Ulkoministeriön johtaman työryhmän valmistelema luonnos hallituksen esitykseksi Pohjois-Atlantin sopimuksen ja Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä on 3. marraskuuta 2022 lähetetty lausuntokierrokselle. Pohjois-Atlantin sopimus on Naton perustamissopimus, jossa määrätään liittokunnan toiminnan periaatteista ja jäsenten velvollisuuksista. Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehty sopimus koskee Naton oikeushenkilöllisyyttä ja Naton henkilöstön erioikeuksia ja vapauksia. Suomen liittyminen Natoon vaatii eduskunnan hyväksynnän.

Naton jäsenvaltiot allekirjoittivat Suomen ja Ruotsin liittymispöytäkirjat Pohjois-Atlantin neuvostossa 5. heinäkuuta 2022. Kun kaikki Naton jäsenvaltiot ovat ratifioineet liittymispöytäkirjat, Suomi ja Ruotsi liittyvät Natoon.

Hallituksen esitysluonnoksessa työryhmä on arvioinut Pohjois-Atlantin sopimuksen suhdetta perustuslakiin.Työryhmä esittää johtopäätöksenään, että sopimus olisi Suomen täysivaltaisuuden ja kansainväliseen yhteistyöhön osallistumisen kannalta ongelmaton ja että kyse ei ole merkittävästä toimivallan siirrosta kansainväliselle järjestölle, ja siksi eduskunnan päätös sopimuksen hyväksymisestä voitaisiin tehdä yksinkertaisella enemmistöllä.

Pohjois-Atlantin sopimukseen liittymisen ei katsota vaikuttavan Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen päätöksentekojärjestelmään, maanpuolustusvelvollisuuteen eikä tasavallan presidentin tehtävään Puolustusvoimien ylipäällikkönä.

Voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa Pohjois-Atlantin sopimukseen sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehtyyn sopimukseen liittymisen eikä sopimusvelvoitteista aiheudu välttämättömiä muutostarpeita kansalliseen lainsäädäntöön. Jäsenyyteen liittyvät mahdolliset myöhemmät lainsäädäntötoimet voidaan toteuttaa erillisillä säädöksillä.

Työryhmä tarkasteli myös Pohjois-Atlantin sopimukseen liittymisen keskeisimpiä vaikutuksia, jotka koskettavat erityisesti ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan aloja. Työryhmä tunnisti lisäksi jäsenyydestä seuraavia taloudellisia ja henkilöstövaikutuksia, jotka täsmentyvät jäsenyyden aikana.

Naton jäsenenä Suomen on lisäksi liityttävä Naton muihin sopimuksiin, jotka koskevat joukkojen asemaa, tietoturvallisuutta sekä puolustushallinnon alan tietojen suojaamista 12 kuukauden kuluessa Suomen liittymiskirjan tallettamisesta. Näille sopimuksille pyydetään eduskunnan hyväksyntää erillisillä hallituksen esityksillä.

Hallituksen esitysluonnoksen valmisteluun osallistuivat tasavallan presidentin kanslian, valtioneuvoston kanslian, ulkoministeriön, oikeusministeriön, sisäministeriön, puolustusministeriön, valtiovarainministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä liikenne- ja viestintäviraston Traficomin edustajat.

Hallituksen esitysluonnoksesta voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi -palvelussa 23. marraskuuta 2022 asti.