Kansanedustaja Sofia Virta (vihr.) on tänään jättänyt kirjallisen kysymyksen psykiatrisen ambulanssin toimintamallin kehittämisestä ympäri Suomea. Kysymyksen valmisteluun osallistui myös sosiaalityön erityisosaaja Familia Raittola.

– “Mielenterveysambulanssi” toisi suurta helpotusta akuutteihin mielenterveysongelmiin, ja sillä voitaisiin ehkäistä itsemurhia, väkivaltaa ja mielenterveyden ongelmien kärjistymistä. Matalan kynnyksen liikkuva palvelu mahdollistaisi sen, että yhä useampi mielenterveyden ongelmista kärsivä saisi tarvitsemansa avun oikeaan aikaan. Kun ongelmiin puututaan ajoissa, myös terveydenhuollon kustannuksissa säästetään, perustelee kansanedustaja Virta.

Korona-aika on kärjistänyt vallitsevaa mielenterveyskriisiä entisestään ja erityisesti nuorten pahoinvointi on lisääntynyt. Vaikka erilaisia liikkuvien mielenterveyspalvelujen toimintamalleja on luotu, ovat alueelliset erot suuria. Virta ja Raittola pitävät tärkeänä, että psykiatrisen ambulanssin toimintamallia kehitetään ympäri Suomea.

– Mielenterveyspalveluiden tilanne on kuormittunut, eivätkä palvelut kohtaa yhteiskuntamme tarpeisiin. Akuutteihin hoidontarpeisiin vastaavat palvelut kärsivät ylitsevuotavista tehtävämääristä sekä henkilöstövajeesta. Psykiatrista osaamista edustava liikkuva yksikkö tasapainottaisi tehtävien tarkoituksenmukaista ohjautumista täydentäen ensihoidon ja sosiaalipäivystyksen yhteistyötä, summaa Raittola.

Eduskunnan puhemiehelle,

Ensihoidon tehtävämäärät kasvoivat vuonna 2021 eri puolilla Suomea ja henkilöstövaje on akuutti ongelma monin puolin maata. Sosiaalipäivystyksen arjessa työtehtäviä on priorisoitava ja resurssipulan vuoksi on rajattava tarkkaan tilanteet, joihin lähdetään paikalle.

Ajatusta psykiatrisesta ambulanssista on työstetty eri tahoilla ja aloitteita on jätetty ainakin Tampereella ja Helsingissä. Turussa pilotoitiin lasten mielenterveysambulanssia kymmenisen vuotta sitten ja tulokset olivat hyviä.

”Mielenterveysambulanssin” lisääminen palveluvalikoimaan kohdentaisi ensihoidon sekä sosiaalipäivystyksen resursseja paremmin, kun tehtävät ohjautuisivat entistä tarkoituksenmukaisemmin. Psykiatrinen ambulanssi tarjoaisi apua akuutteihin mielenterveysongelmiin, itsetuhoisuuteen sekä tilanteisiin, joissa potilas itse tai hänen läheisensä ovat vaarassa.

Erilaisia liikkuvien mielenterveyspalvelujen toimintamalleja on luotu, joista osa on vakiinnuttanut toimintansa. Esimerkkejä tästä ovat Liikkuva työryhmä Oulussa, kriisikeskus Mobile Jyväskylässä sekä Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Liikkuva tiimi Espoossa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria, eivätkä palvelut ole yhdenvertaisesti saatavilla eri puolilla Suomea. Myöskään tietoa oman alueen palvelutarjonnasta ei aina ole saatavilla.

Huolta ovat herättäneet myös poliisin uudet ohjeistukset 1.10.2022 liittyen terveydenhuollolle annettavasta virka-avusta, kun kyseessä on tahdonvastainen hoito. Ohjeistuksessa on selkeytetty periaatetta, jonka mukaan terveydenhuollon viranomainen eikä virka-apua antava poliisi voi pakottaa henkilöä lähtemään hoitoon. Poliisin uuden ohjeistuksen myötä ensihoidolle jää hyvin vähän keinoja huolta herättäneen potilaan tilanteen selvittämiseksi, jos tämä kieltäytyy hoidosta. Mielenterveysambulanssi toisi helpotusta myös tällaisiin tilanteisiin.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus pyrkii edistämään psykiatrisen ambulanssin toimintamallin sekä muiden liikkuvien mielenterveyspalvelujen kehittämistä, jotta saisimme koko maan kattavan psykiatrisen ambulanssiverkon?

Helsingissä 2.2.2022

Sofia Virta (vihreä eduskuntaryhmä)