Euroopan komissio esitteli tänään vuoden 2023 strategisen ennakointiraportin, jossa analysoidaan toimintatapoja kestävyysnäkökohtien ja ihmisten hyvinvoinnin asettamiseksi Euroopan avoimen strategisen riippumattomuuden ytimeen. Siinä myös esitetään kymmenen konkreettista tointa, joilla tämä tavoite voidaan saavuttaa.

EU on sitoutunut merkittävään ja kunnianhimoiseen siirtymään, jotta tulevien vuosikymmenien aikana voitaisiin saavuttaa ilmastoneutraalius ja kestävyys. Tämä kestävyyssiirtymä on avainasemassa, kun parannetaan EU:n avointa strategista riippumattomuutta, varmistetaan sen pitkän aikavälin kilpailukyky, pidetään yllä sosiaalisen markkinatalouden mallia ja vahvistetaan maailmanlaajuista johtoasemaa uuden nettonollatalouden suhteen. Onnistuakseen tässä EU:n on vastattava moniin haasteisiin ja tehtävä valintoja, jotka vaikuttavat yhteiskuntiimme ja talouksiimme ennennäkemättömässä tahdissa ja mittakaavassa.

Vuoden 2023 raportissa esitetään yleiskatsaus EU:n haasteisiin ja ehdotetaan kymmentä toiminta-alaa siirtymän toteuttamiseksi onnistuneesti. Jotta poliittiset päättäjät saisivat käyttöönsä taloudellisia indikaattoreita, joissa otetaan huomioon myös hyvinvointi, komissio ehdottaa bruttokansantuotteen (BKT) mukauttamista siten, että siinä huomioidaan erilaisia tekijöitä, kuten terveys- ja ympäristöasiat.

Tämä lähestymistapa vahvistaa EU:n avointa strategista riippumattomuutta ja maailmanlaajuista asemaa sen pyrkiessä kestävään nollanettotalouteen.

Keskeisten sosiaalisten ja taloudellisten haasteiden ratkaiseminen

Kestävyyssiirtymä kattaa sekä taloudellisen että sosiaalisen kestävyyden. EU:lla on sitä toteuttaessaan vastassaan useita haasteita. Esimerkkeinä voidaan mainita seuraavat:

 • Jatkuvat geopoliittiset muutokset muokkaavat yleistä mielipidettä ja hallitusten toimintatapoja kaikkialla maailmassa, mikä on haastavaa kansainvälisen yhteistyön kannalta ilmastonmuutoksen ja energiasiirtymän kaltaisissa globaaleissa kysymyksissä.
 • Tarvitaan uusi talousmalli, jossa keskitytään ihmisten hyvinvointiin ja luontoon, irrotetaan talouskasvu resurssien käytöstä ja siirrytään kestävämpään tuotantoon ja kulutukseen. Jopa 75 prosenttia euroalueen yrityksistä on erittäin riippuvaisia luonnonvaroista. Taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys liittyvät erottamattomasti toisiinsa.
 • Kestävän tulevaisuuden edellyttämien riittävien taitojen kysyntä lisääntyy. EU:n kilpailukyvyn kannalta on ratkaisevan tärkeää, että saatavilla on työntekijöitä, joilla on asianmukaiset tekniset ja pehmeät taidot. Tällä hetkellä 85 prosentilla EU:n yrityksistä ei ole riittävästi henkilöstöä, jolla olisi tarvittavat taidot vihreää ja digitaalista siirtymää varten.
 • Kestävyyssiirtymä edellyttää ennennäkemättömiä investointeja. Niiden tekeminen riippuu siitä, saadaanko sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta riittävästi rahoitusta.

Kymmenen toimialaa

Tänään julkaistussa raportissa yksilöidään kymmenen toimialaa, joilla tarvitaan politiikkatoimia sen varmistamiseksi, että kestävään kehitykseen siirtymisessä painotetaan jatkossakin ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointia.

 1. Laaditaan uusi eurooppalainen yhteiskuntasopimus, jolla uudistetaan hyvinvointipolitiikkaa ja jossa painotetaan laadukkaita sosiaalipalveluja.
 2. Syvennetään sisämarkkinoita häiriönsietokykyisen nettonollatalouden edistämiseksi siten, että painopiste on avoimessa strategisessa riippumattomuudessa ja taloudellisessa turvallisuudessa.
 3. Vahvistetaan EU:n läsnäoloa maailmannäyttämöllä, jotta voidaan lisätä yhteistyötä keskeisten kumppaneiden kanssa.
 4. Tuetaan tuotannon ja kulutuksen kestävyyssiirtymää kohdentamalla sääntelyä ja edistämällä tasapainoista elämäntapaa.
 5. Siirrytään kohti ”investointien Eurooppaa” julkisin toimin siirtymän edellyttämien rahoitusvirtojen vauhdittamiseksi.
 6. Mukautetaan julkiset varat kestävään kehitykseen tehokkaan verokehyksen ja julkisen varainkäytön avulla.
 7. Muutetaan poliittisia ja taloudellisia indikaattoreita kohti kestävää ja osallistavaa hyvinvointia muun muassa mukauttamalla BKT:ta eri tekijöiden mukaan.
 8. Varmistetaan, että kaikki eurooppalaiset voivat osallistua siirtymään, lisäämällä työmarkkinaosallistumista ja painottamalla tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista.
 9. Vahvistetaan demokratiaa siten, että sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on poliittisen päätöksenteon ytimessä, jotta siirtymä saa vahvan tuen.
 10. Täydennetään pelastuspalvelua parantamalla EU:n valmius- ja reagointivälineistöä.

Vuoden 2023 ennakointiraportti esitellään EU:n jäsenmaille yleisten asioiden neuvostossa 10. heinäkuuta. Raportti on myös pohjana EU-johtajien keskustelulle Granadassa lokakuussa 2023 pidettävässä epävirallisessa Eurooppa-neuvoston kokouksessa, jonka valmistelusta vastaa neuvoston puheenjohtajamaa Espanja.

Komissio järjestää marraskuussa 2023 yhdessä Euroopan parlamentin kanssa vuotuisen EU:n strategian ja politiikan analysointijärjestelmän (ESPAS) konferenssin. Se tarjoaa tilaisuuden keskustella EU:n toimielinten yhdessä laatiman, maailmanlaajuisia suuntauksia koskevan vuoden 2024 kertomuksen keskeisistä tuloksista sekä pohtia tulevia toimia.

Strateginen ennakointi on komission tukena sen pyrkiessä kohti puheenjohtaja Ursula von der Leyenin asettamia kuutta päätavoitetta. Vuotuisia strategisia ennakointiraportteja on laadittu vuodesta 2020 alkaen komission painopisteitä, työohjelmaa ja monivuotista ohjelmasuunnittelua varten.

Aiemmissa raporteissa on käsitelty selviytymiskykyä EU:n politiikkatoimien uutena suunnannäyttäjänä (vuonna 2020)EU:n avointa strategista riippumattomuutta (vuonna 2021) sekä vihreän ja digitaalisen siirtymän välistä synergiaa (vuonna 2022).

Vuoden 2023 strategisessa ennakointikertomuksessa esitetty analyysi perustuu yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) toteuttamaan osallistavaan ennakointiprosessiin, jota on täydennetty ESPAS-järjestelmän puitteissa toteutetuilla EU-maiden ja muiden EU-toimielinten laajoilla kuulemisilla sekä kansalaiskuulemisella Kerro mielipiteesi -sivustolla julkaistun kannanottopyynnön kautta. Ennakoinnin tulokset esitellään Yhteisen tutkimuskeskuksen Science for Policy –raportissa ”Towards a fair and sustainable Europe 2050: social and economic choices in sustainability transitions.”

Lisätietoja

Vuoden 2023 strateginen ennakointiraportti: Kestävyys ja hyvinvointi Euroopan strategisen riippumattomuuden ytimessä

Verkkosivusto: Strateginen ennakointiraportti 2023

Kysymyksiä ja vastauksia vuoden 2023 raportista