jukkakopra-karuselli-vaalikampanja-jukan-kuva-small

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra on pääosin tyytyväinen tänään lausunnoille lähteneeseen hallituksen esitykseen ampuma-asedirektiivin kansallisesta täytäntöönpanemisesta. 

”Suomen on tärkeää huolehtia laajaan reserviin pohjautuvan maanpuolustuksemme edellytyksistä. Direktiivin ei ole haluttu estävän aktiivisten reserviläisten mahdollisuutta ylläpitää taitojaan”, Kopra toteaa.

Ampuma-aselakiin esitetyt muutokset huomioivat EU:n asedirektiivin kansalliset poikkeamat laajasti. Lakia valmisteltaessa on tehty laajaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa jotta erityistarpeet tulisivat huomioitua mahdollisimman hyvin. Reserviläistoimijoiden lisäksi on kuultu metsästys- ja ampumaurheiluharrastajia.

”Esityksessä on kiitettävällä tavalla otettu huomioon Suomen kansallisen puolustuksen kannalta tärkeä reserviläistoiminta. Reserviläistaitoihin kuuluu oleellisena osana ampuma-aseiden käsittely ja ampumataidon ylläpito. Uudistus on toteutettu siten, ettei se heikennä suomalaisten aktiivisten reserviläisten mahdollisuuksia kehittää sotilaallisia valmiuksiaan ja taitojaan. Samalla on haluttu huolehtia, ettei vaarallisia aseita ja niiden osia päädy vääriin käsiin”, Kopra toteaa.

Asedirektiivin otettu reserviläispoikkeus mahdollistaa aktiivisten reserviläisten mahdollisuuden saada lupa direktiivin muuten kieltämiin isolla lippaalla varustettuihin aseisiin. Näin ollen tältä osin jatketaan nykyisellä linjalla, jossa luvat vaativat hakijalta aktiivisen reserviläistoiminnan osoittamista ja muutenkin nuhteetonta käytöstä.

”Laajalla reserviläispoikkeuksella turvataan reserviläisten tasavertaisuus ja yhdenvertainen mahdollisuus kehittää itseään ja taitojaan. Maanpuolustusvelvollisuuden lisäksi kyse on  maanpuolustusoikeudesta eli mahdollisuudesta vapaaehtoisesti ylläpitää reserviläistaitoja”, Kopra sanoo.

Ampuma-aselakiin tehtävillä muutoksilla myös parannetaan aseiden jäljitettävyyttä ja tätä kautta sisäistä turvallisuutta. Lisäksi tarkoituksena on parantaa asekaupan valvontaa ja sujuvoittaa elinkeinotoiminnan sääntelyä. Taustalla on tavoite yhtenäistää EU-jäsenmaiden nykyisin hyvin epäyhtenäistä aselainsäädäntöä.

“Kokonaisuutena ottaen ampuma-aselakiin tehtävillä muutoksilla edistetään sisäistä turvallisuutta. Reserviläisten, metsästäjien ja ampumaurheilua harrastavien oikeus toimintansa jatkamiseen säilyy käytännössä ennallaan. Esitystä voidaan pitää onnistuneena, mistä kiitos kuuluu niin laajalle parlamentaariselle yhteistyölle kuin aktiivisesti asian valmisteluun osallistuneille sidosryhmille ja erityisesti sisäministeri Mykkäselle”, Kopra toteaa.