Suuri valiokunta sai kokouksessaan 14. lokakuuta selvityksiä EU:n ministerineuvoston tulevista kokouksista.

Ympäristöneuvoston (17.10.) pääaiheita ovat ehdotukset päästökauppasektorin ulkopuolisesta jäsenmaiden taakanjaosta ja päästövähennysvelvoitteista sekä ns. LULUCF-asetus, joka koskee maankäytön ja metsätalouden sisällyttämistä EU:n ilmastopolitiikkaan.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) mukaan Suomi pitää sille esitettyä taakanjakoehdotuksen päästövähennysvelvoitetta (39 % vuoden 2005 tasolta vuoteen 2030 mennessä) erittäin kunnianhimoisena. Suomi korostaa päästövähennysten saavuttamista kustannustehokkaasti ja pitää tärkeänä, että ehdotukseen sisältyvät joustomekanismit muotoillaan selkeiksi ja käyttökelpoisiksi. LULUCF-asetuksen osalta Suomi painottaa mm. metsien hiilinielujen oikeudenmukaista huomioimista laskelmissa.

Suuren valiokunnan keskustelussa korostettiin taakanjako- ja LULUCF-asetusten merkitystä Suomelle. Valiokunnan puheenvuoroissa arvioitiin mm. päästövähennystavoitteiden tasoa ja EU:n ilmastopolitiikan yleistä kunnianhimoisuutta. Lisäksi keskusteltiin joustomekanismien hyödyntämisestä päästötavoitteiden saavuttamisessa ja kiinnitettiin huomioita hiilinielujen merkitykseen Suomen tavoitteiden kannalta. Suuri valiokunta jatkaa asetusten käsittelyä erikoisvaliokuntien kannanottojen pohjalta myöhemmin. Ympäristöneuvostossa on lisäksi tarkoitus hyväksyä päätelmät veden kestävästä käytöstä ja valmistautumisesta biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolikokoukseen joulukuussa.

Ulkoasiainneuvosto kokoontuu 17. lokakuuta käsittelemään mm. EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian toimeenpanoa, muuttoliikettä sekä Syyrian tilannetta. Suuren valiokunnan keskustelussa nousi esille mm. naisten aseman huomioiminen globaalistrategian eri sektoreilla. Lisäksi puheenvuoroissa ilmaistiin vahva huoli Syyrian tilanteesta. Yleisten asioiden neuvoston (18.10.) tärkeimpiä aiheita ovat tilannekatsaus EU:n monivuotisen rahoituskehyksen väliarviointiin ja ensi viikon Eurooppa-neuvoston valmistelut. Suomea edustaa ulkoasiainneuvoston ja yleisten asioiden neuvoston kokouksissa ulkoasiainministeri Timo Soini (ps.).

EU-maiden kauppaministerit kokoontuvat ylimääräiseen ulkoasiainneuvostoon (18.10.) tarkoituksenaan hyväksyä EU:n ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen allekirjoittamista ja väliaikaista soveltamista koskevat päätökset. Suomea edustaa kokouksessa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.). Valiokunnassa käytiin keskustelua mm. sopimukseen sisältyvästä investointisuojasta.