Sarkkinen, Hanna vas
Sarkkinen, Hanna vas
Sarkkinen, Hanna vas

Hanna Sarkkinen: Vakuutusyhtiöt velvoitettava myöntämään kotivakuutus kaikille

Vasemmistoliiton kansanedustaja, talousvaliokunnan jäsen Hanna Sarkkinen vaatii kirjallisessa kysymyksessään vakuutuslainsäädäntöä muutettavaksi siten, että vakuutusyhtiölle säädetään velvollisuus myöntää kotivakuutus kaikille.

– Kotivakuutus on usein edellytys vuokra-asunnon saamiselle. Vakuutusyhtiöt eivät usein myönnä kotivakuutuksia maksuhäiriömerkinnän omaaville ihmisille. Yli 370 000 maksuhäiriömerkintäisen ihmisen asunnon saaminen ja koko elämä saattaa vaikeutua tämän takia. Joissain tapauksissa käytäntö voi jopa sysätä ihmisiä asunnottomuuteen, Sarkkinen sanoo.

Toisin kuin pakollisen liikennevakuutuksen tapauksessa, nykyinen lainsäädäntö ei edellytä vakuutusyhtiöitä myöntämään kotivakuutusta kaikille.

– Asunto on ihmisen elämän perusedellytys, jonka toteutuminen pitää taata jokaiselle. Lakia on siis muutettava ja vakuutusyhtiöille on säädettävä velvollisuus myöntää kotivakuutus kaikille, Sarkkinen vaatii.

Sarkkinen muistuttaa, että maksuhäiriömerkintöjä saattaa syntyä monenlaisissa tilanteissa ja merkintä säilyy pitkään ja vaikeuttaa monin tavoin ihmisten elämää.

– Maksuhäiriömerkintä ei automaattisesti tarkoita, että ihminen olisi edesvastuuton tai ei pyrkisi hoitamaan raha-asioitaan hyvin. Vakuutusyhtiöiden oikeudet voitaisiin varmistaa ehdottamani pakollisen kotivakuutuksen myöntämisen olosuhteissa esimerkiksi siten, että niillä olisi mahdollisuus periä vakuutuksen vuosimaksu ennakkoon.

KIRJALLINEN KYSYMYS

Maksuhäiriömerkintäisten kotivakuutuksen saamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Maksuhäiriömerkintä on usein este kotivakuutuksen saamiselle ja vuokra-asunnon saaminen taas useimmiten edellyttää voimassaolevan kotivakuutuksen hankkimista. Näin voi muodostua tilanteita, joissa maksuhäiriömerkinnän omaava henkilö jää vaille vuokra-asuntoa puuttuvan kotivakuutuksen vuoksi.

Vakuutusyhtiöillä ei ole lakisääteistä velvollisuutta myöntää vapaaehtoisia vakuutuksia kuten kotivakuutusta. Sen sijaan vakuutusyhtiöillä on velvollisuus myöntää pakollinen liikennevakuutus. Maksuhäiriömerkintä ei kuitenkaan saa olla automaattinen este kotivakuutuksen epäämiselle. Tästä huolimatta monet vakuutusyhtiöt käyttävät maksuhäiriömerkintää automaattisena vakuutuksen epäämisen perusteena.

Tällä hetkellä jotkut yhtiöt epäävät hakemuksen pelkän maksuhäiriömerkinnän perusteella, mutta toiset saattavat kotivakuutuksen myöntää yksityiskohtaisten selvitysten jälkeen. Tämä epäselvä lainsäädännöllinen tilanne asettaa vakuutuksen hakijat keskenään eriarvoiseen asemaan, kun vakuutuksen saaminen perustuu siihen, miten vakuuttavia perusteita kykenee kirjallisesti tuottamaan. Vakuutusyhtiöt puolestaan joutuvat keskenään eriarvoiseen asemaan, kun lain henkeä noudattavien yhtiöiden riski ja työmäärä kasvaa suuremmaksi kuin toisten.

Vakuutusyhtiöiden käytäntö voi aiheuttaa ihmisille merkittäviä ongelmia ja erittäin vaikeita tilanteita. Se voi osaltaan olla mukana aiheuttamassa jopa asunnottomuutta. Suomessa on tällä hetkellä yli 370 000 maksuhäiriömerkintäistä henkilöä, joiden elämää ja asunnon saantia vakuutusyhtiöiden käytäntö voi merkittävästi vaikeuttaa. Asunto on ihmisen elämän perusedellytys, jonka saamisen tiellä ei saisi olla tämän kaltaisia esteitä.

On selvää, että lakia on muutettava näiltä osin. Nykyistä vakuutussopimuslakia (28.6.1994/543) valmisteltaessa annetun hallituksen esityksen perustelutekstissä on annettu ohjeistus siitä, että maksuhäiriömerkintä ei yksistään ole hyväksyttävä syy vakuutushakemuksen epäämiselle ei selvästikään ole käytännössä riittävä tai riittävän sitova tai takaa kansalaisten oikeuksia riittävällä ja kohtuullisella tavalla. (“Valmistelussa päädyttiin siihen, että vakuutuksen hakijan asema voidaan riittävästi turvata asettamalla vakuutuksenantajalle velvollisuus perustella vakuutushakemuksen hylkäävä päätöksensä. Hylkäysperusteen olisi oltava hyvän vakuutustavan mukainen. ” HE 63/2009 vp, luku 2.4.)

Vakuutussopimuslakia tulisi muuttaa siten, että vakuutusyhtiöillä olisi velvollisuus myöntää kotivakuutus samaan tapaan kuin niillä on velvollisuus myöntää liikennevakuutus, tai muutoin lainsäädännöllä ja ohjeistuksella varmistaa, että kaikki kansalaiset saavat kotivakuutuksen ilman kohtuuttomia esteitä eikä vakuutuksen saaminen vaikeuta asunnon saamista.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä sen varmistamiseksi, että vakuutusyhtiöt jatkossa myöntävät kotivakuutuksia myös maksuhäiriömerkinnän omaaville henkilöille ja ettei kotivakuutuksen saaminen ole este asunnon saamiselle?

Aikooko hallitus esittää vakuutussopimuslain muuttamista siten, että vakuutusyhtiöille säädetään velvollisuus myöntää kotivakuutus pakollisen liikennevakuutuksen tapaan?

Helsingissä 9.8.2016

Hanna Sarkkinen /vas