Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) antoi tänään suurelle valiokunnalle selvityksen EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvoston (Ecofin) epävirallisesta videokokouksesta 6.10., jonka asiana on mm. elpymis- ja palautumistukivälinettä koskeva asetusehdotus.

Asetusehdotuksella pyritään edistämään unionin taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota parantamalla jäsenvaltioiden palautumiskykyä, pienentämällä kriisin sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia ja tukemalla vihreää ja digitaalista siirtymää. Next Generation EU -elpymisrahaston varoista suurin osa on tarkoitus kohdentaa käyttöön elpymis- ja palautumistukivälineen kautta.

Ministeri Vanhanen kertoi Suomen tukevan EU:n puheenjohtajamaa Saksan kompromissiehdotusta. Eduskunta sai ehdotukseen sisältyvät muutokset käsiteltäväkseen valtioneuvostolta U-jatkokirjelmässä UJ 28/2020 – U 30/2020 tällä viikolla. Suuri valiokunta päättää eduskunnan kannan asiaan erikoisvaliokuntien kannat kuultuaan. Lopullinen sopu asetusehdotuksesta pyritään saavuttamaan Ecofin-neuvostossa joulukuun alussa.

Suuri valiokunta keskusteli ministeri Vanhasen kanssa laajasti mm. kansallisten suunnitelmien vaikuttavuusarvioinnista, Suomen kansallisen suunnitelman valmistelusta, valtiontukisääntöjen noudattamisen varmistamisesta sekä elpymisvarojen käyttämisestä tutkimus- ja kehitysinvestointeihin. Keskustelua käytiin myös riskistä, että jäsenmaat välillisesti hyödyntävät varoja elvytystoimiin liittymättömien poliittisten hankkeidensa rahoittamiseen.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) antoi suurelle valiokunnalle selvityksensä sisäministereiden epävirallisesta videokokouksesta 8.10. Ministerit käyvät kokouksessa ensimmäisen keskustelun komission tiedonannosta koskien maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistamista.

Ministeri Ohisalon mukaan komissio tavoittelee muuttoliikkeeseen edelleen kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jonka ulottuvuuksia ovat toimet kolmansissa maissa, nopea ja tehokas toiminta EU:n ulkorajoilla sekä jäsenmaiden keskinäinen solidaarisuus.

Suuri valiokunta keskusteli ministerin kanssa mm. palauttamismenettelyn tehostamisesta ja EU:n neuvottelutavoitteiden edistämisestä kolmansissa maissa, ihmisoikeuksien turvaamisesta EU-alueella ja kolmansissa maissa sekä neuvotteluiden aikataulusta.

Ministeri Ohisalo kertoi, että hallitus ei ole vielä muodostanut kantaansa komission laajan tiedonannon ehdotuksiin. Kun hallitus on muodostanut kantansa, saa eduskunta tiedonannon ja siihen liittyvät säädösehdotukset käsiteltäväkseen valtioneuvoston kirjelminä vielä syysistuntokauden aikana.