Perussuomalaisten Kansanedustaja Ari Koponen vaatii sotiemme veteraanien puolisoille ja leskille samaa tukea kuin veteraaneille. Koponen jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen.

Lakimuutos

Hallitusohjelmassa todetaan seuraavasti: “Sotiemme veteraanien ja sotainvalidien määrä vähenee. Ikääntymisen myötä heidän ja heidän läheistensä tuen tarve lisääntyy.” Marraskuun alussa tulee voimaan lakimuutos, jolla kunnat velvoitetaan järjestämään kaikille rintamaveteraaneille tarvittavat kotona asumista tukevat palvelut.

Näistä palveluista sotiemme veteraanien puolisot, lesket ja sotalesket joutuvat kuitenkin maksamaan tulojensa mukaan määräytyvää asiakasmaksua, sillä tällä hetkellä ei ole voimassa olevaa lainsäädäntöä, jonka perusteella sotaleskille korvattaisiin esimerkiksi kotiin vietävät palvelut, Koponen kertoo.

Veteraanien määrä vähenee

Vuonna 2018 ja 2019 määräraha veteraaneille on ollut noin 16,2 miljoonaa euroa. Arvion mukaan vuonna 2019 veteraanien lukumäärä on 10 670 ja keskimääräinen kuntoutusraha on tällöin 1520 euroa veteraania kohden. Veteraanien määrä laskee vuosittain ja sen ennakoidaan laskevan ensi vuoteen mennessä noin 8000 veteraaniin. Näin ollen myös kokonaiskustannukset pienevät vuosittain.

Leskien määrä tulee veteraanien lailla vähenemään tulevina vuosina, joten mikäli keskimääräinen määräraha pysyy ennallaan tai sitä voitaisiin kasvattaa nykyisestä, sillä voitaisiin Koposen mielestä avustaa myös sotaveteraanien leskiä. Koposen mielestä ei ole perustelua ajaa leskiä eriarvoiseen asemaan heidän ikääntyessään, varsinkin kun leski usein on pitkään toiminut veteraanin omaishoitajana ja tulee useimmiten toimeen pelkällä takuueläkkeellä.

Veteraanien ja samalla leskien määrä laskee huomattavasti vuosittain. Koska määrärahoja on, miksi pienillä takuueläkkeillä elävät lesket unohdetaan kokonaan? Meillä olisi varaa nostaa myös sotaveteraanien vaimot ja lesket saman hoivan piiriin kuin rintamalla olleet miehensä, Koponen ehdottaa.

Kirjallinen kysymys sotaveteraanien leskille tarjotusta tuesta
Eduskunnan puhemiehelle

Jokaisella 75 vuotta täyttäneellä henkilöllä on lakisääteinen oikeus palvelutarpeen arviointiin. Arviointia voi pyytää yli 75-vuotias itse, hänen omaisensa tai joku muu tilanteen tunteva henkilö. Arvioinnin tekevät asuinkunnan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät yhdessä ikääntyneen henkilön ja hänen omaistensa kanssa. Arviointi tehdään yleensä ikääntyneen henkilön kotona. Palvelut ovat erilaisia asuinkunnasta riippuen. Yleensä ne ovat kunnan kotihoidon tuottamia tai sitten kunnan ostopalveluina tuottamia. Siivous, lääkejakelu, turvapuhelin ja ateriapalvelut ovat näistä yleisinä esimerkkeinä.
Hallitusohjelmassa todetaan seuraavasti: “Sotiemme veteraanien ja sotainvalidien määrä vähenee. Ikääntymisen myötä heidän ja heidän läheistensä tuen tarve lisääntyy. Sotiemme veteraanien tuki ja palvelut turvataan. Varmistetaan, että palvelut toteutuvat laadukkaina kaikkialla maassa.”

Näistä edellä mainituista palveluista sotiemme veteraanien puolisot, lesket ja sotalesket joutuvat kuitenkin maksamaan tulojensa mukaan määräytyvää asiakasmaksua, sillä tällä hetkellä ei ole voimassa olevaa lainsäädäntöä, jonka perusteella sotaleskille korvattaisiin esimerkiksi kotiin vietävät palvelut. Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta (54/2019) sen sijaan tuo rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotipalvelut lakisääteisesti samankaltaisiksi.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä konkreettista tukea, verrattuna sotainvalidien leskien saamaan tukeen, järjestetään sotaveteraanin leskelle, joka usein on pitkään toiminut veteraanin omaishoitajana ja tulee useimmiten toimeen pelkällä takuueläkkeellä?

Helsingissä 9.9.2019
AriKoponenps