Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa ravintoloiden aukioloaikojen ja anniskeluaikojen väliaikaista rajoittamista, kun ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikainen kielto loppuu. Valiokunta antoi tiistaina 26. toukokuuta asiasta mietinnön (StVM 11/2020).

Tartuntatautilakiin ehdotetut tilapäiset säännökset ravitsemisliikkeiden aukiolo- ja anniskeluajoista sekä niiden sisä- ja ulkotilojen asiakaspaikkamääristä ja käyttöä koskevista rajoituksista ovat valiokunnan mielestä välttämättömiä tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Valiokunta pitää tärkeänä, että rajoituksia puretaan alkuvaiheessa asteittain ja varovaisuutta noudattaen. Ravintolat voivat lakiehdotuksen mukaan olla alkuvaiheessa auki kello 6-23 välisenä aikana ja anniskelu on mahdollista kello 9-22 välisenä aikana. Valiokunta pitää myös tärkeänä, että toimenpiteiden vaikutuksia ja muuttamistarpeita tarkastellaan säännöllisesti ja ryhdytään tilanteen edellyttämiin joko rajoituksia kiristäviin tai lieventäviin toimiin.

Valiokunta muutti asetuksenantovaltuuksia niin, että niissä otetaan huomioon perustuslakivaliokunnan kannanotot siten, että säännöksistä ilmenevät täsmällisemmin ravitsemistoimintaa harjoittavan velvollisuudet ja vaatimus siitä, että velvoitteiden ja rajoitusten tulee olla asiallisesti ja alueellisesti välttämättömiä.

Mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta.

Valiokunnan mietintö on luettavissa osoitteessa 

https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/StVM+11/2020