Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 15.2.2024 / Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

– Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen viiden vuoden määräajaksi

– Erillisten valtioneuvoston yleisistunnossa päätettyjen ohjausasiakirjojen voimassaolosta päättäminen

– Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen

– Valtionyhtiön pääomittaminen

Oikeusministeriö

– Tasavallan presidentin vaalin toisen vaalin tulos ja vaalin tulosta koskeva kuulutus

– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdenmukaisten avoimuusvaatimusten vahvistamisesta sisämarkkinoilla kolmansien maiden puolesta toteutettavaa edunvalvontaa varten ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) 2018/1724 muuttamisesta tiettyjen direktiivissä (EU) XXXX/XXXX säädettyjen vaatimusten osalta

Sisäministeriö

– Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain 34 g §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

– Valtiokonttorin pääjohtajan viran täyttäminen

– Valtioneuvoston päätös Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2024 lainanottovaltuuden muuttamisesta

– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyvinvointialueesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

– Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2024 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

– Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta

– Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2024

– Valtioneuvoston kirjelmä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi seurantakehyksestä selviytymiskykyisiä Euroopan metsiä varten

– Valtioneuvoston asetus vuosina 2020-2025 maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteisiin myönnettävästä avustuksesta ja tähän tarkoitukseen osoitetusta määrärahasta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta

– Valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

– Valtioneuvoston asetus biokaasulaitoksille kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon edistämiseen vuosina 2024-2026 myönnettävästä tuesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa osaamistasoa vaativaa työtä varten ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muuttamisesta

– YK:n huumausainetoimikunnan (CND) 67. istunto 14.-22.3.2024 Wienissä

– Hallituksen esitys eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Ympäristöministeriö

– Valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä 4 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta