Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi vuoden 2020 talousarvioesitystä koskevan mietintönsä (VaVM 20/2019 vp). Talousarvion loppusumma on noin 57,7 miljardia euroa, mikä on noin 2,2 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2019 varsinainen talousarvio. Talousarvioesitys on 2,2 miljardia euroa alijäämäinen, mikä katetaan lisälainanotolla.

Valtiovarainvaliokunnan mietinnössään osoittamat lisäresurssit ovat yhteensä 40 miljoonaa euroa. Suurimmat määrärahalisäykset osoitetaan liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen (noin 13 milj. euroa) ja osaamisen tukemiseen (noin 11 milj. euroa). Rahoitusta osoitetaan myös ulkoilun ja retkeilyn edistämiseen, ympäristönsuojeluun, kansalaisjärjestöjen toimintaan sekä maatalouden kannattavuuden parantamiseen.

Suomen talouden 2020 näkymät myönteiset, mutta työllisyyttä on edistettävä

Talouden näkymät ovat edelleen suotuisat, vaikka talouden kasvun ennustetaan hieman hidastuvan. Julkisessa taloudessa vallitsee tästä huolimatta rakenteellinen menojen ja tulojen välinen epätasapaino. Valtion talousarvioesitys vuodelle 2020 on 2,2 miljardia euroa alijäämäinen, mikä katetaan lisälainanotolla. Vuoden 2020 lopussa valtionvelan arvioidaan olevan 110 miljardia euroa, mikä on noin 44 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.Valiokunta korostaa toimenpiteitä, joilla talous saadaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti tasapainoon vuonna 2023. Tämä edellyttää ennen kaikkea työllisyysasteen nostamista vähintään 75 prosenttiin. Mikään yksittäinen uudistus ei kohenna työllisyyttä riittävästi, vaan tarvitaan useita samaan suuntaan vaikuttavia toimenpiteitä. On parannettava mm. työvoimapolitiikan palvelurakennetta, edistettävä työkykyä ja työperäistä maahanmuuttoa ja lievennettävä kohtaanto-ongelmaa.

Talouden tasapainottamiseksi on lisäksi on jatkettava rakenteellisten uudistusten toimeenpanoa ja parannettava talouden kasvuedellytyksiä vauhdittamalla osaamista ja innovaatioita luovia investointeja. Samalla on huolehdittava riittävistä talouden puskureista, jotta julkinen velka ei aiheuta ongelmia seuraavien taantumien aikana.

Panostukset tutkimukseen, tieteeseen ja osaamiseen ovat Suomen menestymisen, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin keskeisenä edellytyksenä. Valiokunta painottaa siten pitkän aikavälin suunnitelman laatimista julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen nostamiseksi yhteensä neljään prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2030 mennessä.

Hiilineutraaliuden saavuttamisen Suomessa vuoteen 2035 mennessä edellyttää mittavia muutoksia kulutus- ja liikkumistapatottumuksiin. Näitä tavoitteita edistetään talousarvioesityksessä noin 2 mrd. eurolla, joista suurimmat kohdennukset tehdään luonnonsuojeluun, maatalouteen ja kiertotalouden edistämiseen sekä liikenneverkon kehittämiseen. Valiokunta pitää myös oleellisena, että yritystukijärjestelmää kehitetään valtiontalouden kannalta kustannustehokkaammaksi ja ilmastopoliittiset tavoitteet huomioivaksi.

Mietintöön sisältyy kolme vastalausetta.

Täysistunnossa mietinnön käsittely alkaa tiistaina 17. joulukuuta, ja tavoitteena on, että eduskunta hyväksyy valtion vuoden 2020 talousarvion lopullisesti perjantaina 20. joulukuuta.