Ympäristövaliokunta antoi mietintönsä mikromuovit kosmetiikasta kieltävästä kansalaisaloitteesta

Ympäristövaliokunta käsitteli kansalaisaloitetta, jossa esitetään mikromuovia sisältävien kosmetiikkatuotteiden maahantuonnin, myynnin ja valmistamisen kieltämistä.

Kansalaisaloitteessa vaaditaan kieltoa koskevan lain säätämistä. Lain tarpeellisuutta perustellaan sillä, että mikromuovien kulkeutuminen vesistöihin on vakava globaali ympäristöongelma. Mereen huuhtoutuneet mikromuovihiukkaset aiheuttavat merkittävää haittaa merieliöille ja koko merelliselle ekosysteemille. Aloitteessa todetaan myös mikromuovien kulkeutuvan juomavedestä ja eläimistä ihmiseen.

Valiokunta katsoo, että mikromuovista aiheutuviin ongelmiin tulee löytää tutkittuun tietoon perustuen vaikuttavat ja kestävät ratkaisut. Valiokunta toteaa mietinnössään, että mikromuovien käytöstä aiheutuvista ympäristö- ja terveyshaittojen riskeistä ollaan yhä enemmän tietoisia ja haittoja on ryhdytty ehkäisemään lainsäädännön ohella myös vapaaehtoisin toimin.

Uutta EU-lainsäädäntöä on tulossa

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on komission pyynnöstä alkanut valmistella rajoitusehdotusta, joka koskee tarkoituksellisesti lisättyjä mikromuoveja eri lainsäädännöissä. Rajoitusehdotus kattaa kosmetiikan lisäksi myös pesuaineet, lannoitteet, kasvinsuojeluaineet ja biosidit eli eliöntorjunta-aineet.

Lainsäädäntöhankkeen lisäksi Suomessa on käynnissä kansallinen Muovitiekartta-ohjelma, jolla pyritään ehkäisemään mikromuoveista ja laajemminkin muoveista aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Ohjelma sisältää toimenpide-ehdotukset muoveja koskevien haasteiden ratkaisemiseksi ja muoveista aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi.

Valiokunta yhtyy kansalaisaloitteessa esitettyihin huoliin ja pitää aloitetta arvokkaana osana mikromuoveja ja niistä aiheutuvia riskejä koskevaa yhteiskunnallista keskustelua. Se katsoo, että vireillä olevan EU-lainsäädännön valmistelu on tässä vaiheessa riittävä lainsäädännöllinen toimenpide mikromuovien haittavaikutuksiin puuttumiseksi. Valiokunta pitää tärkeänä seurata sekä mikromuovien ympäristö- ja terveysvaikutuksia tutkittuun tietoon perustuen että asiaa koskevan lainsäädännön vaikuttavuutta ja toimivuutta.

Lue valiokunnan mietintö: https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/YmVM+2/2020