Kuva: Hanne Salonen / Eduskunta

Tarkastusvaliokunta jatkaa valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoitoa koskevan asian käsittelyä

Tarkastusvaliokunta käynnisti 10. helmikuuta selvityksen sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa sekä hyvän hallinnon periaatteiden ja asiaa koskevien säännösten noudattamista Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoidossa.  Valiokunta on kuullut asiantunt​ijoita eduskunnan hallinnosta, sisäisestä tarkastuksesta ja tilintarkastuksesta, valtiovarain controller-toiminnosta, valtiovarainministeriöstä ja Valtiontalouden tarkastusvirastosta. Lisäksi valiokunta on saanut tarkastusvirastolta kirjallisen asiantuntijalausunnon, joka sisältää kuvauksen riskienhallinnasta ja VTV:n sisäisen valvonnan järjestämisestä taloushallinnossa, taloushallinnon prosesseista ja vastuista, sisäisen tarkastajan tehtävän kuvauksen ja toiminnan sekä matkustamista koskevat prosessit koskien niin virkamiehiä kuin pääjohtajaa (kuten matkamääräykset, matkalaskut, hyväksymiset) ja lisäksi erinäisiä tietoja pääjohtajan matkakuluista.

Valiokunta jatkaa asian käsittelyä ja tulee tiedottamaan asiasta, kun valiokunnan mietintö on valmistunut.

Julkisuudessa on noussut esiin tietoja tarkastusviraston raporttien vesittämisestä ja tarkastustoimintaan käytetyn panostuksen vähenemisestä. Näitä näkökohtia ei ole noussut esiin valiokunnan työskentelyssä julkisuudessa esitetyllä tavalla. Valiokunta palaa esille nousseisiin kysymyksiin jatkaessaan Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomuksen 2019 käsittelyä ja aloittaessaan eduskunnan tilintarkastajien vuotta 2020 koskevan kertomuksen käsittelyn toukokuussa, kun eduskunnan tilintarkastajien käynnistämä erityistilintarkastus on valmistunut.

Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että valiokunnan toimivaltaan ei kuulu puuttuminen operatiiviseen johtamiseen tarkastusviraston eikä minkään muunkaan valtion viraston tai laitoksen osalta.

Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu eduskunnalle annettujen valtiontaloutta koskevien kertomusten käsittely

Perustuslain mukaan eduskunta valvoo valtion taloudenhoitoa ja valtion talousarvion noudattamista. Tarkastusvaliokunnan tehtävät, toimivalta ja toimiala määritellään perustuslain 90 §:ssä.

Valiokunnan tehtäviin kuuluu eduskunnalle annettujen valtiontaloutta koskevien kertomusten käsittely. Näitä ovat hallituksen vuosikertomus sekä Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle valtiopäiväasioina antamat kertomukset: viraston vuosikertomus, erilliskertomus hallituksen vuosikertomuksen ja valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta sekä finanssipolitiikan valvonnan raportit.

Valiokunta käsittelee vuosittain myös eduskunnan tilintarkastajien kertomukset (Eduskunnan kanslia, Ulkopoliittinen instituutti ja Valtiontalouden tarkastusvirasto). Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittelevät eduskunnan tilintarkastajat. Tarkastusvaliokunta käsittelee eduskunnan tilintarkastajien kertomuksen siinä vaiheessa, kun se on valiokunnalle saapunut eduskunnan lähetekeskustelusta.

Näiden lisäksi valiokunta käsittelee tarkastusviraston vaali- ja puoluerahoituksen valvontaa koskevat kertomukset.

Valiokunta voi lisäksi omasta aloitteestaan teettää hallituksen toimenpiteiden vaikuttavuutta ja tuloksia arvioivia tutkimuksia tai selvityksiä.