Tuomioja Erkki Sirpa_Puoli

Erkki Tuomioja ja Sirpa Paatero

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutuskalenterista vuodelle 2018 löytyy kursseja, joihin alaikäiset voivat osallistua. Kalenterista löytyvät muun muassa seuraavat koulutukset: Intti tutuksi naisille, Intti ja ilmapuolustus tutuksi naisille sekä HÄMEEN ILVES 2018 Varusmieselämän perusteet naisille. Näille kursseille alle 18-vuotiaat saavat osallistua huoltajan suostumuksella. 

Kaikki yllä mainitut koulutukset ovat vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain (556/2007) 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta. Tällaiseen koulutukseen osallistumiseen ja koulutuksen antamiseen on saman lain 20 §:n 2 momentissa säädetty ehdoton alaikäraja seuraavasti: ”Lisäksi Maanpuolustuskoulutusyhdistys voi antaa sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta yli 18-vuotiaille.”

Maanpuolustuksesta annetun lain esitöissä ikärajaa on perusteltu niin sanotun lapsisotilassopimuksen kirjausten noudattamisella. Kyse on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen lisäpöytäkirjasta koskien lasten osallistumista aseellisiin konflikteihin. Suomi ratifioi kyseisen lisäpöytäkirjan vuonna 2002. Pöytäkirja määrää, että pakollisen asevoimiin värväyksen ja vihollisuuksiin osallistumisen vähimmäisikä on 18 vuotta. Se ei kiellä alle 18-vuotiaan vapaaehtoista asepalvelusta, mutta Suomessa lainsäädäntö noudattaa UNICEFin suositusta, eikä asepalvelusta voi suorittaa vapaaehtoisestikaan alle 18-vuotiaana. On huolestuttavaa, että tämä lapsisotilassopimuksen henki ei ulotu vapaaehtoiseen maanpuolustukseen asti, vaan sotilaallisia taitoja harjoittavia kursseja pidetään ja markkinoidaan myös alaikäisille.

Lisäksi on kyseenalaista, että maanpuolustuksesta annetun lain ikärajavelvoitetta kierretään sillä, että huoltajien suostumuksella näillä kursseilla lapsille luodaan sotilaallisia valmiuksia. Kurssien sotilaallisesta luonteesta ja valmiuskouluttamisesta kertoo muun muassa se, että täysi-ikäisille näiltä kursseilta myönnetään rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia. Tämä tarkoittaa sitä, että Puolustusvoimat pitää kurssilla opittua sotilaallisina taitoina. 

Oma tärkeä kysymyksensä on, onko Maanpuolustuskoulutusyhdistys pyytänyt alaikäisten kanssa toimivista vapaaehtoisista henkilöistä rikostaustaotteen, mitä laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä suosittaa. Puolustusvoimilla tulisi olla keinoja puuttua siihen, millaisia kouluttajia ja henkilöitä MPK käyttää muun muassa näissä alaikäisille tytöille suunnatuissa koulutustapahtumissa. 

Lapsilla ja nuorilla on muun muassa koulujen ja järjestöjen kautta mahdollisuus tutustua monien eri viranomaisten toimintaan, kuten Puolustusvoimat, Poliisi, pelastuslaitos ja rajavalvonta. Tällaiset molemminpuoliset tutustumiset ovat luonteva kanava kertoa lapsille ja nuorille, miten suomalaiset viranomaiset toimivat, eikä niissä ole kyse minkäänlaisesta koulutustoiminnasta. Myös maanpuolustuksen osalta toiminnan luonteen tulee olla tutustumista, ei lasten ja nuorten militarisoimista opettamalla heille sotilaallisia valmiuksia. 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten puolustusministeri aikoo puuttua siihen, että Maanpuolustuskoulutusyhdistys antaa sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta alaikäisille?

Entä onko Puolustusvoimat tietoinen, onko MPK pyytänyt rikostaustaotetta alaikäisille tarjottavien kurssien vapaaehtoisilta kouluttajilta?

Mikä on puolustusministerin näkemys siitä, että vapaaehtoisen maanpuolustuksen kursseja pitää ylipäätään tarjota alle 18-vuotiaille?

Näkeekö puolustusministeri tämän toiminnan olevan vastoin YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen lisäpöytäkirjan linjaa, jota suomi on asevelvollisuuden osalta aiemmin noudattanut?

Helsingissä 16.3.2018 Erkki Tuomioja /sd Sirpa Paatero /sd