Vihreiden Atte Harjanne kritisoi esitystä rajata ydinvoima kokonaan EU:n kestävän rahoituksen ulkopuolelle. Vaikka tuuli- ja aurinkoenergian käyttö laajenee nopeasti, vaativat uskottavat päästövähennyspolut Suomessa, Euroopassa ja maailmassa käytännössä uusia investointeja ydinvoimaan.

EU:n tekninen asiantuntijaryhmä esitti 9.3.2020 julkaistussa raportissaan ydinvoiman rajaamista kestävän rahoituksen kriteeristön ulkopuolelle. Harjanne on huolissaan siitä, että tällaiset ydinvoimaa vastustavat linjaukset vaarantavat suoraan Suomen ja EU:n ilmastotavoitteiden toteuttamisen ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Ne myös vaikeuttavat luonnon monimuotoisuuden suojelua, kun paine bioenergian käytön lisäämiseen kasvaa.

“Ydinvoiman poliittinen rajoittaminen todennäköisesti lisää myös riippuvuutta fossiilisesta maakaasusta, mikä on haitallista ilmaston ohella Euroopan energiaturvallisuudelle”, Harjanne kommentoi. 

Päästöttömän energian tarpeen mittakaava huomioiden on tärkeää, että edellytykset kaikelle vähäpäästöiselle energiantuotannolle paranevat. Nopeasti kasvavien tuuli- ja aurinkoenergian ja geotermisen lämmön ohella tarvitaan uusia ydinvoimainvestointeja. Bioenergiasta on vain rajatusti apua, sillä sen käyttöä estävät tarpeet hiilinieluille, kestäville biotuotteille ja luonnon monimuotoisuuden suojelulle.

“Euroopan Unionin ilmasto- ja biodiversiteettipolitiikassa on tärkeää asettaa päämäärät keinojen edelle ja arvioida eri teknologioiden hyötyjä ja haittoja tasapuolisesti”, Harjanne painottaa. 

Energiatalous on  avainasemassa päästövähennysten saavuttamisessa. Sähkön ja lämmön tuotannossa on luovuttava fossiilisista polttoaineista, ja sähkön osuutta koko energiankäytöstä on kasvatettava.

“Erityisesti pienet ja modulaariset ydinvoimalat ovat  lupaava teknologia teollisuuden ja lämmityksen päästövähennyksiin”, Harjanne sanoo.

Edustaja on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen 11.3.