Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on käsitellyt tänään hallituksen valmistelemaa lainsäädäntöä siitä, miten pahimmilla epidemia-alueilla voidaan rajoittaa sosiaalisia kontakteja ja näin hillitä viruksen leviämistä. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on huolissaan vakavasta epidemiatilanteesta. Nyt tarvitaan lisärajoituksia, jotta ihmisten terveys ja sairaanhoidon kantokyky saadaan turvattua.

Hallitus on valmistellut sosiaalisten kontaktien rajoittamisesta esityksen, joka perustuu liikkumisen rajoittamiseen vain aivan välttämättömään. Liikkumisen rajoittaminen on toimi, joka puuttuu erittäin syvälle perusoikeuksiin ja yksilönvapauksiin. Siksi perusoikeutta liikkumiseen voidaan rajoittaa vain aivan välttämättömänä, oikeasuhtaisena ja viimesijaisena toimenpiteenä.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä on edelleen epäilyjä siitä, täyttyvätkö lain vaatimat välttämättömyyden, oikeasuhtaisuuden ja vaikuttavuuden kriteerit.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän mielestä hallitus voi kuitenkin antaa perustelut eduskunnan arvioitavaksi. Eduskunnan ja erityisesti perustuslakivaliokunnan tehtävänä on asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen arvioida, täyttyvätkö erittäin korkeat välttämättömyyden ja oikeasuhtaisuuden kynnykset. Vasta nämä eduskunnassa saadut asiantuntija-arviot kuultuaan voivat vasemmistoliiton eduskuntaryhmän edustajat ottaa lopullisesti kantaa lain välttämättömyydestä.

Lisäksi vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on käynyt esitetyn lakiluonnoksen pykäliä läpi.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän mielestä pykälissä pitää huomioida se, että entistä useampi asuu yksin ja perhesuhteet ovat moninaiset. Tämä on tyypillistä juuri suurissa kaupungeissa, erityisesti Helsingissä, joita mahdollinen lainsäädäntö ja sen pohjalta annetut rajoitukset koskisivat.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän mukaan lain pykälien pitää mahdollistaa ulkoilu luonnossa, joten se ei voi rajata ihmisten liikkumista vain asuinpaikan läheisyyteen. Myös kantakaupungissa monesti ahtaasti asuvilla pitää olla mahdollisuus lähteä luontoon ja tavata ystäviä turvavälein ulkona.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän mukaan pykälissä pitää huomioida se, että puolisot voivat asua myös eri osoitteissa ja puolisoiden tapaaminen pitää mahdollistaa myös rajoitusten aikana. Samoin perheet voivat asua useissa osoitteissa. Isovanhemmilla pitää olla mahdollisuus tavata lapsenlapsiaan turvallisesti ulkona. Myös asunnottomien tilanne on huomioitava, ja tehtävä kaikki voitava, jotta ylipäätään haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmisryhmät eivät kärsi raskaimmin.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä pitää välttämättömänä, että laissa olevat rajoitukset eivät estä varhaiskasvatukseen, peruskouluun tai toisen asteen opetukseen osallistumista. Lasten oikeus yhdessä leikkimiseen ja pelaamiseen ulkona pitää turvata.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tulee käymään pykälät vielä huolellisesti eduskuntakäsittelyssä läpi, jotta ne ovat asianmukaiset.

Lain voimaansaattaminen vaatii välttämättömyysharkintaa eduskunnassa. Jos eduskunta hyväksyy lain, pitää välttämättömyysharkinta tehdä myös ennen kuin valtioneuvosto antaa mahdollisen asetuksen lain käytöstä.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä toteaa, että mahdollisella lain käyttöönotolla olisi merkittävät taloudelliset vaikutukset erityisesti erikoisliikkeille sekä palvelualan yrityksille ja itsensätyöllistäjille, ja sitä kautta työllisyydelle. Lain käyttöönotto vaatii taloudellista tukea niin yrityksille kuin työntekijöille.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä arvioi, että lain tosiasiallinen valvonta on varsin vaikeaa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää, että lain valvonta on tasapuolista eikä kohdistu mihinkään erityisryhmiin.

Lopuksi vasemmistoliiton eduskuntaryhmä haluaa voimakkaasti painottaa, että lain mahdollisesta hyväksymisestä ei saa muodostaa ennakkotapausta. Kynnys esitetyn kaltaiselle perusoikeuksien rajoittamiselle on välttämätöntä pitää korkeana niin nyt kuin tulevaisuudessa.