Komissio on tänään ehdottanut kattavaa strategiaa, jolla edistetään EU:n teollisuuden johtoasemaa kehittyneiden materiaalien alalla. Kyse on keskeisestä mahdollistavasta teknologiasta, jolla on erittäin suuri merkitys vihreän ja digitaalisen siirtymän kannalta.

Komission tiedonannossa, joka koskee kehittyneitä materiaaleja ja teollisuuden johtoaseman turvaamista, esitetään konkreettisia toimia, joiden avulla voidaan saattaa tutkimuksen ja innovoinnin painopisteet ja investoinnit EU:ssa yhdenmukaisiksi ja varmistaa Euroopan johtoasema tämän keskeisen teknologian alalla. Tämä on ensimmäinen askel kohti kehittyneitä materiaaleja koskevaa yhteistä eurooppalaista lähestymistapaa ja luo perustan jatkotoimille.

Kehittyneet materiaalit ovat materiaaleja, jotka on suunniteltu ja valmistettu tavallista tehokkaammiksi tai joilla on erityisiä ominaisuuksia ja joita voidaan kehittää ennennäkemättömän nopeasti nykyisen tieteellisen tietämyksen ja laskentatehon ansiosta. Ne ovat olennaisen tärkeitä esimerkiksi energiaa, elektroniikkaa, rakentamista ja liikkuvuutta koskevan innovoinnin kannalta ja siksi ratkaisevan tärkeitä vihreän ja digitaalisen siirtymän kannalta.

Kehittyneiden materiaalien kysynnän odotetaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina esimerkiksi uusiutuvan energian, akkujen, päästöttömien rakennusten, puolijohteiden, lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden, satelliittien, kantorakettien ja lentokoneiden tuotannossa. Lisäksi sen odotetaan kasvavan myös muiden kaksikäyttösovellusten sekä puolustustarvikkeiden tuotannossa.

Komission tiedonannossa esitetyillä toimilla vahvistetaan myös EU:n avointa strategista riippumattomuutta ja taloudellista turvallisuutta vähentämällä riippuvuutta kriittisistä materiaaleista. Tämä tehdään korvaamalla materiaaleja tai tukemalla niiden kierrätystä ja uudelleenkäyttöä.

Tiedonannossa ehdotetaan toimia viidellä keskeisellä osa-alueella. Toimet on tarkoitus toteuttaa yhdessä EU-maiden, teollisuuden toimijoiden ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa.

  • Vahvistetaan kehittyneitä materiaaleja koskevaa eurooppalaista tutkimus- ja innovointiekosysteemiä.
  • Nopeutetaan innovatiivisten materiaalien markkinoille saattamista.
  • Lisätään pääomainvestointeja ja mahdollisuuksia saada rahoitusta. Osana tätä toimenpidepakettia EU käynnistää Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa uuden kumppanuuden teollisuuden kanssa.
  • Edistetään kehittyneiden materiaalien tuotantoa ja käyttöä.
  • Perustetaan kehittyneitä materiaaleja käsittelevä teknologianeuvosto.