Olen tänään jättänyt eduskunnan keskuskansliaan kirjallisen kysymyksen koskien Sitran toimintaa kotimaista turvetoimialaa koskien. Sitran toimeksiannosta on menossa tutkimus, jonka ilmeisenä tarkoituksena on vaikeuttaa tai peräti lopettaa turpeen käyttö Suomessa.

Energiaraaka-aineena turpeella on iso merkitys huolto- ja toimitusvarmuuden ja yleensä CHP-voimaloiden käytön kannalta. Turpeelle on avautumassa valtavat vientimarkkinat niin kasvuturpeena kuin teknisen hiilen tuotannon kautta. Kyse on satojen miljoonien eurojen vuosittaisesta vientitulosta. Suomi tarvitse nopeasti velkaantuvana maana uusia vientituotteita juuri nyt.

Suomen talous on vakavassa kriisissä. Uusien työpaikkojen saanti ja uusien vientituotteiden löytyminen ovat meille erittäin tärkeitä. Tätä kehitystä pitää valtiovallan tukea kaikin keinoin. Sitran on omalta osaltaan toimittava rehdisti ja avoimesti, jotta selviämme kansantaloutemme vaikeasta tilanteesta mahdollisimman vähin vaurioin.

Tällainen, yhden toimialan tietoinen mustamaalaus ei kuulu merkittävää yhteiskunnallista tehtävää hoitavalle Sitralle millään tavoin.

Kirjallinen kysymys

SITRA:n toiminta turvetuottajia kohtaan

Eduskunnan puhemiehelle 

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto toimii itsenäisenä tutkijana ja innovaattorina veronmaksajilta saamillaan varoilla. Toimintaa valvoo eduskunta. Parhaillaan on menossa tutkimus, joka tähtää turvealan oikeudenmukaisen, JTF, siirtymän toteuttamiseksi.

Tämä tutkimus alkoi noin kymmenelle turvealan yrittäjille tehdyllä kyselyllä. Tämän kyselyn toteutti Sitowise Oy kevättalven 2020 aikana. Todella suurta ihmetystä on kyselyssä mukana olleiden turvealan yrittäjien keskuudessa herättänyt se, että yrittäjille ei ole kyselyn aikana kerrottu, mihin tietoja oikein käytetään. Tällainen menettely, jota Sitra tässä asiassa noudattaa, ei täytä minkäänlaisen oikean tutkimuksen edellytyksiä. Jo pelkkä lähtöasetelma kertoo, että kyselyn tarkoitus on ihan muu, kuin oikean tiedon hankinta. Lisäksi kysely kohdistui mainittuun, hyvin rajalliseen joukkoon turvealan yrittäjiä. Kaikki suuret toimijat on jätetty ilmeisen tietoisesti pois. Bioenergia ry, Vapo Oy, Koneyrittäjäliitto, Turveteollisuus ry, CHP-voimaloiden omistajat ja turpeen muuhun käyttöön liittyvät toimijat on tietoisesti jätetty pois. Näiden merkittävää teollista toimintaa harjoittavien toimijoiden sivuuttaminen kuvaa parhaiten Sitran pyrkivän turvealan mustamaalaamiseen.

Tällaista tietoista toimintaa on perustellusti pidettävä avoimessa yhteiskunnassa erittäin moitittavan. Kaikkea oikeaa tutkimusta varten pitää olla hyväksytty tutkimussuunnitelma etukäteen riittävän laajasti tehtynä, jotta saadaan oikea kuva tutkittavasta asiasta. Nyt tehdyllä tutkimuksella näyttää tarkoituksena olevan vain mielipiteen muokkaus, mikä on suunnattu myös eduskuntaan. Eduskunta on tekemässä isoja päätöksiä energia-asioissa syysistuntokaudella 2020.

Perustuslakivaliokunnassa on menossa valiokunnan omana asiana eduskunnan tiedonsaantia koskeva asia. Vaikka Sitran ko. tutkimus ei kuulu eduskunnan tiedonsaannin piiriin, on kyseisellä tutkimuksella ilmi selvä mielipiteenmuokkauksen tarkoitus ja samalla ohjausvaikutus tuleviin päätöksiin. Tätä turveasia koskeva seminaari oli 16.6.2020. Tilaisuus oli suljettu kaikilta turvealan yrittäjiltä, turvealan toimijoilta ja myös kyselyyn mukaan otetulta suppealta yrittäjäryhmältä. Tämä kuvaa hyvin Sitran erittäin epäoikeudenmukaista toimintaa asiassa, jolla pyritään vaikuttamaan parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriössä olevan turvetyöryhmän työhön. Sitran toiminnan ajoitus asiassa kertoo parhaiten tutkimuksen todellisen tavoitteen.

On hyvin huolestuttavaa, että merkittävä, yhteiskuntamme arvostettu toimija Sitra on poikennut näin vakavasti perinteisesti sille kuuluvasta tehtävästä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miksi ja kenen toimeksiannosta tällainen, erittäin yksipuolinen tutkimus ollaan tekemässä? Julkinen keskustelu energia-asioista on perusteltua, mutta harhaanjohtavan tiedon levittäminen veronmaksajien rahoilla ei kuulu avoimeen yhteiskuntaan millään tavoin.

Helsingissä 17.6.2020

Hannu Hoskonen, kesk. eduskuntaryhmä