Valiokunnan kannan mukaan lakiehdotuksen perusratkaisut ovat perustuslain mukaisia, ja ehdotettuja toimenpiteitä voidaan pitää välttämättöminä. Määräaikaisen lain voimassaoloaikaa on kuitenkin välttämätöntä rajata niin, että se on tällä erää voimassa enintään 30.6. asti. Lisäksi sääntelyä on eräiltä osin täsmennettävä. Valiokunnan lausunto on yksimielinen.

Perustuslakivaliokunta arvioi, olisiko muutokset tullut säätää perustuslain 23 §:n nojalla perusoikeuksista poikkeusoloista säädettävinä poikkeuksina. Valiokunta on korostanut myös perustuslain 23 §:n soveltamisen poikkeuksellisuutta. Valiokunnan mielestä ehdotetut toimivaltuudet ovat kuitenkin eräin niihin tehtävin täsmennyksin sisällöltään sellaisia, että niistä voidaan säätää tavanomaiseen laissa perusoikeuksien yleisten ja erityisten rajoitusedellytysten puitteissa.

Valiokunta kiinnittää kuitenkin erityistä huomiota ehdotettuun 9 a §:ään, jossa on kyse sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan laajentamisesta. Valiokunnan mielestä säännös muistuttaa asialliselta sisällöltään varsin paljon sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden toimintaa koskevaa valmiuslain 86 §:ää. Valiokunnan mielestä merkittävästi valmiuslain sääntelyyn nojaavan toimivaltuuden siirtäminen — edes toimivaltuutta täsmentäen — normaaliolojen lainsäädäntöön ei ole valtiosääntöoikeudellisesti aivan asianmukainen toimintatapa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee sen vuoksi harkita tämän säännöksen poistamista ja asian jättämistä valmiuslain sääntelyn varaan.

Perustuslakivaliokunnan mielestä on valtiosääntöoikeudellisista syistä perusteltua säätää kohtuullisesta kompensaatiosta elinkeinonharjoittajille viranomaisen tekemästä tilojen sulkemispäätöksestä aiheutuvista taloudellisista menetyksistä erityisesti silloin, kun rajoitus kestää pidemmän ajan kuin yhden sulkemispäätöksen enimmäisajaksi säädetyn 14 vuorokauden ajan. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on syytä täydentää sääntelyä. Korvauksista säätäminen ei kuitenkaan ole edellytys lain käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.