Elomaa Kike

Kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaan (ps) mielestä koulukiusaaminen on saatava kuriin. Kiusaaminen on valtava ongelma ja sillä on pitkäkestoiset seuraukset. Kiusaamisesta koituu tutkitusti vakavia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia ja se kasvattaa syrjäytymisen riskiä. Yksilötasolla kiusaaminen aiheuttaa valtavasti inhimillistä kärsimystä ja yhteiskunnalle siitä seuraa merkittäviä kustannuksia.

– Kiusaaminen on sen kokoluokan yhteiskunnallinen ongelma, että se on saatava kuriin hinnalla millä hyvänsä, painottaa Elomaa.

Valtion on hyödynnettävä kaikki mahdolliset keinot kiusaamisen kitkemiseksi. Kouluissa on tällä hetkellä täysi työ opetuksen ja muun ydintoiminnan pyörittämisessä eikä kiusaamiseen ehditä aina puuttua tarpeeksi perusteellisesti. Kunnissa kyllä pyritään vähentämään koulukiusaamista ja monet koulut ovat mukana esimerkiksi kiusaamisen vastaisessa KiVa Koulu –ohjelmassa.

-Mikään KiVa Koulu tai muukaan kampanja ei itsessään paljoa lämmitä kiusaamisen uhrien pahaa oloa. Pahimmillaan tällaisilla ohjelmilla yritetään vain kiillottaa koulun imagoa ja kiusaamistapaukset saatetaan lakaista maton alle, Elomaa toteaa vakavana.

Tarvitaan käytännön toimia, joilla kiusaamiseen voidaan puuttua nykyistä tehokkaammin. Elomaa on tänään jättänyt lakialoitteen, jossa hän ehdottaa koulurauha-asiamiehen nimeämistä jokaiseen kuntaan. Koulurauha-asiamiehen tehtävä olisi neuvoa kouluja koulurauhaan tai kiusaamiseen liittyvissä asioissa sekä ratkoa kiusaamistapauksia ulkopuolisena asiantuntijana. Lisäksi tehtävään kuuluisi seurata koulurauhan toteutumista sekä laatia kunnan sivistyslautakunnalle ja valtuustolle vuosittain kertomus koulurauhan tilasta ja kehityksestä sekä tuoda esille mahdolliset kehitysehdotukset. Koulurauha-asiamies voisi olla joko päätoiminen tai sivutoiminen työntekijä tai tehtävä olisi yhdistettynä johonkin muuhun kunnan virkaan.

-Koulurauha-asiamies toisi juuri sitä käytännön apua kiusaamisen vastaiseen taisteluun siellä missä sitä kipeimmin tarvitaan. Laitoin ennen pääsiäistä Facebook-sivuilleni puhelinnumeroni ja pyysin ihmisiä ottamaan yhteyttä, jos heillä on kerrottavaa koulukiusaamiseen liittyen. Palautetulva on ollut valtaisa ja yhteydenottoja tulee yhä paljon. Nämä tosielämän tarinat kertovat karua kieltään koulukiusaamisesta ja aion itse tehdä kaikkeni, jotta koulukiusaaminen saataisiin kuriin, Elomaa päättää.

Ritva Elomaa ps ym.

Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta

Eduskunnalle

Lakialoitteessa ehdotetaan, että jokaisen kunnan tulisi nimittää koulurauha-asiamies. Koulurauha-asiamiehen tehtävä olisi neuvoa kouluja koulurauhaan tai kiusaamiseen liittyvissä asioissa sekä ratkoa kiusaamistapauksia ulkopuolisena asiantuntijana. Lisäksi koulurauha-asiamies seuraisi koulurauhan toteutumista sekä laatisi kunnan sivistyslautakunnalle ja valtuustolle vuosittain kertomuksen koulurauhan tilasta ja kehityksestä sekä toisi esille mahdolliset kehitysehdotukset.

Aloitteessa ehdotettava koulurauha-asiamies voi olla joko päätoiminen tai sivutoiminen työntekijä, tai tehtävä voidaan yhdistää johonkin muuhun kunnan virkaan. Koulurauha-asiamiehellä olisi valtuudet ottaa vastaan ilmoitukset koulukiusaamista koskien tai muihin vakaviin koulurauhaa häiritseviin asioihin liittyen. Hänellä tulisi olla riittävät valtuudet selvittää tapauksia salassapitovelvollisuudet ja kaikki muut säädökset huomioon ottaen. Lisäksi hänellä pitää olla valtuudet ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin kiusaamistapausten ratkaisemiseksi sekä erityisen vakavien tapausten kohdalla mahdollisuus saattaa ne asianomaisen lautakunnan tai muiden viranomaisten tietoon.

Koulukiusaaminen on vakava ongelma. Kiusaamisella on usein kauaskantoiset seuraukset, ja se saattaa vaikuttaa kiusaamisen uhriin läpi elämän. Kiusaaminen johtaa tutkimustulosten valossa usein vakaviin sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin sekä lisää syrjäytymisriskiä, jos siihen ei puututa tarpeeksi tehokkaasti ja riittävän ajoissa. Henkilötasolla kiusaaminen aiheuttaa valtavasti inhimillistä kärsimystä, ja yhteiskunnalle siitä seuraa merkittäviä kustannuksia. Vaikuttavaan ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen on panostettava, jotta kiusaamista saadaan vähennettyä.

Koulukiusaamisen ehkäisyyn ei olla toistaiseksi löydetty tarpeeksi tehokkaita keinoja. Kiusaamistapauksiin puuttuminen on usein haastavaa koulun henkilökunnan näkökulmasta. Henkilökohtaiset suhteet oppilaisiin ja oppilaiden vanhempiin saattavat vaikeuttaa ongelmatilanteiden käsittelyä. Myös oppilaille voi toisinaan olla vaikeaa ilmoittaa kiusaamistapauksista koulun henkilökunnalle. Ulkopuolinen apu kiusaamistapausten ratkomiseen hyödyttäisi kaikkia osapuolia.

Koulurauha-asiamies vastaisi kunnan tai tietyn alueen perusasteen koulujen haastavien kiusaamistapausten ratkomisesta. Koulurauha-asiamies ei olisi näin ollen sidoksissa yksittäiseen kouluun tai koulujen henkilökuntaan. Koulurauha-asiamies olisi uudentyyppinen kanava puuttua koulukiusaamiseen ja seurata kunnissa koulurauhaan liittyvää kehitystä systemaattisesti. Koulurauha-asiamies helpottaisi koulujen henkilökunnan tilannetta kiusaamistapausten ratkomisessa sekä toisi asiantuntija-apua sekä tukea kaikille osapuolille. Lisäksi koulurauha-asiamiesten kautta saataisiin nykyistä parempi tilannekuva kiusaamisesta Suomen kouluissa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme, että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki perusopetuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään perusopetuslain (628/1998) 1 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1136/2003, 1040/ 2014 ja 1507/2016, uusi 6 momentti sekä lakiin uusi 6 a § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

Tässä laissa säädetään lisäksi koulurauha-asiamiehestä.

2 luku

Kunta opetuksen järjestäjänä

6 a §

Koulurauha-asiamies

Kunnille on nimettävä koulurauha-asiamies. Koulurauha-asiamiehen tehtävää voi hoitaa tarvittaessa kunnan muu viranhaltija, tai kuntaan voidaan perustaa erillinen koulurauha-asiamiehen virka.

Koulurauha-asiamiehen tehtävänä on:

  • neuvoa kouluja koulurauhaan ja kiusaamiseen liittyvien ongelmatilanteiden ratkaisussa;
  • ratkoa koulukiusaamiseen ja koulurauhaan liittyviä tapauksia puolueettomana ulkopuolisena asiantuntijana;
  • seurata koulurauhan toteutumista ja laatia vuosittain kunnan sivistyslautakunnalle ja valtuustolle kertomus koulurauhan tilasta ja kehityksestä sekä tuoda esille mahdolliset kehitysehdotukset;
  • tiedottaa koulurauhaan ja kiusaamiseen liittyen; sekä
  • toimia muutenkin koulurauhan edistämiseksi ja kiusaamisen vähentämiseksi.

2

  Lakialoite LA 13/2018 vp

————

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 20  .

——————

Helsingissä 20.4.2018

Ritva Elomaa ps

Leena Meri ps

Juho Eerola ps

Laura Huhtasaari ps

Olli Immonen ps

Arja Juvonen ps

Rami Lehto ps

Jani Mäkelä ps

Jari Ronkainen ps

Sami Savio ps

Ville Vähämäki ps

Ville Tavio ps

Outi Alanko-Kahiluoto vihr

Jani Toivola vihr

Eeva-Johanna Eloranta sd

Mika Raatikainen ps

Mika Niikko ps

Tom Packalén ps

Esko Kiviranta kesk