työrauhan voimassa ollessa kuitenkin lankeaa yrittäjän maksettavaksi. Työmarkkinajärjestöjen on päivitettävä poliittisiin lakkoihin liittyviä pelisääntöjä. Jos järjestöt eivät pääse sopuun, on eduskunnan arvioitava lainsäädännön päivittämistä muiden Pohjoismaiden linjalle.

7)      Parannetaan yrittäjän sosiaaliturvaa ja tasataan vanhemmuuden kustannuksia

Kokoomuksen yleistukimallissa joustavaan ja kannustavaan perusturvaan olisivat oikeutettuja myös itsensä työllistäjät sekä pienet yksinyrittäjät. Yrittäjille räätälöitäisiin oma malli aktiivisuuden seurantaan. Lisäksi vanhemmuuden kustannuksia tasataan siirtämällä vastuuta yksittäiseltä työnantajalta koko yhteiskunnan vastuulle.

8)      Mahdollisuus uuteen alkuun

Haluamme, että rehellinen yrittäjä pääsee myös konkurssin jälkeen nopeasti uuteen alkuun. Esimerkiksi viranomaisprosesseja tulee uudistaa niin, että konkurssi ei estä viranomaisrekistereihin pääsyä tai elinkeinoluvan saamista. Vanhan liiketoiminnan velat eivät saa estää uuden liiketoiminnan aloittamista. Erilaisia maksukyvyttömyystilanteita koskevia menettelyjä tulee kehittää edelleen yhä joustavammiksi

9)      Jatketaan norminpurkua

Jatketaan norminpurkutyötä, lupaprosessien sujuvoittamista ja toteutetaan yhden luukun periaate elinkeinotoiminnan, työpaikkojen luomisen ja alkutuotannon toimintaedellytysten edistämiseksi. Tempoilevaa lainsäädäntöä ja kansallista ylisääntelyä elinkeinotoiminnassa pitää välttää.

10)   Lisätään rehtiä kilpailua

Poistetaan yritysten välisen kilpailun esteitä, avataan markkinoita ja helpotetaan markkinoille pääsyä. Vahvistetaan EU:n sisämarkkinoita ja edistetään uusien kauppasopimusten solmimista.
Vahvistetaan kilpailuviranomaisten resursseja valvoa rehdin kilpailun toteutumista. Edellytetään julkisilta tilaajilta vastuuta hankintojen yhteydessä huolehtia myös markkinoiden toimivuudesta. Kuntaomisteiset yhtiöt eivät saa vääristää kilpailua markkinoilla.