Kokoomuksen ympäristövaliokunnan jäsenet Saara-Sofia Sirén, Sari Multala ja Mari-Leena Talvitie

Kokoomuksen ympäristövaliokunnan jäsenet Saara-Sofia SirénSari Multala ja Mari-Leena Talvitie pitävät hallituksen ilmastokokouksen tuloksia laihoina odotuksiin nähden. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät kokoontuivat maanantaina pohtimaan keinoja päästöjen vähentämiseksi, mutta tiedotustilaisuudessa ei kuultu uusista keinoista päästöjen vähentämiseksi.

Edustajat painottavat, että keinoja päästöjen vähentämiseksi olisi löydettävissä runsaasti. Kokoomus lähetti ratkaisuehdotuksensa hallituspuolueiden käytettäväksi viime viikonloppuna.

“Tilannekuvan pitäisi olla selkeä. Hallituksen kutsumat asiantuntijat ovat painottaneet, että fossiilisista polttoaineista on siirryttävä vähäpäästöisiin ratkaisuihin. Kivi­hii­lelle on asetettu jo eräpäivä. Seuraa­va vuoronumero on turpeella, jonka verohelpotukset pitäisi lopettaa asteittain. Lämmön tuotan­nossa on valit­ta­vana useita fossii­li­va­paita tuotan­to­ta­poja, kun erilai­set maaläm­pö­rat­kai­sut teke­vät läpi­mur­toa”, edustajat toteavat.

Suomen ilmas­to­pa­neeli on arvioi­nut, että halli­tuk­sen ilmas­to­ta­voit­tei­den ja jo sovit­tu­jen toimien välillä on yli 19 miljoo­nan tonnin kuilu. Pääs­tö­kuilu on niin iso, että se vastaa yli kolman­nesta Suomen vuosit­tai­sista pääs­töistä. Kokoomusedustajat ihmettelevät hallituspuolueiden piiloutumista selvitysten ja työryhmien taakse, vaikka hallitustaivalta on takana jo kahdeksan kuukautta.

“Lupaus hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 on karkaamassa käsistämme, kun hallitus työntää päätöksiä yhä kauemmas ja kauemmas. Ympäristölle haitalliset tuet ovat kasvaneet tällä hallituskaudella 100 miljoonalla eurolla, kun hallitus on keskittynyt mainospuheisiin. Montako kuukautta hallitus tarvitsee vielä tilannekuvan päivittämiseen ennen kuin turpeen veroetuun uskalletaan tarttua?”, edustajat jatkavat.

“Öljy­läm­mit­tei­siä kiin­teis­töjä pitäisi kannustaa siir­ty­mään puhtaampiin lämmi­tys­muo­toi­hin, mutta hallitus on suuntaamassa ilmastorahaston teollisuudelle. Lainatakaukset ja investointiavustukset tulisivat enemmän tarpeeseen maalämpöön ja aurinkopaneeleihin investoiville taloyhtiöille ja omakotitaloille. Kokoomus on ehdottanut koti­ta­lous­vä­hen­nyksen laajentamista myös laitein­ves­toin­tei­hin sekä erillistä vihreää lainaohjelmaa, jotta kaikki pääsisivät kiinni muutokseen”, edustajat päättävät.