Kokoomuksen kansanedustajat Mari-Leena TalvitiePaula RisikkoMarko KilpiKari TolvanenHeikki Vestman ja Jari Kinnunen tyrmäävät hallituksen kehyspäätöksen poliisin resurssien osalta. Edustajat arvioivat esityksen voivan johtaa ensi vuonna jopa 300 poliisin vähenemiseen Suomessa.

”Miksi hallitus ei viisastunut viime syksystä ja halunnut osoittaa poliisille riittäviä resursseja? Poliisihallitus esitti jo ennestään liian alhaisiin määrärahoihin ensi vuodelle 50 miljoonan euron lisäystä, joka olisi poliisin nousevat kustannukset huomioiden mahdollistanut poliisien määrän pitämisen nykytasolla. Hallitus myönsi 9 miljoonan euron lisäyksen. Hallituksen esityksessä on siten noin 40 miljoonan euron vaje suhteessa siihen, mitä olisi tarvittu poliisin pelastamiseksi sopeutustoimilta. Poliisin budjetissa suurin kuluerä on henkilöstö, joten poliisi joutuisi paikkaamaan vajeen henkilöstövähennyksillä. Arviomme on, että toteutuessaan esitys voi johtaa ensi vuonna jopa 300 poliisin vähenemiseen Suomessa”, hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie sanoo.

Tällä hetkellä Suomessa on noin 7500 poliisia. Kokoomusedustajat varoittavat, että poliisien määrän väheneminen johtaa siihen, että yhä harvempi tavanomainen päivittäisrikos ehditään selvittää.

”Vaje poliisin resursseissa heijastuu väistämättä siihen, että suomalaisten kannalta tärkeää päivittäisrikosten selvittämistä ehditään tehdä yhä vähemmän. Hallitus, mitkä rikokset jätetään selvittämättä?” ex-sisäministeri Paula Risikko kysyy.

”Huolena on, että mikäli päivittäisrikoksia ei enää kyetä asianmukaisesti tutkimaan, voi tällä olla heikentävä vaikutus kansalaisten poliisia kohtaan kokemaan luottamukseen. Ruotsista näemme, mihin se voi pahimmillaan johtaa. Lisäksi, jos poliisin täytyy sopeuttaa näin suuresti, kuinka hoituu se tärkein – ennaltaestävä työ? Vaikuttaa hyvin vahvasti siltä, että hallituksella ei ole ollut kykyä ymmärtää poliisin roolia ja merkitystä kokonaisturvallisuuden osalta”, poliisitaustainen kansanedustaja Marko Kilpi jatkaa.

Myös sisäministeriö on kehyspäätöstä koskevassa tiedotteessaan arvioinut, ettei kehyspäätös mahdollista poliisin toiminnan tason säilyttämistä vuoden 2022 tasolla. Kokoomusedustajat pitävät hallituksen päätöksen ajankohtaa täysin vääränä.

”Samaan aikaan, kun poliisilla on edelleen hoidettavanaan perinteiset tehtävät, on rinnalle viime vuosina tullut kiihtyvällä tahdilla toimintaympäristön muutoksesta johtuvia uusia uhkia taklattavaksi. Järjestäytynyt rikollisuus kovenee, katujengit nostavat päätään eikä terrorisminkaan uhka ole kadonnut mihinkään. Nyt Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja siitä johtuva turvallisuusympäristön muutos on tuonut tähän päälle vielä uuden haastekertoimen”, poliisitaustainen hallintovaliokunnan jäsen Kari Tolvanen sanoo.

”Suomen sisäisen turvallisuuden kannalta korvaamattoman arvokasta työtä tekevää poliisia tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Poliisi on ensi linjassa torjumassa esimerkiksi hybridivaikuttamista. Tämä on täysin väärä aika tehdä päätös, joka käytännössä heikentää poliisin toimintaedellytyksiä ja siten sisäisen turvallisuuden puolustusta”, hallintovaliokunnan jäsen Heikki Vestman jatkaa.

Kokoomusedustajat vaativat, että Sanna Marinin (sd.) hallitus korjaa kehysriihessä päättämäänsä esitystä niin, että poliisi voi välttää sopeuttamistoimet ja henkilötyövuosimäärän alenemisen.

”Helmikuussa valmistunut riippumaton selvitys poliisin määrärahojen käytöstä osoitti, ettei poliisin määrärahoja ole hassattu, vaan niitä on käytetty asianmukaisesti. Mitään syytä ei näin ollen ole jättää myöntämättä poliisille sen tarvitsemia resursseja. Kyse on asioiden priorisoinnista. Hallituksen tehtävä on huolehtia Suomen kokonaisturvallisuudesta. Marinin hallituksen on korjattava esitys siten, että poliisi voi välttää sopeuttamistoimet ja henkilötyövuosimäärän alenemisen”, poliisitaustainen kansanedustaja Jari Kinnunen sanoo.