Suuri valiokunta antoi tänään lausuntonsa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (Green Deal), jota koskevan tiedonannon Euroopan komissio antoi joulukuussa 2019. Komissio kuvaa ohjelmaa EU:n taloudellisen kasvun strategiaksi, jota tarvitaan sekä maapallon että ihmisten terveyden edistämiseksi.

Suuri valiokunta katsoo, että vihreän kehityksen ohjelma on tärkeä ja kannatettava avaus EU:n uudeksi kasvustrategiaksi. Ohjelman päämäärät tukevat hyvin Suomen kansallisia tavoitteita. Sillä vastataan ilmastohaasteeseen, vahvistetaan EU:n ja Suomen kilpailukykyä ja resurssitehokkuutta sekä luodaan luonnonvarojen kestävyyden huomioivaa kasvua ja uusia työpaikkoja sovittamalla yhteen ympäristöllisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmia.

Suuri valiokunta katsoo, että vihreän kehityksen ohjelman toimeenpano sekä Euroopan ja Suomen talouden tukeminen koronapandemian aikana ja jälleenrakentaminen sen jälkeen tulee toteuttaa siten, että ohjelma tukee elvytystoimia ja elvytystoimet vastaavasti ohjelman tavoitteiden toteutumista.

Vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita ei tule nähdä elvytystä hidastavina tai haittaavina toimina, vaan vähähiilisyyteen pyrkivä yhteiskunta ja kestävä, resurssi- ja energiatehokas talous ovat myös pandemian jälkeisenä aikana yritysten, työntekijöiden ja ympäristön etu.

Valiokunta huomioi lausunnossaan ilmastotoimien tavoitetason, päästövähennykset, luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja kestävän käytön, sosiaalisen ja alueellisen oikeudenmukaisuuden kysymykset sekä tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatioiden keskeisen merkityksen siirtymässä kohti ilmastoneutraalia taloutta.

Rahoituskysymysten osalta suuri valiokunta toteaa pitävänsä valtioneuvoston tavoin komission esityksiä Euroopan vihreän kehityksen investointiohjelmasta ja oikeudenmukaisen siirtymän mekanismista lähtökohtaisesti kannatettavina.

Yksityisiä toimijoita tulisi kannustaa mahdollisimman laajasti mukaan ohjelman rahoitukseen. Valiokunta pitää selvänä, että EU:n talousarvio ja jäsenmaiden julkinen rahoitus eivät riitä tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien huomattavien investointitarpeiden rahoittamiseen. Julkisen puolen edistämistoimien tulee olla ensisijaisesti kestäviin investointeihin ohjaavan ennustettavan toimintaympäristön luomista ja vasta toissijaisesti rahoitusavun tarjoamista, suuri valiokunta toteaa talousvaliokunnalta saamaansa lausuntoon (TaVL 6/2020) viitaten.

Suuri valiokunta pitää EU:n rahoituksen painopisteen siirtoa yhä vahvemmin ilmastotoimiin kannatettavana toimintalinjana. Siirtymä on kuitenkin toteutettava sosiaalisesti ja taloudellisesti oikeudenmukaisella tavalla eri alueiden ja toimialojen kesken, jotta ilmastosiirtymästä aiheutuvia negatiivisia sosioekonomisia vaikutuksia voidaan lieventää.

Suuri valiokunta pitää perusteltuna koheesiorahoituksen kohdistamista sekä oikeudenmukaisen siirtymän rahoittamiseen (JTF-tuki) että talouden rakenteen muutosta ja uusien teknologioiden käyttöönottoa tukeviin toimiin. Valiokunta arvioi, että JTF-tuki täydentää kansallisia tukitoimia ja parantaa mahdollisuuksia kompensoida ilmastotoimien vaikutuksia aluetalouteen ja työllisyyteen tietyillä sektoreilla. Keskeinen neuvottelukysymys kansallisesti on komission esitykset JTF-tuen kohdistumisesta turpeen energiakäytöstä luopumiseen ja siitä aiheutuvien alueellisten ja paikallisten työllisyys- ja talousvaikutuksien kompensoimiseen koko tuotantoketjussa. Tämä on linjassa kansallisen turpeen energiakäytön puolittamista vuoteen 2030 mennessä koskevan tavoitteen kanssa.

Vihreän kehityksen ohjelmaa koskevan valtioneuvoston selvityksen (E 61/2019) lisäksi suuri valiokunta käsittelee lausunnossaan vihreän siirtymän rahoitusta (E 62/2019), vahvaa sosiaalista Eurooppaa (E 2/2020) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahoitusta (U 2/2020) koskevia valtioneuvoston selvityksiä.

Suuri valiokunta hyväksyi lausunnon äänestysten jälkeen.

https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/suuri_valiokunta/Sivut/default.aspx