Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Katja Taimela (sd) pitää hyvänä hallituksen ripeää toimintaa, jolla saadaan uusia työkaluja ihmiskaupan torjuntaan ja stoppi ulkomaisen työvoiman hyväksikäytölle.

SDP:n kansanedustaja ja eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja Katja Taimela pitää erittäin hyvänä hallituksen antamaa lakiesitystä ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemiseksi.

– Hallituksen kunnianhimoinen työ ihmiskauppaa vastaan etenee ministeri Haataisen johdolla. Nyt annetuilla esityksillä pureudutaan ongelmaan hyvin konkreettisilla keinoilla. Esitykset tähtäävät siihen, että vilpilliset työnantajat menettävät kilpailuetunsa ja toisaalta ihmiskaupan uhreja tuetaan siinä, että heillä on paremmat edellytykset ottaa viranomaisiin yhteyttä ilman uhkaa oman tilanteen kohtuuttomasta heikentymisestä.

Jatkossa ulkomaalaiselle, joka työskentelee oleskeluluvan nojalla, voitaisiin myöntää oikeus työntekoon ilman ammattialarajoitusta- tai muuta rajoitusta tai yritystoimintaan, jos on perusteltua aihetta epäillä, että hänen työnantajansa on merkittävällä tavalla laiminlyönyt velvollisuuksiaan työnantajana tai muulla tavalla hyväksikäyttänyt häntä. Lisäksi uhrilla olisi samalla perusteella oikeus saada uusi määräaikainen oleskelulupa uuden työn hakemista tai yrittämistä varten. Nämä muutokset parantaisivat hyväksikäytön uhrin oikeusasemaa.

– Olennaista on erottaa oleskeluluvan kytkös työpaikkaan. Tämä poistaa työntekijän hyvin voimakkaan riippuvuussuhteen työnantajasta. Monesti näissä tilanteissa työnantaja on pystynyt alistamaan työntekijän kohtuuttomaan asemaan, kun vaihtoehtoina ovat olleet huonoissa oloissa riistopalkalla tehty työ tai karkotus maasta.

Lakimuutoksen myötä oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä, jos on perusteltua aihetta epäillä ulkomaalaisen työntekijän työnantajan tai toimeksiantajan tarkoituksena olevan maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen oleskelulupaa haettaessa.

– Tämä muutos kohdistuu suoraan vilpillisiin yrityksiin ja rajoittaa niiden edellytyksiä saada uusia riistettäviä työntekijöitä. Säädös ei kuitenkaan heikentäisi yksittäisen työntekijän oikeuksia.

– Mediassakin raportoidut räikeät työvoiman hyväksikäyttötapaukset ovat olleet pysäyttäviä. Vaikka olemme olleet hyvin tietoisia ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön olemassa olemisesta, ongelman laajuus ja todellisen viheliäinen luonne ovat konkretisoituneet viime aikojen paljastusten myötä. Ongelmat ovat hyvin hankalasti ratkaistavissa.

– Täytyy kiittää hallituksen hyvää työtä konkreettisten ja vaikuttavien toimenpiteiden tuomisessa suhteellisen nopealla aikataululla. Samalla on selvää, että työtä ihmiskauppaa vastaan pitää vieläkin jatkaa myös lainsäädännön kehittämisen puolella.