Valtioneuvosto hyväksyi 31. elokuuta eduskunnalle annettavan tiedonannon toimista, joilla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa.

”Hallitus sitoutuu yhdenvertaisuuden edistämiseen laaja-alaisesti ja koko vaalikauden ajan. Rasismille Suomessa ei ole tilaa. Poliittisten päättäjien on näytettävä esimerkkiä turvallisen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan rakentamisessa, ja koko yhteiskunnan panosta tarvitaan”, pääministeri Petteri Orpo sanoi tiedonannon julkistamisen yhteydessä.

Tiedonanto nojaa hallitusohjelmaan ja edellisten hallitusten työhön. Sitä valmistellut työryhmä kuuli työssään noin sataa tahoa. Tiedonannossa kuvattuja toimia konkretisoidaan edelleen erillisellä toimenpideohjelmalla

”Suomi on historiassaan ollut edelläkävijä yhteiskunnallisen tasa-arvon, oikeusvaltion ja yksilön inhimillisen elämän edellytysten parantamisessa. (- – ) Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä”, tiedonannossa todetaan.

Kuulemisten perusteella Suomen lainsäädäntö on kokonaisuutena hyvällä tasolla. Suomalaisessa yhteiskunnassa on kuitenkin edelleen syrjiviä asenteita ja rakenteita esimerkiksi työmarkkinoilla ja koulutuksessa, joita pitää muuttaa

”Yhdenvertaisuuden toteutumisessa ilmenevät puutteet perustuvat enemmänkin lainsäädännön puutteelliseen toteutumiseen ja valvontaan. Hallituksen toimet painottuvat siten niihin toimiin, joilla yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista käytännössä voidaan edistää. Lainsäädännössä on luonnollisesti kuitenkin edelleen yksittäisiä kehittämistarpeita”, tiedonannossa todetaan.

Useita toimia yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja rasismin torjumiseksi

Tiedonannossa kirjataan useita toimia yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja rasismin torjumiseksi. Monet toimista nojaavat hallitusohjelmaan, mutta mukana on myös uusia toimia. Hallitus ohjaa niille riittävät resurssit budjettiriihessään menokehysten puitteissa.

Pääministerin johdolla käydään vuosittain pyöreän pöydän keskustelu yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämisestä. Pääministerin alaisuuteen valtioneuvoston kansliaan kootaan syrjinnän vastaista osaamista ja käynnistetään rasismin vastainen kampanja yhdessä työmarkkina- urheilu-, kulttuuri ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan työtä ja vuoropuhelua kansalaisjärjestöjen kanssa vahvistetaan. Poliisin ennalta estävää työtä ja Ankkuritoimintaa kehitetään.

Hallitus käynnistää myös koko koulutusjärjestelmän kattavan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämisohjelman. Maahanmuuttajataustaisten lasten osallistumista varhaiskasvatukseen lisätään ja vakiinnutetaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa käytettävä tasa-arvorahoituksen määrärahataso.

Tiedonannossa korostetaan, että hallitusohjelman linjan mukaan Suomeen kotoudutaan työllä. Työelämän syrjimättömyyttä edistetään työmarkkinajärjestöjen kanssa. Yrityspalveluihin esimerkiksi sisällytetään rekrytointisyrjintää torjuvia palveluita. Maahanmuuttajanaisten siirtymistä työmarkkinoille edistetään ja organisaatioiden mahdollisuuksia tukea syrjintää ja rasismia kohtaavia työntekijöitä parannetaan esimerkiksi hyödyntämällä koulutuksia ammattilaisille.

Lainsäädännössä kiristetään työntekijöiden hyväksikäytöstä määrättäviä rangaistuksia ja tehostetaan valvontaa. Vihatekoja juutalaisia, muslimeja, kristittyjä ja muita uskontoryhmiä kohtaan ehkäistään ja holokaustin kieltäminen kriminalisoidaan. Selvitetään mahdollisuudet ainakin natsismin ja kommunismin symbolien käyttämisen kriminalisointiin, kun niitä käytetään aatteiden edistämistä tavoitellen.

Valtioneuvosto tehostaa myös omaa toimintaansa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi. Kansainvälisissä yhteyksissä ja EU:ssa Suomi jatkaa pitkää ihmisoikeuspoliittista linjaansa mm. naisten, tyttöjen, vammaisten henkilöiden, alkuperäiskansojen ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen sekä muiden erityisen haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden oikeuksien edistämiseksi ja puolustamiseksi.

Valtioneuvosto on antanut tiedonannon eduskunnalle, jossa sitä käsitellään ensi viikolla käynnistyvällä syysistuntokaudella.

Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa