Euroopan unionin jäsenmaat hyväksyivät pakotteet perjantaina 8.4.2022. Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäys on johtanut laajamittaiseen humanitaariseen hätätilaan ja pakolaisuuteen. Euroopan unioni reagoi Venäjän hyökkäykseen asettamalla sille yhdessä läheisten kumppaneiden kanssa uusia pakotteita. Perjantaina 8. huhtikuuta hyväksytyt pakoteet täydentävät aiemmin hyväksyttyjä EU-pakotteita Venäjän toimintaa vastaan.

Päätöksellä laajennettiin niiden henkilöiden ja yritysten listaa, joihin kohdistetaan pakotteita, jotka liittyvät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentäviin tai uhkaaviin toimiin. Listattavien henkilöiden kohdalla on kyse varojen jäädytyksistä sekä matkustus- ja kauttakulkurajoituksista. Lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti listattujen henkilöiden ja yritysten saataville tai hyödynnettäviksi.

Pakotelistalle lisätyt henkilöt ovat Venäjän hallitusta tukevien suuryritysten ja rahoituslaitosten johtajia ja media- ja informaatiovaikuttajia sekä hallinnon edustajia. Pakotelistalle kuuluu Venäjän hallitusta tukevia tai siitä hyötyviä liike-elämän vaikuttajia sekä näiden perheenjäseniä.  Pakotelistalle lisätyt yritykset ovat aseteollisuuden yrityksiä.  Pakotteita on laajennettu koskemaan myös neljää venäläistä pankkia.

Sektorikohtaisia pakotteita laajennettiin lisäämällä uusia vienti- ja tuontikieltoja. Vientirajoituksia laajennettiin Venäjän sotilaallisia tai teknologisia kyvykkyyksiä mahdollisesti edistävien ynnä muiden tuotteiden ja teknologian sekä öljynjalostusteknologiaan ja maakaasuun nesteyttämiseen käytettävien tuotteiden ja teknologioiden osalta. Lisäksi vientikieltolistalle tuli laaja lisäjoukko teolliseen toimintaan liittyviä tuotteita.

Niin ikään, ylellisyystuotteiden vientikieltolistaa laajennettiin ja täsmennettiin. llmailusektoria koskevaan vientikieltoon lisättiin lentokoneiden polttoaineet ja niiden lisäaineet. Tuontikielto asetettiin kivihiilelle ja tietyille turvepolttoaineille neljän kuukauden siirtymäajalla. Listaa tuontikiellon alaisista rauta- ja terästuotteista laajennettiin. Lisäksi tuontikieltoja asetettiin useille muille tuotteille, jotka ovat merkittäviä tulonlähteitä Venäjälle.

Rahoitussektorilla pakotteita laajennettiin asettamalla kielto tarjota suoraa ja epäsuoraa tukea, ml. rahoitus, venäläisille julkisille toimijoille tai yli 50% Venäjän valtion omistamille tai kontrolloimille laitoksille. Venäläisille asetettua yli 100 000 euron talletuskieltoa laajennettiin koskemaan myös kryptovaroja, joiden rajaksi asetettiin 10 000 euroa. Venäjä suljettiin pois EU-maiden julkisista hankinnoista, muutamin poikkeuksin. Uutena toimena kiellettiin venäläisten ja valkovenäläisten tiekuljetusyritysten maantiekuljetukset EU:n alueella ja asetettiin kielto Venäjän lipun alla purjehtiville aluksille pääsystä EU-maiden satamiin.

Pakotteisiin sisältyy paljon poikkeuksia, jotka on tarkennettu asetustekstissä. EU:n asettamien uusien pakotteiden kokonaisvaikutukset Suomen ja Venäjän väliseen kauppaan ovat merkittävät, vaikka Suomen vienti Venäjälle on viime kuukausien aikana merkittävästi vähentynyt.

Henkilöpakotteet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:110:TOC

Sektorikohtaiset pakotteet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:111:TOC