bdc49959ac85980f21686a7459997cda_400x400

Vasemmistoliiton Annika Lapintie: Aika parantaa kansalaisten oikeussuojaa

Vasemmistoliitto haluaa laajentaa ryhmäkanneoikeutta

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä jättää lakialoitteen ryhmäkanneoikeuden laajentamiseksi.

Nykyisin ryhmäkanne on mahdollinen vain kuluttaja-asioissa kuluttaja-asiamiehen nostamana. Lakialoitteen myötä rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on työntekijöiden edunvalvonta, olisi itsenäinen kanneoikeus työntekijän ja työnantajan työsuhteesta johtuvien riita-asioiden käsittelyyn.

Lisäksi rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on ympäristöasioihin tai ihmisoikeuskysymyksiin vaikuttaminen, olisi itsenäinen kanneoikeus näissä asioissa.

Myös tasa-arvovaltuutetulle ja yhdenvertaisuusvaltuutetulle esitetään oikeutta ajaa kannetta kuluttaja-asiamiehen tavoin.

– Tavalliselle ihmiselle oikeudenkäynti on vaikea ja usein myös kallis prosessi. Aloitteen tavoitteena on, että kansalaiset rohkaistuvat hakemaan oikeussuojaa tilanteissa, joissa he eivät sitä muutoin tekisi, sanoo aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja, kansanedustaja Annika Lapintie.

Ammattiliitoille itsenäinen kanneoikeus olisi vahva työkalu työntekijöiden oikeuksien puolustamisessa. Työelämän kansainvälistyessä ja pätkä- ja silpputöiden yleistyessä työsuojelu- ja muiden viranomaisten valvontamahdollisuudet ovat heikentyneet. Esimerkiksi ulkomaalaiset työntekijät eivät usein osaa ja uskalla vaatia oikeuksiaan.

– Järjestöjen kanneoikeus täydentäisi viranomaisvalvontaa, mutta myös tukisi riitojen ennaltaehkäisyä, Lapintie sanoo. Rehellisiä yrittäjiä kuormittavan valvonnan ja paperisodan sijaan väärinkäytökset vähenisivät, kun keplottelijoilla olisi nykyistä suurempi riski joutua oikeuteen.

Ympäristöjärjestöjen kanneoikeus mahdollistaisi esimerkiksi kaivoksen toiminnasta aiheutuvien haittojen korvaamisen ja ennen kaikkea ennaltaehkäisemisen. Ihmisoikeusjärjestöjen kanneoikeus puolestaan antaisi vaikkapa vammais- tai vanhusjärjestölle välineen vaatia riittäviä kunnallisia palveluita.

LAKIALOITE

Laki ryhmäkannelain muuttamisesta

Eduskunnalle

Aloitteen tarkoituksena on parantaa oikeusturvan saatavuutta lisäämällä ryhmäkannelakiin järjestöille oikeus ajaa kannetta määrätyn ryhmän puolesta. Rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on työntekijöitten edunvalvonta, olisi itsenäinen kanneoikeus työntekijän ja työnantajan työsuhteesta johtuvien riita-asioiden käsittelyyn. Lisäksi rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on ympäristöasioihin tai ihmisoikeuskysymyksiin vaikuttaminen, olisi itsenäinen kanneoikeus näissä asioissa.

Tasa-arvovaltuutetulle ja yhdenvertaisuusvaltuutetulle esitetään vastaavanlaista oikeutta ajaa kannetta kuin kuluttaja-asiamiehelle.

Yksittäiselle ihmiselle oikeudenkäynti on vaikea ja usein kallis prosessi. Aloitteen tavoitteena on, että kansalaisten oikeussuojan tarve pystyttäisiin ottamaan paremmin huomioon työ-, ympäristö- ja tasa-arvo- sekä yhdenvertaisuusasioita koskevissa oikeudenkäynneissä. Tavoitteena on, että kansalaiset rohkaistuisivat hakemaan oikeussuojaa tilanteissa, joissa he eivät kuluriskin vuoksi sitä muutoin tekisi.

Lisäksi tavoitteena on parantaa niiden kansalaisten asemaa, jotka ovat tiedoiltaan ja taidoiltaan muita heikommassa asemassa ja jotka eivät muutoin oikeudenkäynnissä vaatisi oikeuksiensa toteuttamista. Tällainen ryhmä on esimerkiksi Suomessa tilapäisesti töitä tekevät ulkomaalaiset, joilla on usein heikot tiedot oikeuksistaan ja suomalaisesta oikeusjärjestelmästä. Myös monen vammaisen ihmisen asema on heikko.

Aloitteen tavoitteena on aineellisen oikeuden parempi toteutuminen ja riitojen ennalta ehkäiseminen. Viranomaisten työ helpottuu, kun eri henkilöitä koskevaa samaa asiaa ei tarvitse käsitellä useaan kertaan.

Ryhmäkanne on yhteiskunnan kannalta useita erillisiä kanteita edullisempi, sillä näin vältytään kustannuksilta, jotka aiheutuvat saman oikeudenkäyntiaineiston esittämisestä ja arvioimisesta eri oikeudenkäynneissä. Myös keskenään ristiriitaisten ratkaisujen mahdollisuuden voidaan arvioida vähenevän. Uudistuksella on myös ennalta ehkäisevä vaikutus. Jo tieto mahdollisesta kanteen nostamisesta voi parantaa kansalaisten oikeuksien toteutumista ilman oikeusprosesseja.

Lakialoitteen mukaan rekisteröidyllä yhdistyksellä olisi oikeus ajaa kanteessa määritellyn ryhmän puolesta kannetta siten, että asiassa annettava tuomio tulee ryhmän jäseniä sitovaksi. Aloitteessa tarkoitettu rekisteröity yhdistys voisi olla esimerkiksi ammattiliitto, ympäristöjärjestö, vammaisten, asevelvollisten, uskonnon uhrien tai seksuaalivähemmistöjen etuja ajava yhdistys.

Kanneoikeus voisi koskea ensinnäkin kaikkia työsuhteesta johtuvia erimielisyyksiä. Lisäksi kanneoikeus voisi koskea tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita, kuten esimerkiksi jonkin ryhmän oikeutta saada kunnallisia palveluja. Kanneoikeus voisi koskea myös ympäristöasioita, kuten esimerkiksi kaivoksen toiminnasta aiheutuvien haittojen korvaamista ja ehkäisemistä.

Kanneoikeus olisi aloitteen mukaan asianosaisen tahdosta riippumaton silloin, kun kantajana on yhdistys. Itsenäinen kanneoikeus on perusteltua, sillä esimerkiksi täällä tilapäisesti töissä oleva saattaa olla velkaa työnvälittäjälle eikä tämän vuoksi uskalla puolustaa oikeuksiaan.

Suostumuksesta riippumaton kanneoikeus ei ole vieras suomalaisessa oikeusjärjestyksessä. Markkinaoikeus voi elinkeinonharjoittajien yhdistyksen vaatimuksesta todeta sopimusehdon kohtuuttomaksi. Yhteistoimintalainsäädännön mukaan henkilöstöryhmien edustajilla on oikeus vaatia tuomioistuimessa, että yritys velvoitetaan täyttämään tiedonantovelvollisuutensa. Jakamattoman kuolinpesän osakkaalla on oikeus yksin ajaa kannetta kuolinpesän hyväksi silloin, kun oikeudenkäynti koskee osakkaiden yhteishallintoon kuuluvaa asiaa. Sähkömarkkinaviranomainen voi valvontajakson päätyttyä velvoittaa verkonhaltijan alentamaan seuraavan valvontajakson aikana perittäviä siirtopalvelumaksuja määrällä, jolla päättyneen jakson tuotto on ylittänyt kohtuullisen tuoton määrän.

Käytetyin kollektiivisen kanneoikeuden muoto lienee kuitenkin työtuomioistuinmenettely, jossa työtuomioistuin ratkaisee muun muassa työ- ja virkaehtoehtosopimuksiin perustuvat riita-asiat. Kanteeseen voi liittyä myös suorituskanne. Kanteeseen ei tarvita yhdistyksen yksittäisen jäsenen suostumusta. Tuomio ulottuu myös sopimuksen ulkopuolisiin silloin, kun kyse on yleissitovista työehtosopimuksista.

Edellä mainituista itsenäisistä kanneoikeuksista ei ole aiheutunut yhteiskunnallista haittaa eikä merkittäviä taloudellisia menetyksiä yrityksille.

Lakialoitteessa tarkoitetun kanteen käsittelypaikkana olisi yleinen alioikeus tai työtuomioistuin. Asianomainen tuomioistuin ratkaisisi myös nimettyjen ryhmään kuuluvien puolesta esitetyt vaatimukset. Ne ryhmään kuuluvat, jotka eivät olisi esittäneet esimerkiksi suoritusta koskevia vaatimuksia pääasian oikeudenkäynnissä, voisivat myöhemmin saattaa vaatimuksensa asian ratkaisseen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tuomioistuin tuomitsisi korvaukset aikaisemmin antamansa tuomion perusteella sitä mukaa kuin niitä esitetään.

Tasa-arvovaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun oikeus panna asia vireille ja käyttää asianosaisen puhevaltaa olisivat samat kuin kuluttaja-asiamiehen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

ryhmäkannelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ryhmäkannelain (444/2007) 1 §, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 2 momentti ja 10 §:n 2 momentti sekä lisätään lain 3 §:ään uusi 2 momentti, 4 §:ään uusi 2 momentti, 6 §:ään uusi 3 momentti, 7 §:ään uusi 3 momentti, 8 §:ään uusi 3 momentti, 9 §:ään uusi 2 momentti, 10 §:ään uusi 3 momentti, 12 §:ään uusi 3 momentti, 13 §:ään uusi 4 momentti, 14 §:ään uusi 2 momentti, 15 §:ään uusi 3 momentti, 16 §:ään uusi 2 momentti, 17 §:ään uusi 4 momentti ja 18 §:ään uusi 4 momentti, sellaisena kuin niistä on 3 § laissa 284/2013, seuraavasti:

* 1 § *

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan ryhmäkanteena:

1) työntekijän ja työnantajan työsuhteesta johtuvien riita-asioiden käsittelyyn;

2) ympäristöasioiden käsittelyyn;

3) kuluttaja-asiamiehen toimivallan mukaisessa laajuudessa kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisen riita-asian käsittelyyn;

4) tasa-arvovaltuutetun toimivallan mukaisessa laajuudessa tasa-arvoasioiden käsittelyyn; ja

5) yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivallan mukaisessa laajuudessa yhdenvertaisuusasioiden käsittelyyn.

Lakia ei sovelleta arvopaperimarkkinalaissa (746/2012) tarkoitetun arvopaperin liikkeeseenlaskijan tai julkisen ostotarjouksen tekijän menettelyä koskevassa riita-asiassa.

Ryhmäkanteen käsittelystä on tämän lain lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä riita-asian käsittelystä oikeudenkäymiskaaressa ja työtuomioistuimesta annetussa laissa muutoin säädetään.

* 3 § *

Toimivaltainen tuomioistuin

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Työsopimuksia koskevat erimielisyydet voidaan käsitellä myös työtuomioistuimessa.

* 4 § *

Kanneoikeus

Ryhmäkanteen panee vireille kantajana:

1) kuluttaja-asiamies;

2) tasa-arvovaltuutettu;

3) yhdenvertaisuusvaltuutettu; tai

4) rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on työntekijöitten edunvalvonta tai ympäristöasioihin tai ihmisoikeuskysymyksiin vaikuttaminen.

Vireillepanija käyttää asiassa asianosaisena puhevaltaa. Kuluttaja-asiamies, tasa-arvovaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu panevat kantajina vireille ryhmäkanteen ja käyttävät siinä asianosaisena puhevaltaa.

* 5 § *

Ryhmäkanteen vireillepano

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Haastehakemuksessa on ilmoitettava myös oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 2 §:n 2 momentissa tai työtuomioistuimesta annetun lain 15 §:ssä tarkoitetut tiedot. Haastehakemus on kantajan tai, jollei hän ole sitä itse laatinut, sen laatijan allekirjoitettava. Laatijan on samalla ilmoitettava ammattinsa ja asuinpaikkansa.

* 6 § *

Ilmoittaminen ryhmäkanteen käsittelyn alkamisesta

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tätä pykälää ei sovelleta silloin, kun kantajana on rekisteröity yhdistys.

* 7 § *

Ilmoituksen sisältö

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tätä pykälää ei sovelleta silloin, kun kantajana on rekisteröity yhdistys.

* 8 § *

Ryhmän jäsenyys

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tätä pykälää ei sovelleta silloin, kun kantajana on rekisteröity yhdistys.

* 9 § *

Täsmennetty haastehakemus

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tätä pykälää ei sovelleta silloin, kun kantajana on rekisteröity yhdistys.

10 §

Haaste

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vastaajaa kehotetaan haasteessa vastaamaan kanteeseen kirjallisesti. Haasteen antamiseen ja siihen vastaamiseen sovelletaan muutoin soveltuvin osin, mitä oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 10—12 §:ssä ja työtuomioistuimesta annetun lain 18 §:ssä säädetään.

Tämän pykälän 1 momenttia ei sovelleta silloin, kun kantajana on rekisteröity yhdistys.

* 12 § *

Kanteen laajentaminen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tämän pykälän 1 momenttia ei sovelleta silloin, kun kantajana on rekisteröity yhdistys.

* 13 § *

Kanteen rajaaminen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tätä pykälää ei sovelleta silloin, kun kantajana on rekisteröity yhdistys.

* 14 § *

Käsittely alaryhmissä

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tätä pykälää ei sovelleta silloin, kun kantajana on rekisteröity yhdistys.

15 §

Ryhmästä irrottautuminen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tätä pykälää ei sovelleta silloin, kun kantajana on rekisteröity yhdistys.

* 17 § *

Oikeudenkäyntikulut

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Oikeudenkäyntikuluista työtuomioistuimessa on voimassa, mitä työtuomioistuimesta annetun lain 33 a §:ssä säädetään.

* 18 § *

18 §

Muutoksenhaku

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Muutoksenhausta työtuomioistuimen tuomioon säädetään työtuomioistuimesta annetun lain 36 ja 37 §:ssä.

 

Tämä laki tulee voimaan * päivänä *kuuta 20**.