Elämme jälleen sitä aikaa vuodesta, jolloin mediassa nousee esille paljon todella ikäviä tapauksia koulukiusaamisesta. Käytäntö on osoittanut, että maamme kouluissa on hyvin vaihtelevia käytäntöjä kiusaamisen osalta, joka asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan ja toisaalta perusopetuslain edellyttämä turvallinen opiskeluympäristö ei toteudu. “Yhteiskunnan on otettava selkeämpi ote kiusaamisongelman hoitamisessa”, vaativat Kokoomuksen kansanedustajat Marko Kilpi ja Terhi Koulumies.

“Kiusaaminen jättää lapsen muistiin pysyvät jäljet, jotka seuraavat pahimmassa tapauksessa mukana koko elämän”, sanoo edustaja Kilpi.

“Opettajat tarvitsisivat lisää keinoja kiusaamisen havaitsemiseen ja kiusaamisen ehkäiseminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja yhteistyötä koulun, kouluterveydenhuollon ja kodin välillä. Myös muut oppilaat voivat saada kiusaamisen loppumaan”, jatkaa edustaja Koulumies.

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Koulussa tapahtuvalle kiusaamiselle, häirinnälle ja syrjimiselle on asetettu nollatoleranssi. Lainsäädäntöön kuuluvien toimien ja opetussuunnitelmien perusteiden ohjeistuksen tavoitteena on turvata jokaiselle oppilaalle turvallinen kouluympäristö, jossa kiusaamisella ei ole sijaa.

“Voisimme ottaa mallia Ruotsista, jossa koulukiusatulla on mahdollisuus saada rahallista korvausta koulutuksenjärjestäjältä, jos koulutuksenjärjestäjä ei ole puuttunut kiusaamiseen tarpeeksi tehokkaasti”, toteaa Kilpi.

On asetettava selkeät vaatimukset, tavoitteet ja seurattava niiden toteutumista. Korvausvastuun uhka voisi olla riittävän tehokas keino saada koulutuksenjärjestäjät puuttumaan kiusaamistapauksiin tiukemmin. Uhrin ei tulisi myöskään joutua kärsimään entisestään joutumalla vaihtamaan koulua tahtonsa vastaisesi. “Pitää huomioida ja painottaa uhrin toive joko jäädä nykyiseen kouluun tai siirtyä uuteen kouluun, ja sen toiveen tulee olla pohjana korjaaville toimenpiteille. Lähtökohtaisesti, jos katsotaan, että koulunvaihto on ratkaisu, pitäisi koulunvaihtajan olla kiusaaja”, perustelee Koulumies

Edustajat ovat jättäneet toimenpidealoitteet koulukiusatun mahdollisuudesta saada korvausta koulutuksenjärjestäjältä sekä mahdollisuudesta vaihtaa koulukiusaajan koulupaikkaa.