Komissio hyväksyi tänään 225 hanketta, joille myönnetään tukea teknisen tuen välineestä. Hankkeilla autetaan EU-maita suunnittelemaan, valmistelemaan ja toteuttamaan uudistuksia, joissa tavoitteena on nykyaikainen, kriisinsietokykyinen julkishallinto, ekologisesti kestävät kasvustrategiat ja selviytymiskykyiset kansantaloudet. Myös kansallisiin elpymis- ja palautumissuunnitelmiin sisältyy useita uudistushankkeita. Komissio tukee Suomea kuudessa hankkeessa, jotka liittyvät vihreään siirtymään, julkishallintoon ja hallinta- ja ohjausjärjestelmiin, muuttoliikkeen hallintaan sekä digitaaliseen rahoitukseen.

Kuten koheesio- ja uudistusasioista vastaava komissaari Elisa Ferreira toteaa, pandemia ei ole vielä ohi, vaikka kaksi viikkoa sitten Euroopassa puhkesikin uusi kriisi. ”Teknisen tuen välineellä tuetaan jäsenvaltioita ja -alueita jatkossakin uudistuksissa, jotka parantavat niiden kriisinsietokykyä, tukevat kasvustrategioita, luovat pohjaa vihreälle ja digitaaliselle siirtymälle ja varmistavat julkishallinnon tehokkuuden ja ketteryyden.”

Jäsenvaltioiden uudistuksia tuetaan teknisen tuen välineestä, jonka kokonaisbudjetti vuonna 2022 on 116,8 miljoonaa euroa. Teknisen tuen väline on kysyntälähtöinen, räätälöityä asiantuntemusta tarjoava väline, mutta joustavuutensa ansiosta sitä voidaan mukauttaa nopeasti jäsenvaltioiden uusiin tarpeisiin, kun jäsenvaltiot tätä pyytävät.

Entistä kohdennetumpaa tukea

Hankkeet ovat vahvasti linjassa komission keskeisten painopisteiden kanssa, sillä myös vuonna 2022 teknisen tuen välineestä annetaan jäsenvaltioille tukea uudistuksiin, joilla edistetään vihreää ja digitaalista siirtymää sekä parannetaan julkishallinnon tehokkuutta ja toiminnallisia valmiuksia. Hakemuksista 36 %:ssa päähuomion kohteena ovat vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet ja 51 %:ssa digitaalinen siirtymä. Hankkeista, jotka on valittu saamaan tukea teknisen tuen välineestä vuonna 2022, kaikkiaan 57 % liittyy jäsenvaltioiden elpymis- ja palautumissuunnitelmien mukaisiin uudistuksiin.

Teknisen tuen välineen vuoden 2022 työohjelmassa on myös uutuuksia:

  • Useita maita tai useita alueita käsittävissä hankkeissateknisen tuen tarkoituksena on vastata useille jäsenvaltioille tai alueille yhteisiin haasteisiin ja keskittyä samoihin painopisteisiin. Näillä hankkeilla edistetään vastavuoroista oppimista sekä yhteisten lähestymistapojen kehittämistä vertaisvaihtojen avulla.
  • Komission suunnittelemilla lippulaivahankkeillatuetaan EU:n painopisteiden mukaisia uudistuksia, joille on suuri tarve useissa jäsenvaltioissa. Esimerkiksi perusparannusaaltoa tukevassa lippulaivahankkeessa kohteena ovat jäsenvaltiot, jotka haluavat suunnitella ja toteuttaa rakennusten perusparantamista tukevia uudistuksia. Eurooppalaisen lapsitakuun täytäntöönpanoa koskevalla lippulaivahankkeella puolestaan tuetaan jäsenvaltioita eurooppalaisen lapsitakuun perustamisesta annetun neuvoston suosituksen täytäntöönpanossa. Hankkeesta tarjotaan teknistä tukea lapsiköyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä torjuvien toimien ja politiikkojen toteuttamiseen.

Hankehakemuksista 50 prosenttia liittyy lippulaivahankkeisiin, jotka koskevat esimerkiksi matkailua, rakennusten perusparannusaaltoa, sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamista, julkishallintoa tai maahanmuuttajien kotouttamista, ja hakemuksista 30 prosenttia koskee usean maan tai alueen yhteisiä hankkeita.

Tausta

Teknisen tuen väline on merkittävin komission käytössä oleva väline teknisen tuen antamiseksi EU-maissa toteutettaviin rakenneuudistuksiin. Tukea myönnetään kansallisten viranomaisten hakemusten perusteella. Teknisen tuen väline on osa monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 ja Euroopan elpymissuunnitelmaa. Teknisen tuen väline perustuu edeltäjäänsä, menestyksekkääseen rakenneuudistusten tukiohjelmaan, jonka tuella on vuodesta 2017 lähtien toteutettu yli 1 400 teknisen tuen hanketta koko EU:ssa.

Teknisen tuen välineestä voidaan myöntää tukea uudistuksiin, jotka koskevat esimerkiksi julkishallintoa, julkista varainhoitoa, muuttoliikkeen hallintaa, liiketoimintaympäristöä, rahoitusalaa, työmarkkinoita, koulutusjärjestelmiä, sosiaalipalveluita, haavoittuvassa asemassa olevien lasten tukea, terveydenhuoltoa, vihreää siirtymää tai kyberturvallisuutta.