Eläkepolitiikka on myös nuorten asia
Kommunistinuorten emopuolue SKP on julkaissut uuden eläkepoliittisen ohjelmansa. Ohjelmassa on pyritty kiinnittämään huomio erityisesti eläkeläisten ja ikäihmisten kohdalla esiintyviin kipeimpiin taloudellisiin vaikeuksiin, joita itse järjestelmä on aiheuttanut. Samalla on pyritty tuomaan esiin ongelmien taustalla olevia tekijöitä tavanomaista laajemmin ja syvemmin.

Ohjelmassa käydään alkuun läpi eläkejärjestelmän historiaa, jonka jälkeen esitellään nykyisen järjestelmän ongelmia. SKP:n esittämiä ratkaisuja ongelmiin esitetään ohjelmassa laajasti ja ne on koottu loppupuolelle myös tiivistetysti.

Työeläkkeensaajia kuritetaan ja köyhdytetään niin sanotulla taitetulla indeksillä. Taitetun indeksin myötä palkkojen muutoksen paino eläkkeeseen on enää 20 prosenttia ja hintojen sen sijaan 80 prosenttia. Tämän seurauksena sama työeläke, joka vuonna 1996 oli 60 prosenttia työpalkasta, on nykyisin vain 46-47 prosenttia tuosta vastaavasta työstä maksettavasta palkasta. On esitetty myös laskelmia, joiden mukaan vuonna 1995 eläkkeelle jääneen työeläkeläisen nykyeläke olisi vain 40 prosenttia tuossa samassa työssä jatkaneen nykypalkansaajan palkasta.

Työeläkkeiden taitettu indeksi merkitsee, että eläkkeiden taso jää jatkuvasti palkkakehityksestä jälkeen. Eläketurvakeskus on laskenut, että vuodesta 1996 lähtien, taitetun indeksin seurauksena eläkeläiset ovat saaneet yhteensä noin sata miljardia euroa vähemmän eläkettä verrattuna siihen, että tuona aikana olisi sovellettu ansiotasoindeksiä. Samaan aikaan eläkeyhtiöiden omaisuus on paisunut yli 200 miljardiin euroon.

Elinaikakerroin syö nuorempien ikäluokkien eläkkeitä

Tällä hetkellä nuorempia ikäluokkia uhkaa taitetun indeksin ohella myös eläkkeitä heti lähtötasossaan alentava elinaikakerroin. Elinaikakerroin sisällytettiin vuoden 2005 eläkeuudistukseen ja sen tarkoituksena on pienentää väestön ikääntymisestä aiheutuvaa eläkkeiden ”menorasitusta”.

SKP suhtautuu torjuvasti elinaikakertoimen nykykäytäntöön, jossa työntekijän tulee valita kahden pahan eli elinikäisen työajan pidentämisen tai tulevan eläkkeen pysyvän pienenemisen väliltä. Lisäksi nuorempia työntekijöitä kiusaa elinaikakertoimen ohella sama lisävitsaus kuin nykyeläkeläisiäkin eli taitettu indeksi. Huolestuttavaa on lisäksi, että elinaikakerrointa sovelletaan myös työkyvyttömyyseläkkeisiin.

SKP katsoo, että maan hallituksen tulee keskittää voimat uusien työpaikkojen luomiseen erityisesti nuorille työntekijöille. Korkealla tasolla olevaa nuorisotyöttömyyttä ei torjuta sillä, että yritetään väkisin ja mekaanisella ratkaisulla pysyttää töissä ikääntyneet ja sairaat työntekijät.

Taistelut eläkkeiden ja toimeentulon puolesta on yhteisiä

Olemme SKP:n nuorisojärjestönä osallistuneet eläkepoliittisen ohjelman valmisteluun. Kävimme ohjelmaluonnoksen läpi ja keskustelimme eläkepolitiikasta sen pohjalta. Pidimme tärkeänä ottaa kantaa myös tämän ohjelman tekemiseen ja varmistaa nuorten näkökulman. Olemme myös tyytyväisiä SKP:n eläkeryhmän ahkeraan ja nuoret huomioivaan työskentelyyn, joka näkyy selvästi lopputuloksessa. Onnittelemme eläkeryhmää onnistuneesta ohjelmatyöstä!

Kommunistinuoret on eläkepolitiikkaa koskevassa kommentissaan todennut, että eläkeläisköyhyyden kontrasti pienen eliitin nauttimiin ylisuuriin eläkkeisiin on valtava, ja tuloeroa on vähennettävä myös rajoittamalla kaikkein suurimpia eläkkeitä. SKP esittääkin säädettäväksi ylisuuriin eläkkeisiin oikeudenmukaisen eläkekaton.

Kannustamme kaikkia nuoria puhumaan eläkkeistä. Kyseessä ei ole sellainen kokonaisuus, joka koskettaisi vain nykyisiä eläkeläisiä.

Muut Suomen poliittiset nuorisojärjestöt ovat jääneet taitetusta indeksistä maalailtujen ruusuisten kuvien ansaan eivätkä pysty tunnustamaan sen köyhdyttävää ja eriarvoistavaa vaikutusta eläkeläisten tulotasoon ja nuorten huoliin oman tulevan eläkkeen riittävyydestä. SKP:n uusi eläkepoliittinen ohjelma antaa työväenluokkaista, luotettavaa ja kiinnostavaa tutustuttavaa eläkepolitiikasta puhuttaessa.

Artikkeli Kommunistinuorten sivuilla: