Mepit hyväksyivät vihreän kehityksen ohjelmaan kuuluvat energiatehokkuussäännöt, joista on jo päästy sopuun neuvoston kanssa.

Energiatehokkuuslaki nostaa EU-tason vuoden 2030 energiansäästövelvoitetta asteittain 11,7 prosenttiin primäärinenergian kulutuksesta ja loppukulutuksesta verrattuna vuoteen 2020. Laki sisältää myös seurantamekanismin, jotta EU-maat yhdessä saavuttavat sitovan tavoitteen.

Vuotuinen säästövelvoite vuoteen 2030 mennessä olisi keskimäärin 1,5 % vuodessa. Se olisi aluksi 1,3 % vuoteen 2025 asti ja nousisi asteittain 1,9 prosenttiin vuoden 2030 loppuun mennessä.

Säästötoimet toteutetaan kansallisella, alueellisella ja paikallistasolla useilla sektoreilla (esimerkiksi julkishallinnon, rakennusten, yritysten ja datakeskusten kautta). Mepit painottivat, että sääntöjen on vaikutettava erityisesti julkiseen sektoriin, jonka velvoite energian loppukäytön vähentämiselle on 1,9 prosenttia vuodessa. Jäsenmaiden on myös varmistettava, että vuosittain 3 % julkisista rakennuksista remontoidaan nollapäästöisiksi tai lähellä tätä tasoa. Laki sisältää myös vaatimuksia kaukolämpöjärjestelmien energiatehokkuuden parantamisesta.

Esittelijä Niels Fuglsang (S&D, Tanska) sanoi: ”Energiakriisi ei ole vielä ohi. Mikään ei takaa, että seuraava talvi on yhtä leuto kuin edellinen. Seuraavien seitsemän vuoden aikana meidän on saatava aikaan rakenteellisia muutoksia. Olen tyytyväinen siihen, että saimme lisättyä energiatehokkuustavoitteiden kunnianhimoa, sillä energiansäästö on olennaista, kun irtaudumme venäläisestä energiasta. Tämänpäiväinen äänestys on voitto ilmastolle ja tappio Putinille.”

Parlamentti hyväksyi lain äänin 471-147 (17 tyhjää). Kun myös neuvosto on hyväksynyt sen virallisesti, se voi astua voimaan.

Energiatehokkuusdirektiivin uudistus on keskeinen osa Fit for 55 -pakettia, joka vähentää EU:n kasivuohenkaasupäästöjä 55 %:lla vuoteen 2030 mennessä. Direktiivillä varmistetaan, että energiatehokkuuslainsäädäntö on linjassa päästövähennystavoitteiden kanssa.

Hyväksymällä lain parlamentti vastaa Euroopan tulevaisuuskonferenssissa esitettyihin kansalaissuosituksiin energian tuontiriippuvuuden vähentämisestä (päätelmien kohta 3(3)) sekä uusiutuvan energian tukemisesta (kohta 3(5)) ja uusien kestävien energialähteiden löytämisestä (3(6)). Lisäksi laki vastaa ehdotuksen 11(1) tavoitetta vahvistaa vihreitä tuotantoprosesseja EU:n yrityksissä.