Kokoomuksen kansanedustajat Mia Laiho ja Terhi Koulumies

Kokoomuksen kansanedustajat Mia Laiho ja Terhi Koulumies ovat tehneet lakialoitteet laeiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 pykälien muuttamisesta. Tällä hetkellä esimerkiksi päiväkodeissa, iltapäiväkerhoissa ja leireillä työskentelee paljon henkilöitä, joiden taustoja ei ole selvitetty riittävästi. Syynä on, että rikostaustan selvitysmenettelyä ei sovelleta työ- ja virkasuhteissa, jotka kestävät yhteensä enintään kolme kuukautta yhden vuoden aikana.

”On käytännön näkökulmasta ymmärrettävää, että lyhyitä sijaisjärjestelyitä joudutaan tekemään toisinaan lyhyelläkin aikavälillä. Turvallisuudesta ei ole kuitenkaan varaa joustaa, vaan lain on suojeltava alaikäisten koskemattomuutta ja turvallisuutta kaikissa tapauksissa. Siksi lakia on päivitettävä”, linjaavat Laiho ja Koulumies.

Lääkärikansanedustaja ja Lastenliiton puheenjohtaja Laiho on esittänyt voimassaolevaan lakiin muutosta koskien lain 2 § 3 momentissa olevan soveltamisalarajauksen poistamista. Muutoksen jälkeen rikostaustan selvittämistä koskevaa lakia sovellettaisiin kaikkiin lain soveltamisalan piirissä oleviin tehtävin työ- tai virkasuhteen kestosta riippumatta. Laiho on tehnyt vastaavan lakialoitteen viime hallituskauden lopulla, mutta se ei ehtinyt enää edetä hallituksen kaaduttua.

”Ei ole väliä, kuinka pitkä virkasuhde on kyseessä, kun puhutaan lasten ja nuorten turvallisuudesta. Lyhytaikaiset työsuhteet voivat jopa houkutella näihin tehtäviin esimerkiksi henkilöitä, joilla on tuomioita lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Nämä tapaukset jäävät nykylainsäädännön osalta pimentoon, kun tarkistusvelvoitetta ei ole laissa. Lasten kanssa työskentelevien rikostausta olisikin selvitettävä kaikissa tapauksissa riippumatta työsuhteen kestosta”, huomauttaa Laiho.

Koulumies on tehnyt kansalaisaloitteen lasten kanssa työskentelevien rikostaustojen selvittämisen tehostamisesta ennen kansanedustajana aloittamistaan. Nyt hän esittää lakiin kolmannen pykälän muutosta. Se antaisi työnantajalle oikeuden pyytää otetta rikosrekisteristeristä sellaisen työ- tai virkasuhteen aikana, jonka alkaessa työnantaja on pyytänyt 3 §:ssä tarkoitetun rikosrekisteriotteen nähtäväksi ennen työsuhteen alkua. Lakimuutoksen jälkeen työnantaja voisi pyytää työntekijää esittämään tällaisen otteen periaatteessa jopa vuoden välein.

”Työsuhde voi kestää hyvinkin pitkään ja rikostaustatiedot voivat muuttua työsuhteen aikana, joten olisi järkevää, että työnantajalla olisi oikeus vaatia tietyn määräajan välein uutta todistusta”, sanoo Koulumies.

”Lasten ja nuorten turvallisuuden takaaminen on aivan ensiarvoisen tärkeää. Meidän täytyy voida luottaa siihen, ettei lasten kanssa työskentele yhtäkään sellaista henkilöä, joka voi olla lapselle vaaraksi”, päättävät Koulumies ja Laiho.