Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen on jättänyt lakialoitteen, jossa esitetään luvattoman ampuma-aseen hallussapitoa yleisellä paikalla tai yleisellä paikalla olevassa autossa luokiteltavaksi törkeäksi ampuma-aserikokseksi. 

 “Nykyisessä lainsäädännössä poliisin pysäyttäessä yleisellä paikalla auton, josta löytyy luvaton ampuma-ase, voi rikoksentekijä selvitä pelkillä sakoilla. Riskit yleiselle turvallisuudelle ja viranomaisten työturvallisuudelle ovat kuitenkin niin korkeita, ettei mielestäni yleisillä paikoilla luvattomien ampuma-aseiden hallussapidosta tulisi koskaan selvitä pelkällä sakkorangaistuksella”, Keto-Huovinen toteaa.

Tällä vuosituhannella järjestäytyneen rikollisuuden kasvu on ollut merkittävää ja tilanteen pahentuminen johtaa yleistyviin jengien välisiin välienselvittelyihin ja reviirikiistoihin. Keto-Huovisen mukaan muuttunut tilanne on korostanut tarvetta erilaisille lainsäädännöllisille muutoksille, jotta viranomaisilla olisi paremmat työkalut vastata kohonneisiin riskeihin. 

”Kentällä partiot takavarikoivat jo tällä hetkellä luvattomia aseita lähes päivittäin. Vuonna 2018 poliisi takavarikoi pelkästään yhden järjestäytyneen rikollisryhmän jäseniltä 80 laitonta asetta, joiden joukossa oli sarjatuliaseita”, Keto-Huovinen huomauttaa.

”Lainsäädännöllisesti kyseessä ei olisi mikään suuri muutos, mutta käytännössä tämä olisi tärkeä muutos ja yksi konkreettinen parannuskeino nykytilaan. Maailman muuttuessa ympärillä meidän tulee koko ajan pitää huolta siitä, että lainsäädäntö pysyy kehityksessä mukana. Järjestäytyneen rikollisuuden kasvu on ollut äärimmäisen huolestuttavaa ja meidän on kaikin keinoin pidettävä huoli siitä, että emme päästä tilannetta riistäytymään hallinnasta”, Keto-Huovinen päättää.

Lakialoite

rikoslain 41 luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään rikoslain 41 luvun 2 §:n muuttamista siten, että voimassa olevan lain mukaan normaalimuotoisena ampuma-aserikoksena tuomittava luvattoman ampuma-aseen kantaminen tai kuljettaminen yleisellä paikalla, yleisellä paikalla olevassa kulkuneuvossa tai tilassa, johon yleisöllä on pääsy tulisi rangaistavaksi törkeänä ampuma-aserikoksena silloin, kun rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

PERUSTELUT

Tämän vuosituhannen puolella järjestäytyneen rikollisuuden kasvu on ollut merkittävää ja se on lisännyt tarvetta erilaisille lainsäädännöllisille muutoksille, jotka antavat viranomaisille paremmat työkalut vastata kohonneisiin riskeihin. Järjestäytyneen rikollisuuden yhteydessä ampuma-aserikokset ovat tavanomaisia ja lisääntyneiden rikollisjengien määrä voi johtaa lisääntyviin väkivaltaisiin välienselvittelyihin ja erilaisiin reviirikiistoihin.

Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa meillä on yhä enemmän laittomia ampuma-aseita yleisillä paikoilla tai yleisillä paikoilla olevissa kulkuneuvoissa. Kentällä partiot takavarikoivat jo tällä hetkellä luvattomia aseita lähes päivittäin ja kotietsinnöillä niitä löytyy lisää. Vuonna 2018 poliisi takavarikoi pelkästään yhden järjestäytyneen rikollisryhmän jäseniltä 80 laitonta asetta, joiden joukossa oli sarjatuliaseita.

Nykyisen lainsäädännön mukaan poliisin pysäyttäessä yleisellä paikalla auton, josta löytyy luvaton ampuma-ase, voi rikoksentekijä selvitä pelkillä sakoilla. Rangaistukset perusmuotoisesta ampuma-aserikoksesta ovat sen verran lieviä, että käytännössä rangaistuksen pelotevaikutus puuttuu. Riskit yleiselle turvallisuudelle ja viranomaisten työturvallisuudelle ovat kuitenkin niin korkeita, ettei luvattomien ampuma-aseiden hallussapidosta yleisillä paikoilla tulisi koskaan selvitä pelkällä sakkorangaistuksella. Tästä syystä olisi perusteltua lisätä törkeän ampuma-aserikoksen yhdeksi kvalifiointiperusteeksi luvattoman ampuma-aseen hallussapito yleisellä paikalla, tai yleisellä paikalla olevassa kulkuneuvossa, jolloin rikoksentekijä on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rikoslain 41 luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rikoslain (39/1889) 41 luvun 2 §:n 1 momentin 2-3 kohdat, sellaisina kuin ne ovat laissa 531/2007, sekä

lisätään rikoslain (39/1889) 41 luvun 2 §:n 1 momenttiin uusi 4 kohta, sellaisena kuin se on laissa 542/2019, seuraavasti:

41 luku

ASERIKOKSISTA

2 §

Törkeä ampuma-aserikos

2) rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä,

3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti taikka

4) rikoksen, jossa on kyse tämän luvun 1 §:n 1 kohdassa tarkoitetun ampuma-aselain vastaisen hallussapidon tekemisestä kantamalla tai kuljettamalla ampuma-asetta yleisellä paikalla, yleisellä paikalla olevassa kulkuneuvossa tai tilassa, johon yleisöllä on pääsy, kohteena on luvaton ampuma-ase

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Helsingissä 12.11.2020

Pihla Keto-Huovinen (kok)