Mikko_ruutupaita_hirsiseina

Keskustan lappilainen kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Mikko Kärnä on jättänyt eduskunnassa lakialoitteen organisoidun kerjäämisen kieltämiseksi. Aloitteen on allekirjoittanut yhteensä 84 kansanedustajaa kaikista puolueista RKP:ta lukuunottamatta. Aloitteessa esitetään, että kerjäämisen organisoinnista voitaisiin jatkossa tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään 2 vuodeksi.

– Organisoitu kerjääminen on vakava ongelma, johon tulee puuttua. Tällaisessa toiminnassa pyritään hyötymään hädänalaisten ihmisten tilanteesta ja tuotot valuvat organisoidun rikollisuuden taskuun. Kerjäämisongelma on erityisesti kesäinen ilmiö ja se on viimeisinä vuosina levinnyt koko maahan.

Eduskunnassa on aikaisemmin todettu, että itse kerjäämisen kieltäminen on perustuslaillisesti haastavaa. Kärnän aloite etenee seuraavaksi lähetekeskusteluun eduskunnan suureen saliin.

LAKIALOITE

laiksi kerjäämisen organisoinnin kieltämiseksi

Eduskunnalle

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen kuuluu kaikki sellainen viranomaistoiminta, jonka tarkoituksena on luoda ja ylläpitää turvallista elin- ja toimintaympäristöä yhteiskunnan jäsenille, torjua ja estää ennakolta oikeudenloukkauksia ja häiriöitä, poistaa tapahtuneet häiriöt sekä selvittää tapahtuneet oikeudenloukkaukset. Yksi Suomeen viimeisen kymmenen vuoden aikana rantautunut häiriöitä aiheuttava ilmiö on organisoitu kerjääminen. Viranomaisarvioiden mukaan Suomessa on vuosittain, erityisesti kesäaikaan, satoja kerjäläisiä. Ilmiö on viimeisinä vuosina laajentunut paikallisesta pääkaupunkiseudun ilmiöstä lähes koko maahan.

Suomen perustuslaki takaa jokaiselle oikeuden kerjätä ja on todettu, että tähän oikeuteen ei voida puuttua. Sen sijaan viranomaiset ovat saaneet viimeisinä vuosina viitteitä, että osa maassa tapahtuvasta kerjäämisestä on järjestäytyneen rikollisuuden organisoimaa. Tällaiseen ilmiöön voidaan puuttua, mikäli siinä havaitaan ihmiskaupalle tyypillisiä piirteitä, mutta muuten taloudellisessa hyötymistarkoituksessa toteutettua kerjäämisen organisointia ei ole kriminalisoitu.

Kerjäläiset lähtevät usein pakoon kotimaidensa huonoja elinolosuhteita, mutta joukossa on sellaisia, jotka lähtevät kerjäämään ammattimaisesti ja organisoidusti. Parhaiten kerjäläisongelmaan puututaan parantamalla elinolosuhteita kerjäläisten kotimaissa, mutta organisoidun kerjäämisen kieltäminen veisi toiminnasta pois ammattimaisuuden ja hyväksikäytön. Se ei edelleenkään estäisi kenenkään perustuslailliseksi todettua oikeutta kerjätä. Se puuttuisi ainoastaan toimintaan, jossa joku yrittää hyötyä hädänalaisten ihmisten tilanteesta.

Puuttumalla organisoituun kerjäämiseen varmistaisimme, että toiminta ei ole järjestäytyneen rikollisuuden käsissä ja antaisimme selkeän signaalin, että Suomeen emme tällaista halua. Tämä voisi vähentää Suomeen saapuvien ammattimaisten kerjäläisten määrää. Samalla estettäisiin ilmiön takana osaltaan olevan järjestäytyneen rikollisuuden ansaintamahdollisuudet. Kerjäämisen organisoinnin kriminalisointia puoltaa, että toimintaa voidaan hyvillä perusteilla verrata paritukseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

Kerjäämisen organisointi

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

RL 17 Luku

§*

Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä,

1) Järjestää toiselle henkilölle tilan tai alueen kerjäämistä varten,

2) Kuljettaa tietoisena kerjäämiseen ryhtyvää,

3) muuten käyttää hyväkseen jonkun ryhtymistä kerjäämiseen tai

4) Viettelee jonkun kerjäämiseen

On tuomittava kerjäämisen organisoinnista sakkoon tai enintään 2 vuodeksi vankeuteen

 

Tämä laki tulee voimaan * päivänä *kuuta 20**.

 

Helsingissä 16.5.2017

Mikko Kärnä /kesk