(muutosvarauksin)

Hyvät suomalaiset,

”Että voisin luottaa”.

Keskustan periaateohjelman aivan ensimmäinen periaate kertoo, mitä ihmisten asioiden hoitaminen loppujen lopuksi on.

Se kertoo myös, mitä uskon suomalaisten Keskustalta odottavan.

Luottamusta siihen, että minun puoltani pidetään ja minun asioitani hoidetaan.
Luottamusta siihen, että sanat ja teot ovat yhtä.
Luottamusta siihen, että päätökset tehdään oikeudenmukaisesti.

Hyvät kuulijat,

Keskustaa ei ole enää tunnistettu omaksi. Ei ole osattu aivan tarkkaan sanoa, minkä asioiden eteen olemme valmiit tekemään töitä.

Tiedän, että yhteyden uudelleen rakentamisessa ei ole oikoteitä. Se vie aikaa. Se on tehtävä askel kerrallaan.

Luottamus ei myöskään rakennu itsestään. Sen eteen on tehtävä töitä. Jokaisena päivänä ja kautta maan. Luottamus on ansaittava.

Tähän olen sydämestäni sitoutunut. Rakastan tätä maata. Uskon tähän puolueeseen. Keskustaa tarvitaan.

Hyvät kuulijat,

Kouvolan puoluekokouksen jälkeen liikkeellä on ollut monenlaisia arvioita siitä, mihin se Katri on Keskustaa viemässä.

On annettu ymmärtää, että Keskustan on lähes mahdotonta nousta uudelleen, kun muut puolueet ovat vieneet kaiken poliittisen liikkumatilan.

Puheenjohtajana minulla on Keskustalle vain yksi suunta.

Se on eteenpäin.

Se on tulevaisuuteen.

Se rakentuu sille aatteelle ja niille arvoille, jotka ovat tätä puoluetta yli sata vuotta kannatelleet.

Eivät ne ole yhtäkkiä vanhentuneet. Aatteen ja arvojen vuoksi suomalaiset ovat Keskustaan luottaneet.

Hyvät ystävät,

Suomalaisille keskeisiä arvoja ovat yhteiskunnallinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus.

Niiden puolesta taistelemaan myös Keskusta on perustettu. Kitkemään pois räikeää eriarvoisuutta. Yhdistämään suomalaisia. Rakentamaan maata paremmaksi tuleville sukupolville.

Vuosikymmenten aikana Suomesta on tehty yksi maailman tasa-arvoisimmista maista.

Suomea kiertäessä ja ihmisiä tavatessa näkee kuitenkin myös tarinan taaksekin. Paperilla näkyvä hyvä ei ole todellisuutta kaikille.

Tässä maassa on paljon ihmisiä, joille arki on selviytymistä päivästä toiseen.
Kanssaihmisiä, jotka syystä tai toisesta kokevat olevansa sivussa.
Suomalaisia, joille tulevaisuus on enemmän epävarmuutta kuin varmuutta.
Lähimmäisiä, joiden elämässä on enemmän epätoivoa kuin toivoa.

Hyvät kuulijat,

Huono-osaisuus kasautuu.

Tämä on nähtävissä eri puolilla tätä maata, mutta myös yhä useammin kaupunkien sisällä.

Koulutuksen puute, pienituloisuus ja työttömyys kasautuu. Terveys- ja hyvinvointierot näkyvät yhä selvemmin. Myös eri asuinalueilla koettu turvallisuus vaihtelee yhä voimallisemmin.Tämä kaikki näkyy koulujen oppimistuloksissa ja kouluvalinnoissa.

Vanhempien hauras taloudellinen tilanne määrää liian paljon lasten tulevaisuutta.

Kun lapsia pyydettiin eräässä kyselyssä kertomaan kokemuksiaan köyhyyden vaikutuksista koulunkäyntiin eräs lapsista kuvasi: ”Ala-asteella luokkakaveriani kiusattiin, kun hän tykkäsi koulun leivästä, kun kotona ei ikinä saanut sellaista hyvää leipää. Häntä piikiteltiin asiasta usein.”

Tulevaisuutta ajatellen olen huolissani niistä kymmenistä tuhansista lapsista, jotka joutuvat elämään köyhyydessä. Olen huolissani niistä nuorista, jotka ajelehtivat ilman opiskelu- tai työpaikkaa.

Olemme kirjoittaneet Keskustaan periaateohjelmaan:

”Että saisin mahdollisuuden.”
”Että saisin olla myös heikko.”
”Että kokisin olevani turvassa”.

Minulle politiikassa on lujaa se, mitä jotkut sanovat pehmeäksi. Ja tälle maalle se on jotain mistä sillat rakennetaan.

Esimerkit maailmalta osoittavat, mitä tapahtuu, kun yhteiskunnan kehityksen annetaan mennä vain vahvimpien ja voimakkaimpien ehdoilla. Silloin horjuu helposti koko yhteiskunta.

Puheenjohtajana pidän huolen, että Keskusta on heikoimman puolella. Se, minkä ihmiset kokevat olevan väärin, murtuu ennemmin tai myöhemmin.

Hyvät kuulijat,

Keskusta haluaa poistaa lapsiperheköyhyyden Suomesta.

Se ei onnistu vuodessa eikä kahdessa, ei täysin ehkä ikinä, mutta se on ainoa oikea tavoite. Seuraaville sukupolville me tätä maata rakennamme.

Kun kodeissa voidaan hyvin, Suomi voi hyvin. Hallitusohjelmassa on sovittu, että pienituloisimpien ja monilapsisten perheiden toimeentuloa ja palveluja parannetaan. Haluamme perheille arjen apua, nopeasti.

Kun perhevapaat uudistetaan, on uudistuksen oltava perheille parannus. Ei leikkaus.

Vapautta on järjestää lastenhoito elämäntilanteen mukaan. Siihen kuuluu, että lasta voi hoitaa myös kotona. Eivät perheet tarvitse ulkopuolisia keittiön pöydän ääreen neuvomaan perhevapaista, saati niistä päättämään. Se, jos mikä, on kahlitsevaa.

Suomessa syntyy nyt lapsia vähemmän kuin koskaan. Ratkaisun hakeminen tähän on yhteinen asiamme. Kaikki lähtee siitä, että ihmiset pystyvät luottamaan tulevaisuuteen. Kun edessä näkyy varmuutta ja toivoa, myös lasten saaminen ja perheen perustaminen tuntuvat mahdollisemmalta.

Monelle ikäiselleni este toiveiden toteutumiselle on pätkittäinen työelämä. Toivon armollisuutta myös tähän.

Hyvät suomalaiset,

Kokemus osattomuudesta ja ulkopuolisuudesta alkaa usein jo hyvin varhain, ensimmäisten ikävuosien aikana. Kodeista, päiväkodeista, kouluista ja harrastuksista. Jokapäiväisestä arjesta.

Suomalainen koulutus perustuu osaaviin ja sitoutuneisiin ammattilaisiin, jotka tekevät joka päivä työtään koko sydämellään.

Moni opettaja työskentelee kuitenkin jaksamisensa äärirajoilla. Tämä ei ole kestävä tie. Opettajilla täytyy olla työrauha ja oppilailla oppimisrauha.

Koulutuksen perusta on oltava kunnossa. Ratkaisevaa tässä on ensimmäiset luokat. Yksikään lapsi ei saisi edetä koulutiellään ilman kunnollista luku- ja laskutaitoa. Keskusta toimii pienten lasten koulun puolesta.

Vaikeuksissa olevien nuorten auttaminen on yhteinen tehtävämme. Oppivelvollisuusiän korotus velvoittaa pitämään huolta jokaisesta peruskoulunsa päättävästä. Jokaisella nuorelle on räätälöitävä hänelle parhaiten sopiva koulutuspolku.

Hyvät ystävät,

Minua on sanottu kovaksi aluepolitiikoksi. Otan tämän nimityksen kunnia-asiana.

En pelkää käyttää aluepolitiikka-sanaa. Minulle se on yhteiskunnallista tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Minulle se on yhteenkuulumista. ”Että voisin kuulua johonkin”, kuten periaateohjelmassamme todetaan.

Sitä, että koti on siellä, missä sydän sanoo.
Sitä, että jokainen kotiseutu, jokainen kotikulma, on yhtä arvokas Nellimistä Vuosaareen.

Moni suomalainen elää arkea, jossa monet paikat ovat hänen kotiseutuaan ja hän on ylpeä moniin eriin paikkoihin kurkottavista juuristaan.

Ihmiset asuvat ja tekevät töitä osan vuotta kaupungissa osan mielellään toisessa, vaikkapa kesämökillä. Nykyaikaa ovat työyhteydet Kolin huipulta Hongkongiin.

Uuden aluepolitiikan tavoite on antaa ihmisille vapaus ja mahdollisuus valita minne kaikkialle elämänsä rakentaa.

Se perustuu maan eri osien omille vahvuuksille. Täällä Helsingissä, toisessa kotikaupungissani, ne vahvuudet ovat erilaiset kuin toisessa kotikaupungissani Torniossa.

Menestystä on monenlaista ja kaikki on tarpeen. Jos alueet kääntyvät toisiaan vastaan, menetetään ymmärrys ja yhteen hiileen puhaltaminen.

Aluepolitiikalla tarkoitamme jotakin sellaista, minkä me kaikki tunnemme Suomena.

On hienoa, että Suomi erilaistuu, mutta eriarvoistua se ei saa. Yhdenvertaisten perusteiden täytyy toteutua jokaiselle: lasten täytyy päästä terveelliseen kouluun, ikäihmisten saada hoivaa ja väylien oltava kunnossa. Tämä koskee niin maaseutua kuin kaupunkia, koko maata.

Muissa Pohjoismaissa aluepolitiikkaa tehdään vahvalla konsensuksella, yhteistyöllä läpi puoluekentän.

Onnistuisiko se Suomessakin? Ovatko muut puolueet valmiita kirjoittamaan aluepolitiikkaan uuden luvun? Minä ja Keskusta olemme.

Hyvät suomalaiset,

Yritteliäisyys ja eteenpäinmeno ovat aina olleet Keskustan arvoissa korkealla. Yritteliäisyys yhdistettynä alueelliseen tasa-arvoon sai minut aikanaan myös liittymään nimenomaan Keskustaan.

Tällä hetkellä pula osaavista ammattilaisista on todellisuutta läpi Suomen. Se heikentää mahdollisuuksia parantaa työllisyyttä. Meidän on saatava nopeasti aikaan ratkaisuja siihen, että työnantajat ja työntekijät löytävät toisensa. Paitsi koulutustarjontaa myös aloituspaikkoja on lisättävä koko maassa.

Uudet työpaikat ovat viime vuosina syntyneet ennen muuta pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Näin on myös tulevaisuudessa. Uusia työpaikkoja syntyy, jos Suomi on hyvä maa yrittää. Maa, jossa yrittäjät voivat luottaa tulevaisuuteen.

Keskustan päämäärä on vielä enemmän. Suomen pitää olla vielä parempi maa yrittää.

Tulen rajaseudulta. Olen elänyt aina kansainvälisessä maailmassa ja se on minulle hirvittävän tärkeä arvo. Sitä se on myös Keskustalle.

Avoin kansainvälinen kauppa on ensimmäinen lähtökohta yrityksillemme kasvaa maailmalle.

Se, että yrittäjien ja yrittämisen verotus ei kiristy on hyvä pohja. Nyt tarvitaan vakautta, ennustettavuutta ja investointeja. Työpaikoilla tapahtuvassa sopimisessa on päästävä eteenpäin.

Työ luo paitsi turvaa ja toivoa, se tulee myös mittaamaan tämän hallituksen onnistumisen.

Keskusta on valmis kääntämään kaikki kivet sen puolesta, että hallitusohjelmassa sovittu tavoite 60 000 työpaikasta vaalikauden aikana toteutuu.

Samaa edellytämme myös muilta. Ensimmäisiä työllistäviä ratkaisuja on tultava ulos jo ensi viikon budjettiriihestä.

Järkevästä taloudenpidosta huolehtiminen on Keskustan tärkein tehtävä uudessa hallituksessa.

Hyvät ystävät,

Punamultayhteistyöllä on kunniakas perintö suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa.

Keskustan ja SDP:n yhteisenä tavoitteena on ollut ja tulee myös tulevaisuudessa olla yhteisen Suomemme kehittäminen niin, että jokaisella on työtä ja kaikki suomalaiset ja koko maa pysyvät samassa veneessä. Tätä johtoajatusta haluan hallituksessa Keskustan puheenjohtajana vaalia.

Uskon, että nimenomaan Keskustan ja SDP:n varaan rakentuva hallitus pystyy tekemään talouspolitiikkaa, joka näissä epävarmoissa maailmantalouden oloissa huomioi myös heikoimmat.

Keskustaa ja SDP:tä yhdistää myös näkemys siitä, että työnteko on kasvulle tärkeintä.

Keskusta haluaa vastata työn murrokseen luomalla pätkätyöläisille sekä pienyrittäjille varmuutta toimeentulosta ja mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan työn tarpeiden mukaan. Perusturvan pitää olla vahva ja yksinkertainen ja mahdollistaa jokaisen keikkatyön tekeminen.

Keskusta on sopimisen puolella. Uskon että myös ammattiyhdistysliikkeen kanssa pystymme löytämään enemmän yhdistäviä kuin erottavia asioita. Työmarkkinoilla tarvitaan luottamusta, uudistuksia ja sopimista ja vastauksia siihen, mistä uusi työ tulee.

Hyvät kuulijat,

Toivon, että tässä maassa voisi palata kunniaan vanha sanonta: ”arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin”. Että muistaisimme, mikä on ihmiselämän tärkein matka. Se on tulla toista puolitiehen vastaan.

Johtamani Keskusta haluaa olla rakentava ja suomalaisia yhdistävä liike. Se on tärkeää tässä ajassa, jossa ihmisiä tieten tahtoen pyritään saamaan erilleen.

On vaarallista, jos toivon ja ratkaisujen sijaan alaa valtaa ahdistus ja apatia.

Me pystymme korvaamaan saastuttavan fossiilisen energian uusiutuvalla, kehittämään kotimaista maa- ja metsätaloutta ja ottamaan aina parhaan tekniikan käyttöön. Tarjoamme osaamista maailmalle ja samalla luomme uusia työpaikkoja Suomeen. Haluan luoda toivoa, että ilmastonmuutos pystytään ratkaisemaan.

Puhdas luonto on elämisen perusedellytys. Luonto on rauhoittumisen tyyssija ja tälle maalle menestymisen perusta.

”Että ymmärtäisin luonnon rajat”, olemme periaateohjelmaan kirjanneet. Keskustalle on kunnia-asia vaalia luonnon monimuotoisuutta.

Ihmisiä on koetettu jakaa ehkä ilmaston myös maahanmuuton kautta.

Kannustan ihmisiä puhumaan maahanmuutosta.

Hädänalaisia ihmisiä autetaan. Työntekijöitäkin me tarvitsemme.

Mutta sitten, turvapaikkajärjestelmäämme ei saa väärinkäyttää. Jos ei ole oikeutta maassaoloon, ole hyvä ja poistu. Tämä on Keskustan linja.

On rehellisesti todettava, että kotouttamispolitiikassa Suomessa on myös epäonnistuttu.

Kotouttamispolitiikkaa on uudistettava. Suomeen jääviltä on oikeus edellyttää tehokkaampaa koulutukseen osallistumista, työntekoa ja kielen oppimista. Tämä on myös tärkeä työllisyyskysymys.

Hyvät kuulijat,
Hyvät puoluehallituksen jäsenet,

Luottamus Keskustaan voi vahvistua vain, että puolueellamme on oma, omintakeinen vaihtoehto, jonka ihmiset kokevat oikeaksi ja luottamuksen arvoiseksi. Olen edellä kuvannut Keskustan linjaa meille tärkeiden asioiden osalta. Teen osaltani kaiken mahdollisen, että saisimme linjallemme yhä useamman suomalaisen tuen. Se ei kuitenkaan yksin riitä.

Meidän on uudelleen rakennettava myös Keskustaa. Eteenpäin meneminen ja muutoksen parempaan etsiminen täytyy olla Keskustan kantava voima, ei kieltävä ja säilyttävä voima.

Keskusta elää keskustelusta. Meillä saa olla myös eri mieltä.

Tämä vuoksi Keskustan tulee toimiakseen olla liike, johon on helppo tulla ja jossa pystyy vaikuttamaan oman kotiseudun ja tämän maan asioihin ja tulevaisuuteen.

Keskustan pitää olla Toivonliike, jonka todellisuus on yhtä ihmisten arjen kanssa kaupunginosissa, kortteleissa kuin kylissä. Koko Suomessa.

Meidän on kuunneltava ihmisten mielipiteitä, toiveita, huolia ja parannusehdotuksia. Kysyttävä, mitä voimme tehdä toisin, mitä voimme tehdä paremmin.

On tunnustettava rehellisesti, että olemme viime vuosina tehneet myös virheitä. Tehdään asiat jatkossa paremmin.

Keskustan tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä, että saamme toimintaamme mukaan seuraavan sukupolven. Toivottavasti voimme yhdessä Keskustanuorten ja -opiskelijoiden kanssa laatia toimenpiteet, jolla saamme jälleen nuoret kiinnostumaan Keskustasta.

Rakkaat keskustalaiset,

On sanottu, että olen tahtopoliitikko. Politiikka on tahtomista. Vain tahtomalla ihmisten arki tehdään paremmaksi. Vain tahtomalla muutetaan Suomea ja maailmaa. Vain tahtomalla rakennetaan tulevaisuutta. Sellainen tahtopoliitikko minä olen.

Minulla ei ole harhakuvitelmia edessä olevan työn määrästä. Yksin en pärjää. Pyydän, että tartutte käteeni. Pyydän, että tulette mukaan. Pyydän, että autatte minua. Pyydän, että voimme lähteä yhdessä kirjoittamaan myös tälle meille kaikille rakkaalle Keskustalle uutta lukua.

Hankaliakin paikkoja tulee eteen. Kysytään silloin itseltämme: uskonko tähän? Uskonko, että Keskustaa tarvitaan? Minä uskon.

Sanotaan, että kun on oikein vaikeaa, pitää mennä ulos ja naama päin pyryä. Keskusta ei pyryä pelkää.