Pixabay

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan mietintö Nato SOFA -sopimuksesta ja Pariisin pöytäkirjasta on valmistunut. Mietinnössään valiokunta puoltaa sopimusten hyväksymistä muutamin teknisin muutoksin.

SOFA-sopimus (Status of Forces Agreement) koskee Nato-joukkojen oikeudellista asemaa, kun ne oleskelevat toisessa Nato-maassa. Sopimuksessa määritellään muun muassa, kumman maan lakeja joukkoihin sovelletaan sekä sovitaan esimerkiksi maahantulomuodollisuuksista, aseenkanto-oikeudesta ja verovapautuksista. Pariisin pöytäkirjalla sopimus laajennetaan koskemaan myös Naton kansainvälisiä sotilasesikuntia ja niiden henkilöstöä.

Suomi on jo aiemmin Naton rauhankumppanimaana sitoutunut velvoitteisiin, jotka pitkälti vastaavat Nato SOFAa ja Pariisin pöytäkirjaa. Naton jäsenenä Suomi osallistuu täysimääräisesti Naton toimintaan ja puolustusyhteistyö monimuotoistuu. Ulkoasiainvaliokunta korostaa Nato SOFAn merkitystä käytännön yhteistoiminnan oikeudellisena edellytyksenä Nato-maiden joukkojen väliselle yhteistyölle.

Sopimukset koskevat sekä Suomessa olevia ulkomaalaisia Naton joukkoja että niitä suomalaisia, jotka työskentelevät Naton tehtävissä ulkomailla.

Kuolemanrangaistuksen kielto pyritty ratkaisemaan noottienvaihdolla

Sopimuksen lisäpöytäkirjan mukaan valtiot eivät saa panna kuolemanrangaistusta täytäntöön toisen maan Nato-tehtävissä oleville kansalaisille. Myöskään lähettäjävaltio ei saa panna kuolemanrangaistusta täytäntöön sellaisessa maassa, jossa se on kielletty.

Suomen perustuslaki kieltää myös kuolemanrangaistukseen tuomitsemisen. Suomi ja Yhdysvallat ovat sopineet asiasta noottienvaihdolla. Noottienvaihdolla pyritään rajaamaan sopimuksen käytännön soveltamista siten, että Suomen perus- ja ihmisoikeusvelvoitteet toteutuvat.

Mikään muu Nato-maa ei ole tehnyt vastaavaa järjestelyä Yhdysvaltojen kanssa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta ja lakivaliokunta ovat lausunnoissaan käsitelleet kuolemanrangaistusta perusteellisesti. Perustuslakivaliokunta toteaa pitävänsä erittäin epätodennäköisenä, että asia konkretisoituisi Nato SOFAn takia. Lakivaliokunta pitää noottienvaihtoa hyvänä ratkaisumallina, vaikka se ei poista ristiriitaa perustuslain ja Nato SOFAn välillä. Ulkoasiainvaliokunta yhtyy näihin lausuntoihin.

Nato SOFA -sopimus ja Pariisin pöytäkirja sekä niiden voimaansaattamista koskevat lait tulee perustuslakivaliokunnan mukaan hyväksyä eduskunnan täysistunnossa kahden kolmasosan enemmistöllä.

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö oli yksimielinen.

Valiokunnan mietintö on myöhemmin tänään luettavissa eduskunnan verkkosivuilta:
https://www.eduskunta.fi/FI/valtiopaivaasiat/Sivut/Valiokuntien-mietinnot.aspx

Lisätiedot: