Unsplash/CC0 Public Domain

Kesän 2022 Eurobarometri-tutkimuksen mukaan kansalaisten luottamus EU:hun on kasvussa. Myös EU:n toimia Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen yhteydessä tuetaan edelleen vahvasti. Ylivoimainen enemmistö EU:n kansalaisista tukee investointeja uusiutuvaan energiaan ja toimia, joilla vähennetään EU:n riippuvuutta venäläisestä energiasta. Euron kannatus on korkeammalla kuin koskaan. Eurooppalaiset ovat kuitenkin yhä huolestuneempia EU:n ja oman maansa taloudellisesta tilanteesta.

Yleiskäsitys EU:sta

Kesä-heinäkuussa 2022 tehdyn Eurobarometri-tutkimuksen mukaan 65 prosenttia eurooppalaisista ja 67 prosenttia suomalaisvastaajista suhtautuu optimistisesti EU:n tulevaisuuteen. Määrä on kasvanut tämän vuoden tammi-helmikuussa ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tehdyn tutkimuksen jälkeen kolme prosenttiyksikköä. Myönteinen kuva EU:sta on nyt 47 prosentilla kansalaisista (+3 prosenttiyksikköä, suurin syksyn 2009 jälkeen), kun taas 36 prosentilla on neutraali ja 16 prosentilla negatiivinen kuva EU:sta. Suomalaisvastaajista 50 prosentilla on myönteinen kuva EU:sta (+7 prosenttiyksikköä keväästä 2022). Lisäksi 49 prosenttia eurooppalaisista ja 60 prosenttia suomalaisista luottaa EU:hun ja 34 prosenttia oman maansa hallitukseen.

Toimet Ukrainaan kohdistuneen Venäjän hyökkäyksen yhteydessä

Kuten edellisessä tutkimuksessa, kansalaiset ilmaisivat tukevansa voimakkaasti EU:n toimia Ukrainan sodan yhteydessä. Eniten tukea saa EU:n humanitaarinen tuki (92 %, 96 % suomalaisista) ja sotaa pakenevien ukrainalaisten vastaanottaminen EU:ssa (90 %, 96 % suomalaisista). 78 prosenttia eurooppalaisista ja 88 prosenttia suomalaisista tukee taloudellisia pakotteita, joita EU on asettanut Venäjän viranomaisille, yrityksille ja yksityishenkilöille. Haastatelluista 68 prosenttia kannattaa puolustustarvikkeiden toimittamista Ukrainaan. Suomalaisvastaajien joukossa puolustustarvikkeiden viennin kannatus on 89 prosenttia. Ehdoton enemmistö vastaajista on tyytyväisiä sekä EU:n (57 %) että oman hallituksensa (55 %) toimiin. Suomalaisista 74 prosenttia on tyytyväisiä EU:n toimiin. 88 prosenttia suomalaisista on tyytyväisiä hallituksen toimiin, ja tämä on EU-maiden korkein luku.

Energia ja energiaturvallisuus

Suurin osa EU:n kansalaisista on sitä mieltä, että EU:n olisi investoitava uusiutuviin energialähteisiin (87 %) ja vähennettävä riippuvuuttaan venäläisestä energiasta (86 %, suomalaisista 93 %) ja että EU-maiden kaasuvarastot olisi täytettävä nopeasti, jotta tulevan talven kaasutoimitukset voidaan varmistaa (86 %, suomalaisista 83 %). Lisäksi 85 prosenttia uskoo, että parantamalla energiatehokkuutta voidaan vähentää riippuvuutta EU:n ulkopuolisista energiantuottajista, ja 83 prosenttia kannattaa energian yhteisostoja muista maista paremman hinnan saamiseksi. Vastaajista 78 prosenttia ilmoitti alkaneensa jo vähentää energiankulutustaan tai aikovansa vähentää sitä lähitulevaisuudessa. Suomalaisista 76 % on tehnyt tai aikoo tehdä energiansäästötoimia.

Talous ja euro

Niiden vastaajien määrä, joilla on positiivinen kuva Euroopan talouden tilanteesta, on nyt 40 prosenttia. Määrä on vähentynyt 5 prosenttiyksiköllä alkuvuoden 2022 jälkeen. Enemmistö vastaajista (51 %, +6 prosenttiyksikköä) katsoo, että Euroopan talouden tilanne on tällä hetkellä huono. Niin ikään aiempaa pienempi osuus vastaajista (34 %, laskua 5 prosenttiyksikköä) piti oman maansa taloudellista tilannetta hyvänä, ja 64 prosenttia piti sitä huonona (nousua 5 prosenttiyksikköä). Enemmistö vastaajista uskoo maansa taloudellisen tilanteen heikkenevän seuraavien 12 kuukauden aikana (53 %, nousua 22 prosenttiyksikköä). Suomalaisvastaajista positiivinen kuva taloudesta on 49 prosentilla. Suomen taloustilannetta pitää hyvänä 55 prosenttia suomalaisvastaajista ja huonona 43 prosenttia.

Euron kannatus on kuitenkin kasvamassa, ja se on korkeammalla kuin koskaan: kahdeksan kymmenestä vastaajasta euroalueella (+3 prosenttiyksikköä), 72 prosenttia koko EU:ssa (+3 prosenttiyksikköä) ja 82 prosenttia suomalaisista kannatti Euroopan talous- ja rahaliittoa ja yhtenäisvaluutta euroa.

Yli puolet eurooppalaisista (56 %) katsoo, EU:n tähän asti suurin talouden elvytyspaketti – NextGenerationEU – on tehokas väline tämänhetkisten taloudellisten haasteiden voittamiseksi.

Eurooppalaisten suurimmat huolenaiheet EU:n ja jäsenmaiden tasolla

Eurooppalaisten suurimmat huolenaiheet liittyvät pessimistiseen kuvaan taloudesta.

Sekä kansallisella että EU:n tasolla inflaatio ja energian tarjonta olivat ensimmäisellä ja toisella sijalla. Kysymykseen EU:n suurimmista ongelmista yli kolmannes vastasi ”hintojen nousu / inflaatio / elinkustannusten nousu” (34 %, +10 prosenttiyksikköä helmikuun jälkeen ja nyt 1. sijalla), ”energian tarjonta” (28 %, +12 prosenttiyksikköä ja nyt 2. sijalla, kun se oli aiemmin 7. sijalla) ja ”kansainvälinen tilanne” (28 %).

”Hintojen nousu / inflaatio / elinkustannusten nousu” ovat myös yksi merkittävin kansallisen tason huolenaihe yli puolelle vastaajista (54 %, +13 prosenttiyksikköä). Sen jälkeen tulevat ”energian tarjonta” (22 %, +11 prosenttiyksikköä) ja taloudellinen tilanne (20 %, +1 prosenttiyksikkö). Tulos ei ole yllättävä, sillä yli kuusi kymmenestä vastaajasta (62 %) on sitä mieltä, että Ukrainan sodalla on ollut vakavia seurauksia heidän henkilökohtaiselle taloudelleen.

Suomalaisvastaajien suurimmat EU:hun liittyvät huolenaiheet olivat ”kansainvälinen tilanne” (43 %), ”hintojen nousu / inflaatio / elinkustannusten nousu” (33 %) ja ”energian tarjonta” (27 %). Kansallisella tasolla suurin huolenaihe on ”hintojen nousu / inflaatio / elinkustannusten nousu” (55 %), ”kansainvälinen tilanne” (36 %) ja julkinen velka (22 %).

Tausta

Kesän 2022 Eurobarometri-kysely (EB 97) perustuu henkilökohtaisiin haastatteluihin ja verkkohaastatteluihin, jotka tehtiin 17.6.–17.7.2022. 27 jäsenmaassa haastateltiin 26 468:aa EU:n kansalaista. Suomesta osallistui 1 045 kansalaista.