stones

Vihreät vaativat kaivoslain kokonaisuudistusta selkeiden reunaehtojen määrittämiseksi kaivostoiminnalle, jotta kaivokset toimivat ympäristön, ihmisten ja talouden kannalta kestävällä tavalla. Vihreän eduskuntaryhmän mukaan vuonna 2011 uudistettu kaivoslaki oli jo syntyessään osin vanhentunut. Nykyisestä kaivoslaista ja sen toimivuudesta on tehtävä kokonaisarviointi, jonka perusteella se tulee päivittää.

– Uudessa kaivoslaissa tulee turvata arvokkaat luontokohteet, vahvistaa paikallisten ihmisten, alkuperäiskansojen ja yhteisöjen itsemääräämisoikeutta ja jättää enemmän elintilaa myös muille elinkeinoille. Lain tulee nykyistä selvemmin kannustaa yrityksiä kestävään kaivosteollisuuteen ja parempaan vesien- ja ympäristönsuojeluun, Vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Halmeenpää sanoo.  
 
– Malmien etsintä luonnonsuojelualueilta tulee yksiselitteisesti kieltää. Malminetsinnän salliminen luonnonsuojelualueella on jo aiheuttanut haittaa kohteiden luontoarvoille ja johtaa yhtiöitä tarpeettomasti harhaan, eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Satu Hassi sanoo.

Vihreä eduskuntaryhmä on myös huolissaan uraanikaivosten perustamisesta takaoven kautta. Näin on käymässä Terrafamen tapauksessa, jossa kaivoslupa on alunperin haettu muuhun toimintaan.

– Jotta uraanikaivoksia ei voi perustaa takaoven kautta, on uraanin talteenotto käsiteltävä kaivosluvan yhteydessä aina, jos malmiesiintymä sisältää merkittävinä pitoisuuksina uraania tai muita radioaktiivisia aineita. Jos uraanikaivoslupaa haetaan jälkikäteen, tulee selvittää onko alkuperäisessä lupahakemuksessa salattu siihen liittyviä tietoja. Jos näin on, tulee salaaminen tutkia ympäristörikoksena, Hassi sanoo.

Yhteiskunta tarvitsee kaivannaisista saatavia metalleja. Tämä koskee myös monia puhtaan teknologian ratkaisuja kuten tuulivoimaloiden turbiineja ja sähköautojen akkuja. Metallien ja muiden raaka-aineiden kierrätystä tulee parantaa huomattavasti, mutta myös neitseellisiä raaka-aineita tarvitaan maailmanlaajuisen energiamurroksen toteuttamisessa.
 
Kestävän kaivostoiminnan rinnalla on vahvistettava myös kiertotaloutta. Se tarkoittaa niin kaivannaisten kierrätystä kuin kestävämpiä ja korjattavampia tuotteita. Vähemmästä on tehtävä enemmän, jotta uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä voidaan hillitä.
 
– Kallioperämme mineraalivarat ovat yhteistä omaisuuttamme ja arvokas uusiutumaton luonnonvara. Ne voidaan kaivaa ylös vain kerran. Mineraalivarantojemme arvo kasvaa korkoa kallioperässämme. Uusiin kaivoshankkeisiin tulee ryhtyä vain, jos kokonaiskestävyys on varmistettu. Tavoitteena tulee olla, että kaivos koetaan paikkakunnalle myönteiseksi vielä silloinkin, kun se on lopettanut toimintansa, Hassi sanoo.

Uuden kaivoslain on irtauduttava nykyistä kaivostoimintaa ohjaavasta “löytäjä saa pitää” -periaatteesta, jonka mukaan mineraalivarat kuuluvat sille, joka varaa alueen ensimmäisenä itselleen. Mineraalivarat ovat yhteistä omaisuuttamme. Nyt monikansalliset yritykset voivat vältellä verojen maksamista Suomeen samalla kun yhteiskunta joutuu maksamaan epäonnistuneiden kaivoshankkeiden kalliin jälkipyykin.
 
– Suomessa tulee ottaa käyttöön louhintavero, joka varmistaa, että yhteiskunnalle jää korvaus louhituista mineraaleista. Veroa perittäisiin kaivosyhtiöltä korvauksena siitä, että kaivosyhtiö käyttää kallioperämme mineraaleja. Louhintaveroa perittäisiin louhitun kiviaineksen määrän perusteella. Näin veroa ei voisi kansainvälisen verosuunnittelun keinoin kiertää. Louhintavero karsisi pois myös kaivoshankkeet, joiden taloudellinen kannattavuus on heikoissa kantimissa eli niiden hyödyt jäisivät todennäköisesti ympäristöhaittoja pienemmiksi, Halmeenpää sanoo
 
Vihreä eduskuntaryhmä esittää, että työ nykyisen kaivoslain päivittämiseksi on aloitettava mahdollisimman pian.

Tutustu Vihreän eduskuntaryhmän vaatimuksiin kaivoslain uudistamisesta täällä: https://www.vihreat.fi/kaivoslaki