Hoskonen, Hannu kesk
Hoskonen, Hannu kesk

Olen tänään jättänyt kirjallisen kysymyksen elinkeinoministeriön vastattavaksi. Kysymys koskee energiapuunmarkkinoita tällä hetkellä maassamme. Venäjältä tuodaan maahamme raakapuuta yli kymmenen miljoonaa mottia tänä vuonna. Samalla tulee myös merkittävä määrä haketta, joka on käytännössä lopettanut energiapuukaupan lähes koko maassa. Haketta tuotiin viime vuonna  tilastojen mukaan noin 2,5 miljoonaan mottia. Pahinta kaikessa on se, että tälle tuontihakkeelle maksetaan vielä valtion varoista uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tuotantotuki.

Valtion tuen maksaminen tuontihakkeelle on käytännössä lopettanut kotimaisen energiapuun kysynnän. Hyvin moni hakeurakoitsija on joutunut lopettamaan liiketoiminnan pahimmillaan konkurssin kautta. Suurten metsäyhtiöiden ulkopuolella toimivat itsenäiset sahat ovat myöskin erittäin suurissa vaikeuksissa. Sahatavaraa menee vientiin kohtuullisen hyvin, mutta sahauksen sivutuotteena syntyvä sahapuru ja kuori eivät mene markkinoille tuontihakkeen takia. Tilannetta olennaisesti vaikeuttaa tuontihakkeelle maksettu tuki, josta hyötyvät juuri merkittäviä määriä puuta tuovat isot metsäyhtiöt. Tilanne on tällä hetkellä niin vaikea, että elinkeinoministeriön on puututtava tähän uusiutuvan energian markkinatilanteeseen heti, jotta kotimainen energiapuu saadaan liikkeelle.

KIRJALLINEN KYSYMYS

Venäjältä tuodulle hakkeelle maksettu tuki

Eduskunnan puhemiehelle

Hallitusohjelman mukaan uusiutuvan energian käyttöä lisätään merkittävästi. Pelkästään Euroopan unionin asettamien tavoitteiden saavuttaminen on meille haaste, mutta kansantaloutemme kannalta on myös perusteltua vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä mahdollisimman paljon. Suomen kasvavat metsävarat tarjoavat hyvän mahdollisuuden korvata fossiilisia polttoaineita kotimaisella energiapuulla. Varsinkin ensiharvennushakkuita on jäänyt rästiin puumarkkinoiden todella heikon kysynnän takia. Pelkästään kiireellisiä ensiharvennusrästejä on lähes 1,5 miljoonan hehtaarin verran. Rästihakkuilta kertyisi helposti kymmenien miljoonien kiintokuutiometrien hakkuukertymä selluteollisuuden tarvitsemaa kuitupuuta, mutta myös yhtä lailla energiapuuta voimalaitoksiin fossiilisia polttoaineita korvaamaan. Kyse on kansantaloutemme kannalta erittäin merkittävästä asiasta.

Kuitenkin energiapuumarkkinat eivät toimi, Venäjältä tuleva tuontipuu ja tuontihake ovat sekoittaneet puumarkkinat. Metsistä tienvarteen hankitulle energiapuulle ei ole tänä päivänä ostajaa ja pelkästään sahaustoimintaa harjoittavat itsenäiset sahayrittäjät ovat suurissa vaikeuksissa, kun sahauksen sivutuotteena syntyvälle sahanpurulle ja kuorelle ei ole markkinoilla ostajaa. Venäjältä tuleva hake on syrjäyttänyt kotimaisen energian puun lähes kokonaan. Tilannetta on merkittävästi pahentanut venäläiselle hakkeelle valtion varoista maksettava sähkön tuotantotuki. Hyvin moni koneyrittäjä on joutunut lopettamaan energiapuuhun perustuvan liiketoiminnan viimeisen vuoden aikana ja itsenäisten sahojen tilanne vaikeutuu koko ajan sahanpurun ja kuorikasojen arvon romahtaessa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin välittömiin toimiin elinkeinoministeriö ryhtyy, jotta kotimaiselle energiapuulle ja sahojen sivutuotteille saadaan avattua Suomessa toimivat markkinat ja samalla korjataan epäoikeudenmukainen tuontihakkeelle maksettava tuki.

Helsingissä 23.9.2016

Hannu Hoskonen /kesk