valtioneuvoston viestintäosasto24.8.2022 15.19
Tiedote 496/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

– Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

Ulkoministeriö

– Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta

– Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen ja lähetystöneuvoksen viran täyttäminen

– Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

– Edustuston päällikön sivuakkreditointi

– Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön

– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kansallisesta vientilupaviranomaisesta (HE 79/2022 vp; EV 84/2022 vp)

Oikeusministeriö

– Oikeusministeriön kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosaston osastopäällikön viran täyttäminen määräajaksi

– a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 132/2021 vp; EV 85/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

– Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta

– Asiantuntijajäsenten määrääminen työtuomioistuimeen

– Kenraalin virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämisiä Puolustusvoimissa

– Sotilasedustajan vaihdos

Valtiovarainministeriö

– Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

– Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

– Keskusverolautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2024 päättyväksi toimikaudeksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta sekä yleisistä kirjastoista annetun lain 11 §:n muuttamisesta (HE 95/2022 vp; EV 94/2022 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

– Valtioneuvoston päätös Suomen tiedoksiannoksi Euroopan komissiolle asetuksen (EU) 2022/1317 vuodelle 2023 mahdollistamien ehdollisuuden poikkeusten soveltamisesta Suomessa

Työ- ja elinkeinoministeriö

– Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa-asemista ja eräistä tutkista sekä avaruustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

– Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sekä rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamisesta

– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ilmastorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä

– Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Vaasan Sähköverkko Oy:lle

Sosiaali- ja terveysministeriö

– a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 231/2021 vp; EV 96/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat:

– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n ja liikennevakuutuslain 87 §:n muuttamisesta (HE 86/2022 vp; EV 89/2022 vp)

Ympäristöministeriö

– Valtioneuvoston asetus avustuksista asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuviksi vuosina 2022 ja 2023

– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

– Valtioneuvoston asetus puustoisten elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2022–2027 myönnettävästä tuesta