Euroopan komissio ja EU:n ulkoasiainedustaja esittelivät tänään kaikkien aikojen ensimmäisen EU:n tasolla laaditun Euroopan puolustusteollisuusstrategian ja ehdottivat uusia kunnianhimoisia toimia, joilla tuetaan EU:n puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja valmiutta.

Venäjän kaksi vuotta sitten aloittama perusteeton hyökkäyssota Ukrainaa vastaan merkitsi korkean intensiteetin sodankäynnin paluuta Euroopan maaperälle. Euroopan puolustusteollisuusstrategiassa esitetään selkeä pitkän aikavälin visio siitä, miten puolustusteollinen valmius saavutetaan Euroopan unionissa. Ensimmäisenä välittömänä ja keskeisenä keinona strategian toteuttamiseksi Euroopan komissio esittää tänään lainsäädäntöehdotuksen Euroopan puolustusteollisesta ohjelmasta sekä toimenpidekehyksen, jolla varmistetaan puolustustuotteiden oikea-aikainen saatavuus ja toimittaminen.

Strategiassa hahmotellaan Euroopan puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan (EDTIB) nykyiset haasteet mutta myös mahdollisuus hyödyntää sen täysi potentiaali. Lisäksi strategiassa vahvistetaan suunta seuraavalle vuosikymmenelle. Euroopan puolustusteollisuuden valmiuden lisäämiseksi EU-maiden on investoitava enemmän, paremmin, yhdessä ja EU:n sisämarkkinoilla. EU-maiden tukemiseksi näiden tavoitteiden saavuttamisessa Euroopan puolustusteollisuusstrategiassa esitetään joukko toimia, joilla pyritään muun muassa

  • tukemaan tehokkaampaa yhteistyötä EU-maiden kollektiivisen puolustusalan kysynnän osalta.
  • varmistamaan kaikkien puolustustuotteiden saatavuus kaikissa olosuhteissa ja kaikissa aikahorisonteissa. Samalla tuetaan EU-maiden ja Euroopan puolustusteollisuuden investointeja uusimpien tulevaisuuden puolustusteknologioiden ja -voimavarojen kehittämiseksi ja saattamiseksi markkinoille.
  • varmistamaan, että kansallisista ja EU:n talousarvioista tuetaan tarvittavalla tavalla Euroopan puolustusteollisuuden mukauttamista uuteen turvallisuustilanteeseen.
  • ottamaan puolustusvalmius ja sen keskinäiset riippuvuudet huomioon eri politiikkalohkoilla, etenkin kehottamalla tarkistamaan Euroopan investointipankin lainanantopolitiikka tänä vuonna.
  • kehittämään tiiviimmät suhteet Ukrainaan siten, että se on mukana puolustusteollisuutta tukevissa unionin aloitteissa.
  • tekemään yhteistyötä Naton kanssa.

Strategia sisältää indikaattoreita, joiden tarkoituksena on mitata EU-maiden edistymistä kohti teollista valmiutta. EU-maita kehotetaan

  • hankkimaan vuoteen 2030 mennessä vähintään 40 prosenttia puolustustarvikkeista yhteistyössä toimien.
  • varmistamaan, että vuoteen 2030 mennessä EU:n sisällä tapahtuvan puolustustuotteiden kaupan arvo on vähintään 35 prosenttia EU:n puolustusmateriaalimarkkinoiden arvosta.
  • edistymään tasaisesti siinä, että vähintään 50 prosenttia niiden puolustushankintojen budjetista käytetään hankintoihin EU:n jäsenmaista vuoteen 2030 mennessä.

Euroopan puolustusteollinen ohjelma on uusi lainsäädäntöaloite, jolla siirrytään lyhyen aikavälin hätätoimenpiteistä rakenteellisempaan pitkän aikavälin lähestymistapaan puolustusteollisen valmiuden saavuttamiseksi. Ohjelmaan sisältyy sekä taloudellisia että sääntelyyn liittyviä näkökohtia. Sillä otetaan käyttöön 1,5 miljardia euroa EU:n talousarviosta vuosina 2025–2027. Ohjelma voisi mahdollisesti saada lisärahoitusta Venäjän valtion pysäytetyistä varoista saaduista satunnaisista voitoista – edellyttäen, että neuvosto tekee asiasta päätöksen EU:n ulkoasiainedustajan ehdotuksesta.

Sääntelynäkökohtien osalta puolustusteollisessa ohjelmassa on uusia ratkaisuja. Se sisältää uuden oikeudellisen kehyksen, jolla helpotetaan ja laajennetaan EU-maiden yhteistyötä puolustustarvikkeiden alalla. Siihen sisältyy myös EU:n laajuinen puolustustarvikkeiden toimitusvarmuutta koskeva järjestelmä. Järjestelmällä varmistetaan kaikkien tarvittavien puolustustuotteiden jatkuva saatavuus Euroopassa ja luodaan puitteet, joiden avulla voidaan reagoida tehokkaasti mahdollisiin tuleviin puolustustuotteiden toimituskriiseihin. Lisäksi puolustusteollinen ohjelma mahdollistaa yhteistä etua koskevien eurooppalaisten puolustushankkeiden käynnistämisen mahdollisen EU:n rahoitustuen turvin.