7.5.2019 Helsinki, Eduskunta - Mari Rantanen. kuva Matti Matikainen

Kuva: Matti Matikainen

Kansanedustaja Mari Rantanen (ps) teki kirjallisen kysymyksen poliisin oikeudesta sosiaaliviranomaisen asiakastietoihin: ”Poliisilla tulee olla pääsy kaikkeen tarvitsemaansa tietoon terrorismin ehkäisyssä”

Perussuomalainen kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Mari Rantanen on tehnyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän tiedustelee hallitukselta toimenpiteitä, joilla poliisille saataisiin oikeudet tarvitsemiinsa tietoihin uhka-arvioiden tekemistä varten. Helsingin Sanomat uutisoi eilen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta, jonka mukaan Helsingin poliisilla ei ollut oikeutta saada sosiaaliviranomaisen asiakastietoja väkivaltaiseksi epäillystä henkilöstä, kun tarkoituksena oli estää mahdollinen uskonnollisista, poliittisista tai ideologisista motiiveista tehty terroriteko.

– Tein kirjallisen kysymyksen, jotta voitaisiin arvioida, onko poliisilla tarvittavat työkalut ennaltaehkäistä vakavia väkivalta- ja terroritekoja. Poliisilla tulee olla pääsy kaikkeen tarvitsemaansa tietoon ja tiedonkulun on oltava saumatonta viranomaisten välillä, juhlapuheet eivät riitä, Rantanen sanoo.

Helsingin poliisi oli tehnyt uhka-arviota suojelupolisiin ja keskusrikospoliisin pyynnöstä. Helsingin sosiaalivirasto kieltäytyi kuitenkin antamasta tietoja vedoten lakiin, jossa sosiaalihuollon asiakirjatiedot on määrätty ehdottoman salaisiksi. Tietoja voidaan luovuttaa poliisille vain, jos sosiaaliviranomainen epäilee jonkun hengen tai terveyden olevan vaarassa, tai jos poliisi on selvittämässä rikosta, josta saattaa seurata neljä vuotta vankeutta.

– Laki ei toimi, jos se rajoittaa poliisin mahdollisuuksia puuttua rikoksiin ennen niiden tapahtumista. Hallituksen tulisikin valmistella eduskunnalle lakimuutos, jossa poliisin tiedonsaantioikeutta laajennettaisiin uhka-arvioiden tekemistä varten. Keväällä tapahtuva terrorismilainsäädännön uudistaminen tarjoaisi tähän erinomaisen ajankohdan, Rantanen perustelee.

Kirjallinen kysymys

poliisin oikeudesta sosiaaliviranomaisten asiakastietoihin

Eduskunnan puhemiehelle

Korkeimman hallinto-oikeuden tämänpäiväisen vuosikirjaratkaisun mukaan laissa ei ole säännöstöä, jonka perusteella sosiaaliviranomaisen tulee luovuttaa asiakastietoja poliisille uhka-arvion tekemistä varten.

Helsingin poliisi teki suojelupoliisin ja keskusrikospoliisin pyynnöstä uhka-arviota väkivaltaiseksi epäillystä henkilöstä. Tarkoituksena oli estää mahdollinen uskonnollisista, poliittisista tai ideologisista motiiveista tehty terroriteko. Poliisi pyysi sosiaalivirastolta henkilön perustietoja sekä väkivaltaisen käyttäytymisen arvion kannalta keskeisiä tietoja. Sosiaalivirasto kieltäytyi, sillä laissa sosiaalihuollon asiakirjojen sisältämä tieto on säädetty ehdottoman salaiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa poliisille vain, jos se on selvittämässä rikosta, josta saattaa seurata vankeutta vähintään neljä vuotta. Tietoja voidaan luovuttaa myös sosiaaliviranomaisen aloitteesta, jos on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista säädetyn lain mukaan tietoja voidaan luovuttaa vain, jos kyse on rikoksesta tai rikosepäilystä.

Poliisin mukaan tiukka laintulkinta estää poliisilta riittävän tiedonsaannin vakavien väkivaltarikosten ja terroritekojen estämiseksi. Poliisin on tärkeää tunnistaa etukäteen väkivaltainen riskikäyttäytyminen, jotta mahdollinen rikos voidaan ehkäistä. Nykyinen lainsäädäntö rajoittaa poliisin mahdollisuuksia puuttua rikoksiin ennen niiden tapahtumista.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin, joilla poliisille turvataan riittävä tieto uhka-arvioiden tekemistä varten?

Helsingissä 21.1.2021

Mari Rantanen [ps]