Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, arvoista ja avoimuudesta vastaava varapuheenjohtaja Věra Jourová ja tasa-arvoasioista vastaava komission jäsen Helena Dalli antoivat 2. elokuuta vietettävän romanien joukkotuhon muistopäivän johdosta seuraavan julkilausuman:

”Romanien joukkotuhon eurooppalaisena muistopäivänä kunnioitamme holokaustin uhreina kuolleiden satojentuhansien romanien muistoa ja vakuutamme jälleen, että pyrimme kohti tasa-arvon unionia ja olemme sitoutuneita sen saavuttamiseen. Muistutamme, että vapaus, josta nyt saamme nauttia, edellyttää vastuunottoa ja toimintaa. Euroopalla on velvollisuus suojella vähemmistöjään rasismilta ja syrjinnältä.

Näistä kauhuista selvinneiden ja niitä todistaneiden määrän vähetessä meillä on entistäkin suurempi velvollisuus muistaa heidät ja välittää heidän todistajanlausuntonsa eteenpäin. Siksi on edelleen olennaisen tärkeää kertoa joukkotuhosta samalla kun pyrimme kehittämään yhteiskuntiemme kykyä vastustaa syrjintää ja tukemaan kestäviä toimia romanivastaisuuden, antisemitismin, ennakkoluulojen ja vihan torjumiseksi.

Holokaustin hirvittävä historia velvoittaa meitä luomaan syrjinnän vastaisen kattavan suojelujärjestelmän, jonka myötä Euroopan unionissa kunnioitetaan kaikkien ihmisarvoa ja perusoikeuksia. Tämän vuoksi komissio kehottaa jälleen kaikkia jäsenmaita sitoutumaan romanien tasa-arvoa, osallisuutta ja osallistumista koskevaan EU:n strategiakehykseen. Meidän on yhdessä torjuttava romanivastaisuutta sen kaikissa muodoissa ja saatava se loppumaan.”

Tausta

Euroopan parlamentti päätti vuonna 2015, että romanien joukkotuhon eurooppalaista muistopäivää aletaan viettää vuosittain 2. elokuuta. Näin muistetaan niitä 500 000 eurooppalaista romania, jotka murhattiin natsien miehittämässä Euroopassa. Määrä vastasi vähintään neljännestä tuolloisesta romaniväestöstä.Euroopan komissio ja EU:n jäsenmaat ovat sitoutuneet torjumaan romanivastaisuutta osana vuonna 2020 hyväksyttyä romaneja koskevaa EU:n strategiakehystä ja romaneista annettua neuvoston suositusta. Kehyksessä esitetään kattava kolmipilarinen lähestymistapa, johon kuuluvat tasa-arvo kaikkien muiden yhteiskunnan jäsenten kanssa, sosiaalinen ja taloudellinen osallisuus sekä osallistuminen poliittiseen, sosiaaliseen, taloudelliseen ja kulttuurielämään. EU-maiden kansallisista romaneja koskevista strategiakehyksistä laadittu ensimmäinen arviointikertomus hyväksyttiin 9. tammikuuta 2023.

Kuten komission laatimassa vuoden 2023 arviointikertomuksessa korostetaan, useat jäsenmaat ovat sisällyttäneet kansallisiin romanistrategioihinsa romanien historian ja kulttuurin edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Niitä ovat esimerkiksi vuoropuhelun helpottaminen, menneiden epäoikeudenmukaisuuksien tunnustaminen ja sovintoprosesseihin osallistuminen, romaneja koskevien osioiden sisällyttäminen opetussuunnitelmiin ja oppikirjoihin sekä romanien joukkotuhon muistoksi 2. elokuuta järjestettävät tilaisuudet.

Komissio pyrkii lisäämään tietoisuutta romanien joukkotuhosta siten, että se on laajentanut yhdessä holokaustin muistoa kunnioittavan kansainvälisen liiton (IHRA), Unescon ja Yhdistyneiden kansakuntien kanssa toteuttamansa maailmanlaajuisen kampanjan #ProtectTheFacts käsittämään myös romaniväestön näkökulman.

Euroopan komissio tarjoaa Euroopan muistiperintöhankkeiden tukemiseen EU:n rahoitusta osana kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelmaa (CERV). Erityisenä painopisteenä ovat hankkeet, joilla pyritään joko vahvistamaan holokaustin muistamista ja sitä koskevaa koulutusta ja tutkimusta tai torjumaan holokaustin kieltämistä ja vääristelyä.

Romanien tasa-arvo, osallisuus ja osallistuminen EU:ssa

Romaneja koskeva EU:n strategiakehys